OGLAS ZA ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE U TURISTIČKO-KULTURNIM MANIFESTACIJAMA ZA 2021. GODINU

11. svibnja, 2021. u 11:07:09

Na temelju članka  13. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 1/2016) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol je dana 11. svibnja 2021. godine raspisao

OGLAS

ZA ZAPRIMANJE ZAHTJEVA 

ZA SUDJELOVANJE U TURISTIČKO-KULTURNIM MANIFESTACIJAMA

 ZA 2021. GODINU

 1. Oglas se raspisuje za održavanje turističkih manifestacija iz članka 11. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 1/2016.)

Turističko-kulturna manifestacija Pozdrav ljetu se održava dana 21. lipnja svake godine. 

Turističko-kulturna manifestacija Adio ljeto se održava dana 23. rujna svake  godine. 

Turističko-kulturna manifestacija  Bolske ljetne noći se održavaju jednom tjedno  u periodu između 21. lipnja do 23. rujna  svake godine. Turističko-kulturna manifestacija Bolska fjera se održava na Dan Općine Bol dana 5. kolovoza svake godine. 

Ljetni karneval se održava u pravilu u rujnu mjesecu svake godine.

 1. Turističko-kulturne manifestacije se održavaju na javnoj površini na Rivi i na glavnom gradskom trgu i to na području od Krojevih skalina na istoku do hotela Kaštil na zapadu. 

Dodjeljuje se maksimalno 10 tezgi i 3 javne površine

Ugostitelj može povremeno (za vrijeme održavanja turističko-kulturnih manifestacija) izvan svoga ugostiteljskog objekta obavljati ugostiteljsku djelatnost uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta i na temelju rješenja načelnika Općine Bol. 

Učesnici turističko-kulturnih manifestacija mogu na tim događanjima pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića, napitaka i slastica, uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta i na temelju rješenja načelnika Općine Bol. 

Djelatnost trgovine mogu obavljati pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 12. Zakona o trgovini i Obiteljska poljoprivredna gospodarstva za vrijeme održavanja turističko-kulturnih manifestacija i izvan prodajnog objekta, sukladno sanitarnim propisima i na temelju rješenja načelnika Općine Bol. 

 1. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za sudjelovanje u turističko-kulturnim manifestacijama podnosi zahtjev u roku od 15 dana nakon objave natječaja, uz koji je potrebno priložiti:
 • presliku obrtnice ili rješenja trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili presliku iskaznice OPG,
 • presliku osobne iskaznice,
 • potvrdu Porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariju od 30 dana,
 • u zahtjevu se treba opisati ugostiteljska ili trgovačka ponuda i priložiti dvije fotografije koje prikazuju ponudu.
 1. Pravne i fizičke osobe koje su dužnici prema Općini Bol, ili prema KJP Grabov rat d.o.o. , ili prema općinskoj ustanovi (Dječji vrtić, Centar za kulturu i Općinska knjižnica) iz prethodnog razdoblja, ne mogu biti sudionici turističko-kulturnih manifestacija.
 2. Visina zakupa javne površine, u vrijeme trajanja Turističko-kulturnih  manifestacija iznosi: 

zakup tezge dužine 2m (2 m2) za sve turističko-kulturne manifestacije za jednu godinu iznosi 3.000,00 kn,

Zakup javne površine do 2 m2 za prodaju igračaka, balona, bombona itd. za sve turističko-kulturne manifestacije za jednu godinu iznosi 3.000,00 kuna.

– 50 % gore navedenog iznosa stranka je dužna platiti u roku od osam dana od uručenja rješenja o korištenju javne površine na žiro račun Općine Bol br: HR6323600001802700004, poziv na broj: 5738-OIB, u suprotnom će se naplata izvršiti prisilnim putem.

– Preostalih 50 % navedenog iznosa stranka je dužna platiti do 1. rujna 2021. godine. 

 1. Rok za podnošenje molbi je 15 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Općine Bol. 
 2. Kriteriji za odabir sudionika turističko-kulturnih manifestacija su: kvaliteta ponude, autohtonost ponude, mjesna potreba za pružanje određenih vrsta usluge, raznolikost ponude, urednost u podmirivanju svih novčanih obveza prema Općini Bol i tvrtkama u vlasništvu Općine Bol, a za dosadašnje korisnike će se voditi i kriterijem je li u pružanju usluga poštivao općinsku odluku odnosno odobrenje, te kriterijem jesu li na njegov rad i usluge evidentirane pritužbe od strane nadležnih institucija ili komunalnog redara Općine Bol.

Povjerenstvo ima pravo neprihvaćanje svih pristiglih zahtjeva, ako se zaprimi više zahtjeva, prednost će se pod istim uvjetima imati:

 1. Dosadašnji korisnik pod uvjetom da je u dosadašnjem pružanju usluga bio uredan, da je u dosadašnjem pružanju usluga poštivao općinsku odluku odnosno odobrenje, te da na njegov rad i usluge nisu evidentirane pritužbe od strane nadležnih institucija ili komunalnog redara Općine Bol.
 2. Po datumu predaje potpunog zahtjeva.

Nakon donošenju odluke o prihvaćanju zahtjeva načelnik izdaje rješenje u kojem se navodi lokacija, vrijeme održavanje manifestacije za koje vrijedi pojedino rješenje, iznos zakupa, žiro račun Općine Bol na koji se treba platiti zakupnina i druge opće odredbe. 

Rješenje se može poništiti na štetu zakupoprimca ukoliko zakupoprimac  ne ishodi suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta za obavljanje djelatnosti. 

Klasa: 021-01/21-01/78

Ur. broj: 2104/02-21-02/01

Bol,  11. svibnja 2021. godine 

Pročelnik:

Stipe Karmelić

Skip to content