Oglas za zaprimanje molbi za korištenje javnih površina

Oglas za zaprimanje molbi za korištenje javnih površina
27. travnja, 2012. u 10:10:55

Na temelju članka  9. Plana korištenja javnih površina („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 3/2012), članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/2009) načelnik Općine Bol je dana 23. travnja 2012. godine raspisao

OGLAS
ZA ZAPRIMANJE MOLBI
ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2012. GODINU

1.    Oglas se raspisuje za korištenje javnih površina za prodaju roba i pružanje usluga, te drugih djelatnosti predviđenih u članku 4. Plana.
2.    Plan javnih površina („Službeni glasnik“ br. 3/2012, nalazi se na www.opcinabol.hr) je sastavni dio ovog oglasa, te se javne površine ne mogu iznajmiti za djelatnosti i usluge koje nisu navedene u Planu.
3.    Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje javnih površina podnosi molbu načelniku Općine Bol uz koju je potrebno priložiti:
–    presliku domovnice ili osobne iskaznice,
–    presliku obrtnice ili rješenja o osnivanju poduzeća ili potvrdu nadležnog Ureda za gospodarstvo da je poljoprivredni proizvođač,
–    potvrdu Porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne starija od 30 dana,
–    prospekt ili nekoliko fotografija proizvoda odnosno rekvizita za pružanje usluga (vrijedi za prodaju suvenira, rukotvorina, slika i sl.),
–    potvrdu ovlaštene pravne  osobe da buka od izvora zvuka neće prelaziti dopuštene razine, ne starije od 30 dana (ovo vrijedi za korisnike štekata ispred ugostiteljskih objekata na kojima se namjeravaju postaviti uređaji za reprodukciju slike i zvuka).
4.    Rok za podnošenje molbi je 30 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Općine Bol.
5.    Pravne i fizičke osobe koje su dužnici prema Općini Bol, ili prema KJP Grabov rat d.o.o. , ili prema općinskoj ustanovi (Dječji vrtić, Centar za kulturu i Općinska knjižnica) iz prethodnog razdoblja, ne mogu dobiti javnu površinu na korištenje.
6.    Načelnik će u roku od osam dana nakon donošenja odluke o korisnicima javne površine istima dostaviti Rješenja o korištenju javne površine zajedno sa računom. Neplaćanje naknade za korištenje javne površine u roku navedenom u rješenju je razlog za poništenje rješenja i uklanjanje nelegalno postavljenih stvari sa javne površine.

Klasa: 022-01/12-01/4
Ur. broj: 2104/02-12-02/01

Bol,  23. travnja 2012. godine

Skip to content