Odluka o uspostavi Registra imovine

19. studenoga, 2018. u 0:52:35

Na temelju Uredbe o registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 55/11), načelnik općine Bol donosi Odluku o uspostavi Registra imovine Općine Bol

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Uz pjacu 2, 21420 Bol

KLASA:021-05/18-01/96

URBROJ:2104/18-02/01

Bol, 31. listopada 2018.

Na temelju Uredbe o registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 55/11), načelnik općine Bol donosi

ODLUKU

o uspostavi Registra imovine Općine Bol

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se način uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja Registra imovine Općine Bol (u daljnjem tekstu: Registar).

Članak 2.

Registar je popis nekretnina u vlasništvu Općine Bol. Podaci iz Registra ne predstavljaju javnu ispravu u smislu propisa koji uređuju upravni postupak.

Članak 3.

Registar uspostavlja i vodi Općina Bol.

Članak 4.

Općina Bol i općinski načelnik ovlašteni su tražiti i koristiti podatke o imovini Općine Bol iz evidencije nadležnog suda za područje Općine Bol (zemljišno knjižni odjel), tijela državne uprave, nadležnog područnog ureda za katastar, kao i drugih javnih evidencija radi uspostave Registra.

Članak 5.

Registar se javno objavljuje na internetskim stranicama Općine Bol.

II. OBLIK I SADRŽAJ REGISTRA

Članak 6.

Registar se vodi u elektroničkom obliku koji služi za objavu na internetskoj stranici općine Bol i na papirnatom mediju za pismohranu Općine Bol.

Članak 7.

Registar se sastoji od:

• popisa nekretnina,

• popisa vlasničkih udjela u trgovačkim društvima

POPIS NEKRETNINA

Članak 8.

Popis nekretnina sastoji se od popisa:

• građevinskog zemljišta i građevina,

• poljoprivrednog zemljišta,

• šuma i šumskog zemljišta,

• javnog vodnog dobra,

• stambenih objekata,

• poslovnih prostora,

• nerazvrstanih cesta,

• drugih nekretnina evidentiranih kao kapitalna imovina.

Članak 9.

Popis nekretnina sadržavat će podatke o nekretninama čiji je vlasnik, suvlasnik ili zajednički vlasnik, odnosno vanknjižni vlasnik Općina Bol, a osobito:

• broj zemljišnoknjižne čestice nekretnine,

• broj zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana, te broj poduloška ako postoji,

• naziv katastarske općine gdje se zemljišnoknjižna čestica nalazi,

• površinu zemljišnoknjižne čestice,

• kulturu zemljišnoknjižne čestice,

• vrstu vlasništva na nekretnini – isključivo vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo ili vanknjižno vlasništvo, udio u vlasništvu u slučaju suvlasništva ili zajedničkog vlasništva, drugi suvlasnici ili zajednički vlasnici u slučaju suvlasništva ili zajedničkog vlasništva,

titulara vlasništva,

•podatke o teretima na nekretnini,

podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za nekretninu,

broj posjedovnog lista,

broj katastarske čestice iz posjedovnog lista,

naziv katastarske općine iz posjedovnog lista,

površinu katastarske čestice iz posjedovnog lista,

nositelja prava i udio,

•broj katastarskog plana i katastarski plan za katastarsku česticu,

adresu katastarske čestice,

prostorno-plansku namjenu nekretnine i prostorni plan,

korisnika nekretnine i pravnu osnovu korištenja nekretnine,

vrijednost nekretnine,

druge podatke.

POPIS VLASNIČKIH UDJELA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Članak 10.

Popis vlasničkih udjela u trgovačkim društvima sastoji se od popisa:

dionica, i

poslovnih udjela.

Članak 11.

POPIS DIONICA

U popis dionica upisuju se dionice trgovačkih društava čiji je imatelj Općina, odnosno pravne osobe kojih je osnivač Općina. Općina Bol za sada nema u svom vlasništvu dionice trgovačkih društava.

Članak 12.

Popis dionica sadržavat će podatke o dionicama trgovačkih društava čiji je imatelj Općina, odnosno pravne osobe kojih je osnivač Općina, a osobito:

• naziv dioničkog društva ili pravne osobe,

• sjedište dioničkog društva,

• oznaka vrijednosnog papira,

• OIB dioničkog društva,

• temeljni kapital dioničkog društva,

• izdana količina dionica,

• nominalna vrijednost dionice,

• vlasništvo Općine u temeljnom kapitalu dioničarskog društva,

• postotak vlasništva Općine u dioničkom društvu,

• vlasništvo ostalih imatelja u temeljnom kapitalu dioničkog društva,

• postotak vlasništva ostalih imatelja u dioničkom društvu ili pravne osobe.

Članak 13.

POPIS POSLOVNIH UDJELA

U popis poslovnih udjela upisuju se poslovni udjeli trgovačkih društava čiji je suvlasnik Općina Bol.

Članak 14.

Popis poslovnih udjela sadržavat će podatke o poslovnim udjelima trgovačkih društava čiji je suvlasnik Općina Bol, a osobito:

• naziv trgovačkog društva,

• sjedište trgovačkog društva,

• OIB trgovačkog društva,

• temeljni kapital trgovačkog društva,

• vlasništvo 0pćine Bol u temeljnom kapitalu trgovačkog društva

• postotak vlasništva Općine Bol u trgovačkom društvu

• vlasništvo ostalih imatelja u temeljnom kapitalu trgovačkog društva

• postotak vlasništva ostalih imatelja u trgovačkom društvu.

III. UNOS PODATAKA U REGISTAR

Članak 15.

Općina Bol dužna je na dan donošenja Izvješća o izvršenju proračuna za prethodnu godinu izvijestiti Općinsko vijeće o nekretninama u vlasništvu Općine Bol koje koristi Općina, kao i o svim drugim nekretninama koje se koriste na temelju ugovora o zakupu, ugovora o najmu ili ugovora o korištenju. Sve podatke o promjenama u stjecanju, otuđenju i raspolaganju nekretninama tijekom kalendarske godine, Općina Bol dužna je pravovremeno ažurirati u Registru, a najkasnije do 31.12. tekuće godine.

IV. DINAMIKA USPOSTAVE REGISTRA

Članak 16.

Općina Bol će nakon stupanja na snagu ove Odluke započeti izradu Registra. Registar će biti ustrojen najkasnije do 2019. godine. Nakon provjere svih podataka unesenih u Registar, isti će se objaviti na internetskoj stranici Općine Bol.

V. STUPANJE NA SNAGU

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Općine Bol«.

Načelnik Općine Bol

Tihomir Marinković

Registar imovine

alt

Skip to content