Oglas za zaposlenje: Viši referent za financije i računovodstvo

5. svibnja, 2014. u 11:20:10

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol objavljuje OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol, na određeno vrijeme, za radno mjesto:

– VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, na temelju članaka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), dana 05. svibnja 2014. godine raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol,

na određeno vrijeme, za radno mjesto:

 

– VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO (1 izvršitelj m/ž), zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, na određeno vrijeme od 6 mjeseci, za puno radno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

– sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke ekonomskog ili računovodstvenog smjera

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u zakonskom roku. Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis i presliku radne knjižice,

– domovnicu (izvornik ili ovjerenu presliku),

– diplomu (izvornik ili ovjerenu presliku),

– dokaz o položenom stručnom ispitu (presliku svjedodžbe)

– uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),

– dokaz o poznavanju stranog jezika i rada na računalu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijmu na rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom oglasu.

Nepravodobne i neuredne prijave na oglas ne će se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.

Natječajni postupak obuhvaća obvezatnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Na web-stranici Općine Bol www.opcinabol.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 6/2010).

Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Bol bit će objavljeni podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, biti će objavljeno najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, a u roku od 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama nadležne službe za zapošljavanje.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni poštom će se vratiti dokumentacija priložena prijavi.

Klasa: 363-01/14-01/132

Urbroj: 2104/02-14-02/02

Bol, 05. svibnja 2014. godine

OPĆINA BOL

PROČELNIK:
STIPE KARMELIĆ

Prilog: Rješenje o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja

 

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol,

na određeno vrijeme,  za radno mjesto:

 

VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Skip to content