Oglas za posao: Prometni redar

26. studenoga, 2015. u 11:39:03

Općina Bol, dana 18. studenog 2015. godine raspisuje oglas za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol, za radno mjesto:
REFERENT – PROMETNI REDARvježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme – vježbenički staž traje 12 mjeseci, na 0,6 radnog vremena.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, na temelju članaka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), dana 18. studenog 2015. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel , na radno mjesto:

REFERENT – PROMETNI REDARvježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme-vježbenički staž traje 12 mjeseci, na 0,6 radnog vremena.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

– najmanje srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju

– položen vozački ispit B kategorije

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

– poznavanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis i dokaz o radnom stažu (potvrdu nadležne područne službe HZMO-a ili presliku radne knjižice),

– domovnicu (izvornik ili ovjerenu presliku),

– svjedodžbu (izvornik ili ovjerenu presliku),

– dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije

– uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),

– dokaz o poznavanju rada na računalu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijmu na rad.

Vježbenik je dužan u zakonskom roku položiti državni stručni ispit, te završiti program stručnog osposobljavanja koji za prometne redare organizira MUP.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj ne će se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Natječajni postupak obuhvaća obvezatnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Na web-stranici Općine Bol www.opcinabol.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 6/2010).

Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Bol bit će objavljeni podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, biti će objavljeno najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, Povjerenstvo za provedbu natječaja, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon izvršnosti rješenja o prijemu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni poštom će se vratiti dokumentacija priložena prijavi.

Klasa: 363-01/15-01/404

Urbroj: 2104/02-15-02/02

Bol, 18. studenog 2015. godine

PROČELNIK OPĆINE BOL

STIPE KARMELIĆ

Skip to content