Odluka o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš

Odluka o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš
29. svibnja, 2017. u 11:08:16

Na temelju članka 63. Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15), u nastavku teksta: Zakon, i članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17), u nastavku teksta: Uredba, a sukladno odluci općinskog vijeća na 03/2017 sjednici od 07. travnja 2017. godine,  Načelnik općine Bol dana 29. svibnja 2017. godine donosi

 

ODLUKU

o započinjanju i provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš u izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene”, Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 i Urbanističkog plana uređenja polazne stanice za žičaru

 

I.

Zajednička Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene”, Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 i Urbanističkog plana uređenja polazne stanice za žičaru donesena je na temelju članka 113., a u svezi sa člankom 86. i 87. st. 2. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13), te na temelju članka 89. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/2013). Odluku je donijelo Općinsko vijeće Općine Bol na 3/2017 sjednici održanoj 07. travnja 2017. godine i objavljena je u Službenom glasniku Općine Bol br. 03/2017.

 

II

Donošenjem ove Odluke započinje provođenje postupka strateške procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene”, Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 i Urbanističkog plana uređenja polazne stanice za žičaru (u nastavku teksta: Plan).

Tijelo nadležno za provođenje postupka strateške procjene utjecaja Plana na okoliš je Jedinstveni upravni odjel općine Bol (u nastavku teksta: Upravni odjel).

 

III

Za III ID PPUO Bol utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:

– nova regulacija prometnica kod hotela Bijela kuća

– određivanje koridora žičare Bol-Vidova gora, određivanja građevina i postaja žičare Bol-       Vidova gora,

– Trafostanica na Vidovoj Gori i na parkiralištu na ulasku u mjesto,

– Iskorištavanje sunčeve energije postavljanjem panela na javnim ili privatnim objektima,

– Legalizacija sidrišta istočno od plaže Zlatni rat,

– Usklađenje granice zahvata crpne stanice otpadnih voda na Bilinoj kući,

– Proširenje područja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

– Ucrtavanje pješačkih i biciklističkih staza na području općine Bol uz mogućnost spajanja tih staza sa stazama u susjednim općinama, naročito prema Blacima, prema aerodromu Brač i prema Gornjem Humcu,

– Uređenje plaža radi ishođenja uvjeta za dobivanje financijskih sredstava za uređenje plaža,

– Eksploatacija morske soli iz malih solana istočno od plaže Martinica,

– Ispravak maksimalne visine građevina do vijenca za građevine turističko ugostiteljske namjene u građevinskim područjima naselja.

– Ispravak minimalne površine građevinske parcele,

– Usklađenje tekstualnog i grafičkog dijela plana u određivanju širina cesta i putova te određivanje da se mogu graditi građevine na građevnoj parceli koja ima kolni pristup na terenu i uži od planiranog pristupa prema UPU-u naselja Bol,

– Omogućavanje izgradnje sjenice za automobile unutar građevinske zone,

– Omogućavanje izgradnje i nadogradnje gospodarskog centra društva Zlatni rat hoteli za smještaj sezonskih radnika,

– Omogućavanje rekonstrukcije izgradnje i nadogradnje hotela Park u butiq hotel,

– Ispravak tehničke greške u uvjetima za izgradnju stanova POS-a,

– Druge izmjene i dopune čije se donošenje pokaže opravdanim u tijeku izrade plana ili na temelju javne rasprave.

– Omogućavanje građenja jednostavnih građevina uz postojeće stambene građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta kao i uz stambene građevine koje su prema Zakonu o gradnji ili posebnim propisima s njima izjednačene, koje su izgrađene izvan građevinskog područja određenog ovim Planom, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15 i 75/15) i to pod slijedećim uvjetima:

a) Cisterna za vodu i septička jama do 27 m3, ukopane u tlo,

b) Vrtna sjenica do 20 m2,

c) Slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 15 m2, izvan gabarita postojeće zgrade,

d) Ograda visine do 1,60 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu,

e) Ogradni zid visine do 1,6 m i potporni zid visine do 1,0 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke ograde odnosno zida,

f) Pješačka staza,

g) Boćalište, jedna staza ,

h) Bazen tlocrtne površine do 40 m2, ukopan u tlo,

i) Sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske odnosno električne energije bez mogućnosti predaje u mrežu,

– Omogućavanje građenja jednostavnih građevina izvan građevinskog područja određenog ovim Planom u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15 i 75/15) i to pod slijedećim uvjetima:

a) Nadstrešnica za sklanjanje domaćih životinja (kokošarnik, kunićarnik…) s prostorom zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviše tri strane, maksimalne površine 18 m2, pod uvjetom da je ova građevina udaljena od granice građevinske zone minimalno 100 metara i udaljena od mora minimalno 100 metara,

b) Građevina i oprema namijenjene biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru kao što je cisterna za vodu zapremnine do 27 m3, oprema za dugogodišnje nasade (vinograde, voćnjake maslinike) i rasadnike ukrasnog bilja te voćnog i vinogradarskog sadnog materijala, što uključuje konstrukciju nasada bez obzira na materijal (stupovi, zatega, žice, podupore) ovisno o uzgojnom obliku, protugradnu mrežu sa podkonstrukcijom i ograđivanje poljoprivrednih površina prozračnom ogradom sa stupovima, bez trakastog temeljenja uz uvjet da se oprema za dugogodišnje nasade ukloni kada prestane proizvodnja na toj poljoprivrednoj površini,

c) Građevine i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru kao što su plastenik i staklenik prema uvjetima iz članka 4. točke 12. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama, maksimalne površine 30 m2 pod uvjetom da je ova građevina udaljena od granice građevinske zone minimalno 100 metara i da je udaljena od mora minimalno 100 metara,

– Omogućavanje izgradnje i ostalih jednostavnih i drugih građevina izvan građevinskog područja općine Bol prema uvjetima iz Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ako to nije zabranjeno prostornim planom ili na drugi način protivno prostornom planu,

– Onemogućavanje postavljanja montažnih, drvenih, željeznih i sličnih građevina (Kamp kućice, mobile house, brvnare, kontejneri i sl.) na području općine Bol, a omogućavanje postavljanja kioska za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga samo na temelju odluke nadležnog tijela općine Bol,

– Preraspodjela površina gospodarskih zona K3 i K4 u odnosu na stvarne potrebe i mogućnost realizacije zahvata obzirom na vlasništvo, te određivanje korigiranih obuhvata UPU-ova,

– U zahvatu UPU-a komunalne zone K3 planirati smještaj komunalnih i gospodarskih građevina kao što su skladište građevinskog materijala, skladišta građevinskih strojeva i gospodarskih vozila, pogona za proizvodnju maslinovog ulja, pogona za proizvodnju rakije i drugih alkoholnih i bezalkoholnih pića i ostalih gospodarskih građevina od interesa za općinu Bol, te obratit pozornost na zahvate koji su određeni posebnim propisima zaštite okoliša,

– U zahvatu UPU-a pretežno reciklažne zone K4 planirati uređenje modernog reciklažnog dvorišta, radionicu za popravak automobila, praonicu vozila, radionice i skladište komunalnog poduzeća u općinskom vlasništvu i druge slične pogone za djelatnosti koje su neophodne za funkcioniranje naselja gradskog karaktera,

– Uz obuhvat UPU-u pretežno reciklažne zone K4 planirati područje za insfrastrukturnu namjenu (IS) za mehanički pročistač otpadnih voda sa mogučnošću proširenja pogona za biološki pročistač otpadnih voda prema uvjetima danim od strane Vodovoda Brač.

U zahvatu UPU-a polazne stanice za žičaru planirati donju postaju za žičaru koja vodi do vrha Vidove gore i predstavlja novi razvojni i turistički proizvod Bola, Brača i cijele SDŽ.

 

Za II. ID Urbanističkog plana uređenja naselja Bol utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:

– Nova regulacija prometnica kod hotela Bijela kuća

– Određivanje koridora žičare Bol-Vidova gora, određivanja građevina i postaja žičare Bol-Vidova gora.

– Trafostanica na Vidovoj Gori i na parkiralištu na ulasku u mjesto

– Iskorištavanje sunčeve energije postavljanjem panela na javnim ili privatnim objektima

– Usklađenje granice zahvata crpne stanice otpadnih voda na Bilinoj kući.

– Ispravak maksimalne visine građevina do vijenca za građevine turističko ugostiteljske namjene u građevinskim područjima naselja.

– Ispravak minimalne površine građevinske parcele.

– Omogućavanje izgradnje i uređenja sjenica za parkiranje automobila.

– Određivanje nove lokacije za trafostanicu Bol 18.

– Ukidanje ceste preko čest.zemlj.2179 i 2180 k.o. Bol

– Usklađenje tekstualnog i grafičkog dijela plana u određivanju širina cesta i putova,

– Omogućavanje izgradnje i nadogradnje gospodarskog centra društva Zlatni rat za smještaj sezonskih radnika

– Omogućavanje rekonstrukcije izgradnje i nadogradnje hotela Park u butiq hotel.

– Ispravak tehničke greške u uvjetima za izgradnju stanova POS-a.

– Druge izmjene i dopune čije se donošenje pokaže opravdanim u tijeku javne rasprave.

– Usklađenje ovih izmjena i dopuna UPU-a sa trećim ID UPU općine Bol.

 

Za Urbanistički plan uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene” utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:

– Utvrđivanje granice obuhvata UPU-a,

– Smještaj komunalnih i gospodarskih građevina kao što su skladište građevinskog materijala, skladišta građevinskih strojeva i gospodarskih vozila, pogona za proizvodnju maslinovog ulja, pogona za proizvodnju rakije i drugih alkoholnih i bezalkoholnih pića i ostalih gospodarskih građevina od interesa za općinu Bol,

– Određivanje faznosti izgradnje gospodarske zone,

– Planiranje kolnog od pješačkog prometa,

– Razgraničiti površine za gospodarske djelatnosti

 

Za Urbanistički plan uređenja pretežno reciklažne zone K4 utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:

– Utvrđivanje granice obuhvata UPU-a,

– Uređenje modernog reciklažnog dvorišta, radionicu za popravak automobila, praonicu vozila, radionice i skladište komunalnog poduzeća u općinskom vlasništvu i druge slične pogone za djelatnosti koje su neophodne za funkcioniranje naselja gradskog karaktera,

– Određivanje faznosti izgradnje gospodarske zone,

– Planiranje kolnog od pješačkog prometa,

– Razgraničiti površine za gospodarske djelatnosti.

 

Za urbanistički plan uređenja polazne stanice za žičaru utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:

– Utvrđivanje granica obuhvata UPU-a

– Smještaj donje postaje za žičaru koja vodi do vrha Vidove gore i pratećih sadržaja koji su neophodne za ovaj zahvat u prostoru.

– Određivanje faznosti izgradnje gospodarske zone,

– Planiranje kolnog od pješačkog prometa,

 

IV

Radnje koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja Plana na okoliš i redoslijed njihova provođenja utvrđeni su u Prilogu 1 ove odluke.

 

V.

U okviru strateške procjene utjecaja Plana na okoliš u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti III izmjena i dopuna prostornog plana Općine Bol za ekološku mrežu utvrđeno je da se ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je za isti  obvezna provedba glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. S obzirom na navedeno, od Ministarstva zaštite okoliša i energetike zatražit će se mišljenje da li je s obzirom na zajedničku odluku potrebno ponoviti postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene”, Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 i Urbanističkog plana uređenja polazne stanice za žičaru.

U postupku strateške procjene sudjelovat će tijela navedena u Prilogu 2 ove Odluke.

 

VI.

Upravni odjel će o ovoj Odluci informirati javnost u skladu s odredbama Zakona i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnoj stranici općine Bol.

 

Klasa:  350-01/17-01/20

Ur.broj:2104/017-02/3

Bol, 29. svibnja  2017.

 

Načelnik

Tihomir marinković

 

Prilozi:

Prilog 1: Radnje i redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja Plana na okoliš

Prilog 2: Popis tijela koja sudjeluju u postupku strateške procjene

 

PRILOG 1

Radnje i redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja Plana na okoliš:

  1. Upravni odjel započet će aktivnosti u postupku strateške procjene nakon donošenja odluke o započinjanju i provođenju postupka strateške procjene te započeti postupak odabira ovlaštenika.
  2. U postupku određivanja sadržaja Strateške studije Upravni odjel će, uzimajući u obzir obavezni sadržaj određen Uredbom, od tijela određenih posebnim propisima, a u svezi područja iz djelokruga toga tijela, tijela regionalnih samouprava pribaviti mišljenja o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji. O navedenom će Upravni odjel osigurati informiranje javnosti sukladno Zakonu i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08).
  3. U svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije, u tijeku roka za dostavu mišljenja, Upravni odjel će koordinirati i provesti raspravu, a po potrebi i više rasprava s predstavnicima tijela i osoba od kojih je zatraženo mišljenje.
  4. U suradnji sa izrađivačima Plana razmotriti će se mišljenja, primjedbe i prijedlozi te utvrditi konačni sadržaj Strateške studije i donijeti Odluka o sadržaju strateške studije.
  5. Čelnik nadležnog tijela za provedbu strateške najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o sadržaju strateške studije imenovat će povjerenstvo za stratešku procjenu.
  6. Predsjednik povjerenstva za stratešku procjenu sazvat će prvu sjednicu povjerenstva za stratešku procjenu najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka strateške studije i nacrta Plana. Sukladno čl. 20. Uredbe Povjerenstvo donosi odluku o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti strateške studije.
  7. Upravni odjel donosi Odluku o upućivanju Strateške studije i nacrta Plana na javnu raspravu te istodobno isto dostavlja na mišljenje tijelima i osobama sukladno Zakonu i Uredbi. O Odluci se informira javnost sukladno Zakonu i već navedenoj Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
  8. Nakon provedene javne rasprave te po očitovanju ovlaštenika o mišljenjima, primjedbama i prijedlozima iz javne rasprave, a prije upućivanja konačnog prijedloga Plana u postupak donošenja, Upravni odjel će pribaviti mišljenje tijela nadležnog za poslove zaštite okoliša o provedenoj strateškoj procjeni Plana.
  9. Nakon donošenja Plana, Upravni odjel donosi Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni. O navedenom Izvješću i donesenom Planu, Upravni odjel informira javnost, tijela i/ili osobe određena posebnim propisima, tijela jedinice regionalne samouprave i druga tijela koja su sudjelovala u postupku strateške procjene.

 

PRILOG 2

Popis tijela koja sudjeluju u postupku strateške procjene

HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE

Središnji ured, Odjel za razvoj i planiranje

Vončinina 3, 10000 Zagreb

 

HRVATSKE CESTE, d.o.o. Tehnička ispostava Split

Ruđera Boškovića 22, 21000 Split

 

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE – Split

Ruđera Boškovića 22, 21000 Split

 

VODOVOD BRAČ d.o.o.

21400  Supetar

 

HRVATSKE VODE

Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje dalmatinskih slivova

Odjel razvoja

Vukovarska 35, 21000 Split

 

MUP – PU SPLITSKO-DALMATINSKA

Sektor civilne zaštite

Trg hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split

 

HEP-DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb

DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja

Poljička cesta bb, 21000 Split

 

HEP-PRIJENOS d.o.o. Zagreb

Prijenosno područje Split

Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split

 

HT-TKC SPLIT, Odjel razvoja

Sinjska 4, 21000 Split

 

T-MOBILE d.o.o.

Sektor za planiranje i izgradnju

Ulica Grada Vukovara 23, 10000 Zagreb

 

VIP-NET d.o.o.

Lička 12, 21000 Split

 

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

Županijski zavod za prostorno uređenje

Bihačka 1, 21000 Split

 

ŽUPANIJA SPLITSKO_DALMATINSKA

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Domovinskog rata 2, 21000 Split

 

MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Splitu

Porinova 1, 21000 Split

 

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA i PRIRODE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

 

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA i PRIRODE

Uprava za zaštitu prirode

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

Skip to content