Oglas: Korištenje javnih površina

26. lipnja, 2014. u 10:28:19

Donosimo OGLAS za zaprimanje molbi za korištenje javnih površina na području općine Bol za 2014. godinu. Također donosimo i ODLUKU o korištenju javnih površina na području općine Bol.

Na temelju članka 20. Odluke o korištenju javne površine na području Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/2014) i članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/2009) načelnik Općine Bol je dana 26. lipnja 2014. godine raspisao

OGLAS

ZA ZAPRIMANJE MOLBI ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2014. GODINU

 1. Oglas se raspisuje za korištenje javnih površina za prodaju roba i pružanje usluga, te drugih djelatnosti predviđenih u Odluci o korištenju javnih površina na području Općine Bol.

 2. Odluka o korištenju javnih površina na području Općine Bol („Službeni glasnik“ br. 5/2014, nalazi se na www.opcinabol.hr) i Odluka o postavljanju kioska (“Službeni glasnik“ br. 4/2014, nalazi se na www.opcinabol.hr) su sastavni dio ovog oglasa, te se javne površine ne mogu iznajmiti za djelatnosti i usluge koje nisu navedene u navedenim Odlukama.

 3. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje javnih površina podnosi molbu načelniku Općine Bol uz koju je potrebno priložiti:

– kopiju domovnice i osobne iskaznice,

– kopiju obrtnice ili rješenja o osnivanju poduzeća ili potvrdu nadležnog Ureda za gospodarstvo da je poljoprivredni proizvođač,

– potvrda Porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne starija od 30 dana,

– prospekt ili nekoliko fotografija proizvoda odnosno rekvizita za pružanje usluga,

– uz molbu za postavljanje uređaja za reprodukciju slike i zvuka na javnoj površini,

– potrebno je dostaviti potvrdu ovlaštene pravne osobe o atestu buke u zonama mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem (50 dcb) koja je mjerena na rubu štekata, koji je najudaljeniji od izvora buke, koja nije starija od 30 dana.

– uz molbu je potrebno priložiti skicu javne površine koja se planira koristiti. U skici treba upisati prostorne mjere (površinu), navesti sredstva koja se planiraju postaviti na javnoj površini i prikazati izgled površine koja se želi iznajmiti.

 
4. Rok za podnošenje molbi je 15 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Općine Bol.

5. Pravne i fizičke osobe koje su dužnici prema Općini Bol, ili prema KJP Grabov rat d.o.o. , ili prema općinskoj ustanovi (Dječji vrtić, Centar za kulturu i Općinska knjižnica) iz prethodnog razdoblja, ne mogu dobiti javnu površinu na korištenje.

6. Načelnik će u roku od osam dana nakon donošenja odluke o korisnicima javne površine istima dostaviti Rješenja o korištenju javne površine zajedno sa računom. Neplaćanje naknade za korištenje javne površine u roku navedenom u rješenju je razlog za poništenje rješenja i uklanjanje nelegalno postavljenih stvari sa javne površine.

Klasa: 022-01/14-01/11

Ur. broj: 2104/02-14-02/01

Bol, 26. lipnja 2014. godine

Načelnik:

Tihomir Marinković

PRILOG: 

ODLUKA O KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE BOL

Skip to content