OGLAS ZA ZAPRIMANJE MOLBI ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2022. GODINU

OGLAS ZA ZAPRIMANJE MOLBI ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2022. GODINU
30. ožujka, 2022. u 14:33:12

Na temelju članka  20. Odluke o korištenju javne površine na području Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 4/2022) i članka 51. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 3/2021) načelnica Općine Bol je dana 30. ožujka 2022. godine raspisala

OGLAS ZA ZAPRIMANJE MOLBI ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2022. GODINU
  1. Oglas se raspisuje za korištenje javnih površina za prodaju roba i pružanje usluga, te drugih djelatnosti predviđenih u Odluci o korištenju javnih površina na području Općine Bol.
  2. Odluka o korištenju javnih površina na području Općine Bol („Službeni glasnik“ br. 4/22, nalazi se na www.opcinabol.hr) je sastavni dio ovog oglasa, te se javne površine ne mogu iznajmiti za djelatnosti i usluge koje nisu navedene u navedenoj Odluci.
  3. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje javnih površina podnosi molbu načelnici Općine Bol uz koju je potrebno priložiti:

– kopiju domovnice i osobne iskaznice,

– kopiju obrtnice ili rješenja o osnivanju poduzeća ili potvrdu nadležnog Ureda za gospodarstvo da je poljoprivredni proizvođač

– potvrda Porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne starija od 30 dana

– prospekt ili nekoliko fotografija proizvoda odnosno rekvizita za pružanje usluga,

– uz molbu za postavljanje uređaja za reprodukciju slike i zvuka na javnoj površini, potrebno je dostaviti potvrdu ovlaštene pravne osobe o atestu buke u zonama mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem (50 dcb) koja je mjerena na rubu štekata, koji je najudaljeniji od izvora buke, koja nije starija od 30 dana.

– Uz molbu je potrebno priložiti skicu javne površine koja se planira koristiti. U skici treba upisati prostorne mjere (površinu), navesti sredstva koja se planiraju postaviti na javnoj površini i prikazati izgled površine koja se želi iznajmiti

– Izjavu kojom se daje suglasnost Općini Bol za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se javna površina koristi bez rješenja, ukoliko se predmeti i stvari nalaze izvan odobrene lokacije, ukoliko se predmeti i stvari nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja Rješenja o korištenju javne površine te ukoliko se na mikro lokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene Rješenjem o korištenju javne površine.

– Izjavu kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti, odnosno vraćanja javne površine u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za korištenje javne površine ili eventualnih naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe.

4. Rok za podnošenje molbi je 30 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Općine Bol.

5. Pravne i fizičke osobe koje su dužnici prema Općini Bol, Ministarstvu financija  ili prema KJP Grabov rat d.o.o., ili prema općinskoj ustanovi (Dječji vrtić, Centar za kulturu i Općinska knjižnica) iz prethodnog razdoblja, ne mogu dobiti javnu površinu na korištenje.

6. Načelnica općine Bol je dužan molbe riješiti u roku od 15 dana od isteka roka za primanje molbi.

7. Načelnica će u roku od osam dana nakon donošenja odluke o korisnicima javne površine istima dostaviti Rješenja o korištenju javne površine zajedno sa računom. Neplaćanje naknade za korištenje javne površine u roku navedenom u rješenju je razlog za poništenje rješenja i uklanjanje nelegalno postavljenih stvari sa javne površine.

Klasa: 024-01/22-01/35

Ur. broj: 2181-18/22-02/01

Bol, 30. ožujka 2022. godine

Načelnica:

Katarina Marčić

 

Skip to content