Oglas za posao: Računovodstveni referent

30. ožujka, 2016. u 7:57:26

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol raspisuje OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol, na određeno vrijeme,  za radno mjesto: – REFERENT ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO –  vježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme – vježbenički staž traje 12 mjeseci, za puno radno vrijeme.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, na temelju članaka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), dana 8. ožujka 2016. godine raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol,

na određeno vrijeme,  za radno mjesto:

REFERENT ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO –  vježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme – vježbenički staž traje 12 mjeseci, za puno radno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

– srednja stručna sprema ekonomskog ili računovodstvenog smjera,

– poznavanje rada na računalu

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis i dokaz o radnom stažu (potvrdu nadležne područne službe HZMO-a ili presliku radne knjižice),

– domovnicu (izvornik ili ovjerenu presliku),

– diplomu (izvornik ili ovjerenu presliku),

– uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),

– dokaz o poznavanju rada na računalu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijmu na rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj ne će se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Natječajni postupak obuhvaća obvezatnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Na web-stranici Općine Bol www.opcinabol.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 6/2010, 5/2014, 10/2014).

Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Bol bit će objavljeni podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, biti će objavljeno najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Povjerenstvo za provedbu natječaja, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. (Objava u NN je izvršena 23.03.2016. te se od tog datuma računa rok za prijavu kandidata)

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni poštom će se vratiti dokumentacija priložena prijavi.

Klasa: 363-01/16-01/60

Urbroj: 2104/02-16-02/02

Bol, 8. ožujka 2016. godine

OPĆINA BOL

PROČELNIK:

STIPE KARMELIĆ

Skip to content