Oglas – Korištenje javnih površina 2019.

12. travnja, 2019. u 10:06:01

Načelnik Općine Bol je dana 11. travnja 2019. godine raspisao Oglas za zaprimanje molbi za korištenje javnih površina na području općine Bol za 2019. godinu…

Na temelju članka 20. Odluke o korištenju javne površine na području Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/2018) i članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/2009, 11/2014, 1/2015 i 1/2018) načelnik Općine Bol je dana 11. travnja 2019. godine raspis

Oglas

za zaprimanje molbi za korištenje javnih površina na području općine Bol za 2019. godinu

1. Oglas se raspisuje za korištenje javnih površina za prodaju roba i pružanje usluga, te drugih djelatnosti predviđenih u Odluci o korištenju javnih površina na području Općine Bol.

2. Odluka o korištenju javnih površina na području Općine Bol („Službeni glasnik“ br. 5/18, 2/19, nalazi se na www.opcinabol.hr) je sastavni dio ovog oglasa, te se javne površine ne mogu iznajmiti za djelatnosti i usluge koje nisu navedene u navedenoj Odluci.

3. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje javnih površina podnosi molbu pročelniku Općine Bol uz koju je potrebno priložiti:

– kopiju obrtnice ili rješenja o osnivanju poduzeća ili potvrdu nadležnog Ureda za gospodarstvo da je poljoprivredni proizvođač,

– potvrda Porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne starija od 30 dana,

– Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol i komunalnog poduzeća Grabov rat d.o.o. o nepostojanju dugovanja,

– prospekt ili nekoliko fotografija proizvoda odnosno rekvizita za pružanje usluga,

– izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Bol za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja rješenja o korištenju javne površine te ukoliko se na javnoj površini postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene rješenjem o korištenju javne površine.

– uz molbu za postavljanje uređaja za reprodukciju slike i zvuka na javnoj površini potrebno je dostaviti potvrdu ovlaštene pravne osobe o atestu buke u zonama mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem (50 dcb) koja je mjerena na rubu štekata, koji je najudaljeniji od izvora buke, koja nije starija od 30 dana,

– uz molbu je potrebno priložiti skicu javne površine koja se planira koristiti. U skici treba upisati prostorne mjere (površinu), navesti sredstva koja se planiraju postaviti na javnoj površini i prikazati izgled površine koja se želi iznajmiti.

4. Rok za podnošenje molbi je 15 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Općine Bol.

5. Pravne i fizičke osobe koje su dužnici prema Općini Bol, ili prema KJP Grabov rat d.o.o., ili prema općinskoj ustanovi (Dječji vrtić, Centar za kulturu i Općinska knjižnica) iz prethodnog razdoblja, ne mogu dobiti javnu površinu na korištenje.

6. Načelnik će u roku od osam dana nakon donošenja odluke o korisnicima javne površine istima dostaviti Rješenja o korištenju javne površine zajedno sa računom. Neplaćanje naknade za korištenje javne površine u roku navedenom u rješenju je razlog za poništenje rješenja i uklanjanje nelegalno postavljenih stvari sa javne površine.

Klasa: 021-01/19-01/53

Ur. broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 11. travnja 2019. godine

Prilog: Izjava

Načelnik:

Tihomir Marinković

Na temelju članka  20. Odluke o korištenju javne površine na području Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/2018) i članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/2009, 11/2014, 1/2015 i 1/2018) načelnik Općine Bol je dana 11. travnja 2019. godine raspisao

 

 

Oglas

za zaprimanje molbi za korištenje javnih površina na području općine Bol za 2019. godinu

 

 

  1. Oglas se raspisuje za korištenje javnih površina za prodaju roba i pružanje usluga, te drugih djelatnosti predviđenih u Odluci o korištenju javnih površina na području Općine Bol.

 

  1. Odluka o korištenju javnih površina na području Općine Bol („Službeni glasnik“ br. 5/18, 2/19, nalazi se na www.opcinabol.hr) je sastavni dio ovog oglasa, te se javne površine ne mogu iznajmiti za djelatnosti i usluge koje nisu navedene u navedenoj Odluci.

 

  1. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje javnih površina podnosi molbu pročelniku Općine Bol uz koju je potrebno priložiti:

          kopiju obrtnice ili rješenja o osnivanju poduzeća ili potvrdu nadležnog Ureda za gospodarstvo da je poljoprivredni proizvođač,

          potvrda Porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne starija od 30 dana,

          Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol i komunalnog poduzeća Grabov rat d.o.o. o nepostojanju dugovanja,

          prospekt ili nekoliko fotografija proizvoda odnosno rekvizita za pružanje usluga,

          izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Bol za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja rješenja o korištenju javne površine te ukoliko se na javnoj površini postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene rješenjem o korištenju javne površine.

          uz molbu za postavljanje uređaja za reprodukciju slike i zvuka na javnoj površini potrebno je dostaviti potvrdu ovlaštene pravne osobe o atestu buke u zonama mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem (50 dcb) koja je mjerena na rubu štekata, koji je najudaljeniji od izvora buke, koja nije starija od 30 dana,

          uz molbu je potrebno priložiti skicu javne površine koja se planira koristiti. U skici treba upisati prostorne mjere (površinu), navesti sredstva koja se planiraju postaviti na javnoj površini i prikazati izgled površine koja se želi iznajmiti.

 

  1. Rok za podnošenje molbi je 15 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Općine Bol.

 

  1. Pravne i fizičke osobe koje su dužnici prema Općini Bol, ili prema KJP Grabov rat d.o.o., ili prema općinskoj ustanovi (Dječji vrtić, Centar za kulturu i Općinska knjižnica) iz prethodnog razdoblja, ne mogu dobiti javnu površinu na korištenje.

 

  1. Načelnik će u roku od osam dana nakon donošenja odluke o korisnicima javne površine istima dostaviti Rješenja o korištenju javne površine zajedno sa računom. Neplaćanje naknade za korištenje javne površine u roku navedenom u rješenju je razlog za poništenje rješenja i uklanjanje nelegalno postavljenih stvari sa javne površine.

 

 

Klasa: 021-01/19-01/53

Ur. broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 11. travnja 2019. godine  

 

 

Načelnik:

Tihomir Marinković

Skip to content