Oglas – pomorsko dobro – zaprimanje zahtjeva

Oglas – pomorsko dobro – zaprimanje zahtjeva
28. ožujka, 2017. u 18:27:43

Jedinstveni upravni odjel općine Bol je dana 27. ožujka 2017. godine raspisao OGLAS ZA ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE POMORSKOG DOBRA NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2017. GODINU…

alt

Na temelju članka  18. Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu (Sl. glasnik br. 1/2017) Jedinstveni upravni odjel općine Bol je dana 27. ožujka 2017. godine raspisao

OGLAS

ZA ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE POMORSKOG DOBRA

NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2017. GODINU

 • Oglas se raspisuje za korištenje pomorskog dobra za  djelatnosti predviđene od članka 11. do članka 16.  Godišnjeg plana.

 

 • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu (Sl. glasnik br. 1/2017) je sastavni dio ovog oglasa, te se pomorsko dobro ne može koristiti za djelatnosti i usluge koje nisu navedene u Godišnjem planu.

 

 • Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje pomorskog dobra podnosi zahtjev na propisanom obrascu za davanje koncesijskog odobrenja, uz koji je potrebno priložiti:

  – Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).

  – Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.

  – Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

  – Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).

  – Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.

  – Potvrdu Ministarstva financija da porezni obveznik ne duguje javna davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava

  – Potvrdu upravnog odjela Općine Bol i komunalnog poduzeća Grabov rat d.o.o. o nepostojanju dugovanja.

  – Izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Bol za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.

  – kopija osobne iskaznice

  – 70,00 kn državnih biljega upravne pristojbe zalijepljenih na propisanom obrascu zahtjeva

 

 • Pravne i fizičke osobe koje su dužnici prema Općini Bol, ili prema KJP Grabov rat d.o.o. , ili prema općinskoj ustanovi (Dječji vrtić, Centar za kulturu i Općinska knjižnica) iz prethodnog razdoblja, ne mogu dobiti pomorsko dobro na korištenje.
 • Podnositelja zahtjeva, čiji zahtjev Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja ocijeni usklađenim sa godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području općine Bol i uz druge uvjete iz članka 8. stavak 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja (NN 36/04) Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja će pozvati  da godišnji iznos naknade za koncesijsko odobrenje koncesionar plati u dva obroka i to:
  50 % osam dana nakon dostave računa za koncesijsko odobrenje, 50 % najkasnije do 30. lipnja 2017. godine.
  Koncesijsko odobrenje će se izdati nakon dostave potvrde o plaćanju prvog obroka.
 • Nakon što je utvrđeno da pojedini zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja sadrži sve potrebno, pristupa se odlučivanju o dodjeli koncesijskog odobrenja.

  Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja razmatrat će prispjele zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja u koliko je podnositelj zahtjeva uredno podmirio svoje obaveze prema Općini Bol i prema tvrtkama u vlasništvu općine Bol obveze iz prethodne godine vezano za postupak izdavanja koncesijskih odobrenja te ukoliko nije gospodarski koristio pomorsko dobro bez pravne osnove i /ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru, ukoliko prethodno ne plati naknadu štete zbog stjecanja bez osnove, s tim da visina naknade štete ne može biti manja od naknade za koncesiju, koju bi bio dužan platiti ovlaštenik koncesije da pomorsko dobro koristi na temelju valjane pravne osnove (akti na temelju djelovanja nadležnih institucija – Carinska uprava, Lučka kapetanija, Građevinska inspekcija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i sl.).

  Ako se za istu mikrolokaciju prijavi više podnositelja zahtjeva sa urednim i potpunim zahtjevima prednost ima podnositelj – dosadašnji korisnik pod uvjetom da je svoje dosadašnje obaveze uredno ispunio te ukoliko na njegov rad nisu evidentirane pismene pritužbe, odnosno onaj podnositelj zahtjeva koji je prije predao zahtjev ako na mikrolokaciji nije do sada izdano koncesijsko odobrenje. Za mikrolokacije za koje postoji interes za dodatna ulaganja u uređenje okoliša, uređenje postojećih objekata, ulaganja u pomorsko dobro i sl., Vijeće će prednost dati podnositelju čijim se Planom uređenja predviđa veće ulaganje u trajno uređenje mikrolokacije i podizanje razine usluge.

  Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja ima pravo neprihvaćanja svih pristiglih zahtjeva.

Klasa: 342-01/17-01/1

Ur.broj: 2104/07-01/2

Bol,  27. ožujka 2017. godine

Pročelnik:

Stipe Karmelić

Skip to content