Oglas – korištenje pomorskog dobra

Oglas – korištenje pomorskog dobra
27. ožujka, 2013. u 11:23:06

Na temelju članka 9. Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2013. godinu Jedinstveni upravni odjel Općine Bol je dana 26. ožujka 2013. godine raspisao

 

OGLAS

ZA ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE POMORSKOG DOBRA

NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2013. GODINU

 

1. Oglas se raspisuje za korištenje pomorskog dobra za djelatnosti predviđene u članku 6. Godišnjeg plana.

 

2. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2013. godinu je sastavni dio ovog oglasa, te se pomorsko dobro ne može koristiti za djelatnosti i usluge koje nisu navedene u Godišnjem planu.

 

3. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje pomorskog dobra podnosi zahtjev na propisanom obrascu za davanje koncesijskog odobrenja, uz koji je potrebno priložiti:

– Dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnica, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti prema posebnim propisima).

– Dokaz o vlasništvu sredstva za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva.

– Dokaz o sposobnosti broda – brodice za plovidbu (samo u slučaju kada se odobrenje traži za obavljanje djelatnosti s brodom – brodicom).

– potvrdu Ministarstva financija da porezni obveznik ne duguje javna davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava

– potvrda tvrtke Grabov rat d.o.o. Bol da davatelj zahtjeva nema duga prema tvrtki

– kopija osobne karte

– 70,00 kn državnih biljega upravne pristojbe zalijepljenih na propisanom obrascu zahtjeva

 

4. Pravne i fizičke osobe koje su dužnici prema Općini Bol, ili prema KJP Grabov rat d.o.o. , ili prema općinskoj ustanovi (Dječji vrtić, Centar za kulturu i Općinska knjižnica) iz prethodnog razdoblja, ne mogu dobiti pomorsko dobro na korištenje.

 

5. Podnositelja zahtjeva, čiji zahtjev Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja ocijeni usklađenim sa godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području općine Bol i uz druge uvjete iz članka 8. stavak 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja (NN 36/04) Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja će pozvati da godišnji iznos naknade za koncesijsko odobrenje koncesionar plati u dva obroka i to:

50 % osam dana nakon dostave računa za koncesijsko odobrenje,

50 % najkasnije do 31. srpnja 2013. godine.

Koncesijsko odobrenje će se izdati nakon dostave potvrde o plaćanju prvog obroka.

 

6. Kod donošenja odluke vijeće za davanje koncesijskog odobrenja će se voditi slijedećim kriterijima: kvaliteta ponude, mjesne potrebe za pružanje određenih vrsta usluga, raznolikost ponude, urednost u podmirivanju svih novčanih obveza prema Ministarstvu financija, općini Bol i tvrtkama u vlasništvu općine Bol, a za dosadašnjeg korisnika će se voditi i kriterijem je li u pružanju usluga poštivao općinsku odluku odnosno odobrenje, te kriterijem jesu li na njegov rad i usluge evidentirane pritužbe od strane nadležnih institucija ili komunalnog redara općine Bol.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja ima pravo neprihvaćanja svih pristiglih zahtjeva.

 

Klasa: 342-01/13-01/15

Ur. broj: 2104/02-13-02/01

Bol, 26. ožujka 2013. godine

 

Pročelnik:

Stipe Karmelić

Skip to content