OGLAS ZA ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE U TURISTIČKO-KULTURNIM MANIFESTACIJAMA ZA 2023. GODINU

OGLAS ZA ZAPRIMANJE ZAHTJEVA  ZA SUDJELOVANJE U TURISTIČKO-KULTURNIM MANIFESTACIJAMA  ZA 2023. GODINU
25. travnja, 2023. u 20:19:59

Na temelju članka 13. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 1/2016) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol je dana 25. travnja 2023. godine raspisao

OGLAS ZA ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE U TURISTIČKO-KULTURNIM MANIFESTACIJAMA ZA 2023. GODINU

1. Oglas se raspisuje za održavanje turističkih manifestacija iz članka 11. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 1/2016.)
Turističko-kulturna manifestacija Pozdrav ljetu se održava dana 21. lipnja svake godine.
Turističko-kulturna manifestacija Adio ljeto se održava dana 23. rujna svake godine.
Turističko-kulturna manifestacija Bolske ljetne noći se održavaju jednom tjedno u periodu između 21. lipnja do 23. rujna svake godine. Turističko-kulturna manifestacija Bolska fjera se održava na Dan Općine Bol dana 5. kolovoza svake godine.

2. Turističko-kulturne manifestacije se održavaju na javnoj površini na Rivi i na glavnom gradskom trgu i to na području od Krojevih skalina na istoku do hotela Kaštil na zapadu.
Dodjeljuje se maksimalno 10 tezgi i 3 javne površine
Ugostitelj može povremeno (za vrijeme održavanja turističko-kulturnih manifestacija) izvan svoga ugostiteljskog objekta obavljati ugostiteljsku djelatnost uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta i na temelju rješenja načelnice Općine Bol.
Učesnici turističko-kulturnih manifestacija mogu na tim događanjima pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića, napitaka i slastica, uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta i na temelju rješenja načelnice Općine Bol.
Djelatnost trgovine mogu obavljati pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 12. Zakona o trgovini i Obiteljska poljoprivredna gospodarstva za vrijeme održavanja turističko-kulturnih manifestacija i izvan prodajnog objekta, sukladno sanitarnim propisima i na temelju rješenja načelnice Općine Bol.

3. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za sudjelovanje u turističko-kulturnim manifestacijama podnosi zahtjev u roku od 15 dana nakon objave natječaja, uz koji je potrebno priložiti:
– presliku obrtnice ili rješenja trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili presliku iskaznice OPG,
– presliku osobne iskaznice,
– potvrdu Porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariju od 30 dana,
– u zahtjevu se treba opisati ugostiteljska ili trgovačka ponuda i priložiti dvije fotografije koje prikazuju ponudu.

4. Pravne i fizičke osobe koje su dužnici prema Općini Bol, ili prema KJP Grabov rat d.o.o. , ili prema općinskoj ustanovi (Dječji vrtić, Centar za kulturu i Općinska knjižnica) iz prethodnog razdoblja, ne mogu biti sudionici turističko-kulturnih manifestacija.

5. Visina zakupa javne površine, u vrijeme trajanja Turističko-kulturnih manifestacija iznosi:
• zakup tezge dužine 2m (2 m2) za sve turističko-kulturne manifestacije za jednu godinu iznosi 398,17 eura
• Zakup javne površine do 2 m2 za prodaju igračaka, balona, bombona itd. za sve turističko-kulturne manifestacije za jednu godinu iznosi 398,17 eura.

Gore navedeni iznos stranka je dužna platiti u roku od osam dana od uručenja rješenja o korištenju javne površine na žiro račun Općine Bol br: HR6323600001802700004, poziv na broj: 5738-OIB, u suprotnom će se naplata izvršiti prisilnim putem.

6. Rok za podnošenje molbi je 15 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Općine Bol.

7. Kriteriji za odabir sudionika turističko-kulturnih manifestacija su: kvaliteta ponude, autohtonost ponude, mjesna potreba za pružanje određenih vrsta usluge, raznolikost ponude, urednost u podmirivanju svih novčanih obveza prema Općini Bol i tvrtkama u vlasništvu Općine Bol, a za dosadašnje korisnike će se voditi i kriterijem je li u pružanju usluga poštivao općinsku odluku odnosno odobrenje, te kriterijem jesu li na njegov rad i usluge evidentirane pritužbe od strane nadležnih institucija.
Povjerenstvo ima pravo neprihvaćanje svih pristiglih zahtjeva, ako se zaprimi više zahtjeva, prednost će se pod istim uvjetima imati:
1. Dosadašnji korisnik pod uvjetom da je u dosadašnjem pružanju usluga bio uredan, da je u dosadašnjem pružanju usluga poštivao općinsku odluku odnosno odobrenje, te da na njegov rad i usluge nisu evidentirane pritužbe od strane nadležnih institucija.
2. Po datumu predaje potpunog zahtjeva.
Nakon donošenju odluke o prihvaćanju zahtjeva načelnica izdaje rješenje u kojem se navodi lokacija, vrijeme održavanje manifestacije za koje vrijedi pojedino rješenje, iznos zakupa, žiro račun Općine Bol na koji se treba platiti zakupnina i druge opće odredbe.
Rješenje se može poništiti na štetu zakupoprimca ukoliko zakupoprimac ne ishodi suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta za obavljanje djelatnosti.

Klasa: 024-01/23-01/64
Ur. broj: 2181-18/23-03/01
Bol, 25. travnja 2023. godine

Pročelnik:
Stipe Karmelić

Skip to content