Oglas za zaposlenje: Pristigle prijave za natječaj

15. srpnja, 2014. u 13:46:59

Natječajno povjerenstvo je  dana 15. srpnja  2014. godine u 11.00 sati u vijećnici Općine Bol  otvorilo prijave prispjele na javni natječaj za izbor računovodstvenog referenta. Natječajno povjerenstvo će dana 23. srpnja 2014. godine u 10.00 sati u prostorijama Općine Bol na adresi Uz Pjacu 2 obaviti provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/14-01/197
Urbroj: 2104/02-14-02/03
Bol, 15. srpnja 2014. godine

Na temelju članaka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), članka 1. Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol, natječajno povjerenstvo u sastavu: Mate Petrić, Zorana Marinković i Neda Kraljević je dana 15. srpnja 2014. godine u 11.00 sati u vijećnici Općine Bol otvorilo prijave prispjele na javni natječaj za izbor računovodstvenog referenta.

Predmet javnog natječaja: izbor referenta za financije i računovodstvo (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljinog dopusta (zbog zamjene duže vrijeme odsutnog službenika), za puno radno vrijeme.

Javni natječaj je sukladno čl. 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi javno objavljen na web strancima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Općine Bol i web stranicama Općine Bol dana 01. srpnja 2014. godine, te je bio otvoren 8 dana.

 

Pristiglo je ukupno četiri prijave i to:

1. Mihaela Pavišić, M. Vrsalovića 13, Bol

2. Iva Mladineo, Jadranska 9, Supetar

3. Martina Žuvić-Brko, Dračevica 81, Nerežišća

4. Marija Vukičević, Šižgorićeva 20, Split

 

Natječajno povjerenstvo je utvrdilo da sve zaprimljene prijave sadržavaju svu u javnom natječaju traženu dokumentaciju.

Natječajno povjerenstvo će dana 23. srpnja 2014. godine u 10.00 sati u prostorijama Općine Bol na adresi Uz Pjacu 2 obaviti provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja.

Otvaranje prijava završilo u 11.30 sati.

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković


LITERATURA ZA PISANU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU u Jedinstveni upravni odjel Općine BOL na radno mjesto VIŠI REFERENT ZA PRORAČUN I FINANCIJE:

1. Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08 i 136/12)

 

 

Skip to content