Oglas za zaprimanje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra na području Općine Bol za 2022. godinu

Oglas za zaprimanje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra na području Općine Bol za 2022. godinu
7. travnja, 2022. u 19:02:43

Na temelju članka 31. Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/2022) Jedinstveni upravni odjel Općine Bol je dana 07. travnja 2022. godine raspisao

OGLAS ZA ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE POMORSKOG DOBRA NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2022. GODINU

1. Oglas se raspisuje za korištenje pomorskog dobra za djelatnosti predviđene od članka 11. do članka 14. Godišnjeg plana.

2. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/2022) je sastavni dio ovog oglasa, te se pomorsko dobro ne može koristiti za djelatnosti i usluge koje nisu navedene u Godišnjem planu.

3. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje pomorskog dobra podnosi zahtjev, uz koji je potrebno priložiti:

– Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).
– Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru (moguća sredstva su: brodica na motorni pogon, jedrilica i brodica na vesla, sredstvo za vuču – banana, tuba, guma, skije, padobran i sl., daska za jedrenje-wind surfing, daska za jedrenje-kite surfing, sandolina, pedalina, pribor i oprema za ronjenje i kupanje i drugo, trampolin, aqua park ili štand za masažu).
– Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva (moguća sredstva su: brodica na motorni pogon, jedrilica i brodica na vesla, sredstvo za vuču – banana, tuba, guma, skije, padobran i sl., daska za jedrenje-wind surfing, daska za jedrenje-kite surfing, sandolina, pedalina, pribor i oprema za ronjenje i kupanje i drugo, trampolin, aqua park ili štand za masažu).
– Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).
– Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.

– Potvrdu upravnog odjela Općine Bol i komunalnog poduzeća Grabov rat, o nepostojanju dugovanja.

– Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanu duga.

– Izjavu kojom se daje suglasnost Općini Bol za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.

– Izjavu kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti, odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu je objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Bol dana 07. travnja 2022. godine, a stupa na snagu 08. travnja 2022. godine.

Zahtjevi za koncesijska odobrenja podnose se nakon stupanja na snagu Godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom (od 08. travnja 2022. godine od 00.00 sati).
Ranije podneseni zahtjevi će se odbaciti.

Zahtjev za koncesijsko odobrenje se dostavlja na propisanom obrascu, sa svim gore navedenim ispravama, u zatvorenoj kuverti, sa oznakom „pomorsko dobro 2022; ne otvaraj“.

Zahtjev za koncesijsko odobrenje stranka može neposredno podnijeti javnopravnom tijelu u pisanom obliku, a može takav zahtjev poslati poštom-preporučenom pošiljkom.
Zahtjevi se u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol zaprimaju radnim danom od 8.00 do 15.00 sati.
Iznimno, dana 08. travnja 2022. godine pisarnica će raditi i zaprimati zahtjeve i od 00.00 sati do 01.00 sata.

4. Prilikom rješavanja zahtjeva za koncesijsko odobrenje vijeće će utvrditi:
– je li zaprimljeni zahtjev za koncesijsko odobrenje usklađen s Planom.
– je li podnositelj zahtjeva uredno podmirio svoje obaveze prema Općini Bol, prema općinskoj tvrtki Grabov rat d.o.o. i prema Poreznoj upravi,
– je li podnositelj zahtjeva priložio sve potrebne dokaze, potvrde i izjave prema članku 24. Plana.

Ukoliko je zahtjev za koncesijsko odobrenje usklađen s Planom, ako je podnositelj zahtjeva podmirio svoje obveze prema općini, prema općinskoj tvrtki i prema Poreznoj upravi i ako je podnositelj zahtjeva priložio sve potrebne isprave, Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja će pristupiti proceduri dodjele koncesijskih odobrenja prema Poslovniku o radu vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/2022).

5. Ukoliko za istu mikrolokaciju postoji više zahtjeva, onda prednost za dobivanje koncesijskog odobrenja ima podnositelj koji je prije predao zahtjev.

6. Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja ima pravo neprihvaćanja svih pristiglih zahtjeva.
Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja neće prihvatiti zahtjev naročito ukoliko je pravna ili fizička osoba, podnositelj zahtjeva a korisnik pomorskog dobra iz prethodne godine, koristio pomorsko dobro suprotno uvjetima iz Koncesijskog odobrenja i Godišnjeg plana, ako se nije pridržavao odredbi o javnom redu i miru te odredbi o zaštiti od buke, ako se nije pridržavao odredbi o radnom vremenu, ako je namjerno oštetio javno zelenilo na pomorskom dobru, ako je mijenjao građevinske uvjete pomorskog dobra, ako je pomorsko dobro dao u podnajam, te ako je kažnjavan od strane nadležnih državnih inspekcija i službi.

7. Podnositelja zahtjeva, čiji zahtjev Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja ocijeni usklađenim sa Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području općine Bol i uz druge uvjete iz članka 8. stavak 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja (NN 36/04) Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja će pozvati da godišnji iznos naknade korisnik koncesijskog odobrenja plati u dva obroka i to:

– Prvi obrok u roku od 8 (osam) dana od zaprimanja obavijesti i računa za korištenje pomorskog dobra i to naknadu za koncesijsko odobrenje u 100 % -tnom iznosu i naknadu za korištenje komunalne infrastrukture u 50 % – tnom iznosu.

– Drugi obrok najkasnije do 15. srpnja 2022. godine i to 50 % – tni iznos naknade za korištenje komunalne infrastrukture.

Nakon plaćanja prvog obroka korisnik pomorskog dobra je dužan općinskoj upravi dostaviti dokaz o uplati i ovjerenu zadužnicu na iznos drugog obroka.
Općinska uprava je dužna nakon zaprimanja navedene dokumentacije izdati koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru za 2022. godinu.

Ukoliko se prvi obrok naknade ne plati u gore određenom roku, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja će odbiti zahtjev za koncesijsko odobrenje.
Nakon uplate drugog obroka općinska uprava je dužna izdavatelju vratiti zadužnicu.

Klasa: 342-01/21-01/100
Ur.broj: 2181-18/22-03/10
Bol, 07. travnja 2022. godine

Pročelnik:
Stipe Karmelić

Skip to content