Oglas – Korištenje javnih površina 2020.

6. svibnja, 2020. u 18:02:23

Donosimo Oglas za zaprimanje molbi za korištenje javnih površina na području općine Bol za 2020. godinu…

Na temelju članka 20. Odluke o korištenju javne površine na području Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 2/2020) i članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/2009, 11/2014, 1/2015 i 1/2018) načelnik Općine Bol je dana 06. svibnja 2020. godine raspisao

Oglas

za zaprimanje molbi za korištenje javnih površina na području općine Bol za 2020. godinu

1. Oglas se raspisuje za korištenje javnih površina za prodaju roba i pružanje usluga, te drugih djelatnosti predviđenih u Odluci o korištenju javnih površina na području Općine Bol.

2. Odluka o korištenju javnih površina na području Općine Bol („Službeni glasnik“ br. 2/20, nalazi se na www.opcinabol.hr) je sastavni dio ovog oglasa, te se javne površine ne mogu iznajmiti za djelatnosti i usluge koje nisu navedene u navedenoj Odluci.

3. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje javnih površina podnosi molbu pročelniku Općine Bol uz koju je potrebno priložiti:

  • kopiju domovnice i osobne iskaznice,
  • kopiju obrtnice ili rješenja o osnivanju poduzeća ili potvrdu nadležnog Ureda za gospodarstvo da je poljoprivredni proizvođač,
  • potvrda Porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne starija od 30 dana,
  • prospekt ili nekoliko fotografija proizvoda odnosno rekvizita za pružanje usluga, – uz molbu za postavljanje uređaja za reprodukciju slike i zvuka na javnoj površini, potrebno je dostaviti potvrdu ovlaštene pravne osobe o atestu buke u zonama mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem (50 dcb) koja je mjerena na rubu štekata, koji je najudaljeniji od izvora buke, koja nije starija od 30 dana,
  • uz molbu je potrebno priložiti skicu javne površine koja se planira koristiti. U skici treba upisati prostorne mjere (površinu), navesti sredstva koja se planiraju postaviti na javnoj površini i prikazati izgled površine koja se želi iznajmiti,
  • rješenje o ispunjenju minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,
  • izjavu da podnositelj zahtjeva ili njegov osnivač, ako je podnositelj pravna osoba, nema prema općini i trgovačkim društvima u vlasništvu, odnosno većinskom vlasništvu općine dugovanje po bilo kojoj osnovi,
  • izjavu da podnositelj zahtjeva ili njegov osnivač, ako je podnositelj pravna osoba, nisu niti su bili vlasnici obrta ili osnivači drugih pravnih osoba koje prema općini i trgovačkim društvima u vlasništvu, odnosno većinskom vlasništvu općine imaju dugovanje po bilo kojoj osnovi,
  • odgovarajuću geodetsku podlogu s ucrtanom trasom postojeće infrastrukture (samo za zimske vrtove),
  • idejno rješenje uređenja terase i/ili zimskog vrta i suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela.

4. Rok za podnošenje molbi je 15 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Općine Bol.

5. Pravne i fizičke osobe koje su dužnici prema Općini Bol, Ministarstvu financija ili prema KJP Grabov rat d.o.o., ili prema općinskoj ustanovi (Dječji vrtić, Centar za kulturu i Općinska knjižnica) iz prethodnog razdoblja, ne mogu dobiti javnu površinu na korištenje.

6. Načelnik će u roku od osam dana nakon donošenja odluke o korisnicima javne površine istima dostaviti Rješenja o korištenju javne površine zajedno sa računom. Neplaćanje naknade za korištenje javne površine u roku navedenom u rješenju je razlog za poništenje rješenja i uklanjanje nelegalno postavljenih stvari sa javne površine.


Klasa: 021-01/20-01/57
Ur. broj: 2104/02-20-02/01
Bol, 06. svibnja 2020. godine


Načelnik:

Tihomir Marinković

Prilog: Izjava

NAPOMENA:

U turističkoj sezoni 2020. godine, zbog restriktivnih uvjeta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a u svezi sa pandemijom Covid 19, omogućit će se proširenje terasa ispred ugostiteljskih objekata (štekata), ali samo tamo gdje to omogućuju tehnički uvjeti, da stolovi i stolice ne smetaju prometu vozila i pješaka i da ne ometaju rad drugih poslovnih prostora.

Ovo proširenje štekata neće utjecati na cijenu najma javne površine.

Ova mogućnost proširenja štekata vrijedi samo za 2020. godinu ili do ukidanja restriktivnih mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Skip to content