Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš

22. veljače, 2017. u 16:49:52

Na temelju odredbi članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15) i članka 10. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 03/17), načelnik općine Bol donosi Odluku o sadržaju strateške studije utjecaja  Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol na okoliš…

alt

Na temelju odredbi članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15) i članka 10. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 03/17), načelnik općine Bol donosi

ODLUKU

o sadržaju strateške studije utjecaja  Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol na okoliš

I. Odluka

Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj strateške studije utjecaja Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol (u daljnjem tekstu: Plan). Odluka se donosi u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš koji je započeo Odlukom o započinjanju i provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol (KLASA: 350-01716-01/47, URBROJ: 2104/16-02/01) od 02. studenog 2016. godine.

 

II. Programska polazišta, ciljevi i obuhvat Plana

Ciljevi i programska polazišta trećih Izmjena i dopuna Prostornog plana su:

 • određivanje koridora žičare Bol-Vidova gora, određivanja građevina i postaja žičare Bol-Vidova gora.
 • Trafostanica na Vidovoj Gori i na parkiralištu na ulasku u mjesto
 • Omogućavanje izgradnje solarnih elektrana i pogona za korištenje sunčeve energije na području općine Bol, na javnim i privatnim površinama
 • Legalizacija sidrišta istočno i zapadno od plaže Zlatni rat te kod Murvice
 • Usklađenje granice zahvata crpne stanice otpadnih voda na Bilinoj kući.
 • Proširenje područja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
 • Ucrtavanje pješačkih i biciklističkih staza na području općine Bol uz mogućnost spajanja tih staza sa stazama u susjednim općinama, naročito prema Blacima, prema aerodromu Brač i prema Gornjem Humcu
 • Uređenje plaža od Grabovorg rata na istoku do Bratinske luke na zapadu radi ishođenja uvjeta za dobivanje financijskih sredstava za uređenje plaža
 • Određivanje područja za eksploataciju morske soli iz malih solana istočno od plaže Martinica
 • Produženje Supetarske ulice prema istoku do kampa Meteor.
 • Ispravak maksimalne visine građevina do vijenca za građevine turističko ugostiteljske namjene u građevinskim područjima naselja. (članak 18 UPU-a)
 • Ispravak minimalne površine građevinske parcele (članak 23)
 • Usklađenje tekstualnog i grafičkog dijela plana u određivanju širina cesta i putova te određivanje da se mogu graditi građevine na građevnoj parceli koja ima kolni pristup na terenu i uži od planiranog pristupa prema UPU-u naselja Bol.
 • Omogućavanje izgradnje sjenice za automobile unutar građevinske zone.
 • Omogućavanje izgradnje i nadogradnje gospodarskog centra društva Zlatni rat za smještaj sezonskih radnika,
 • Omogućavanje rekonstrukcije izgradnje i nadogradnje hotela Park u butiq hotel.
 • Ispravak tehničke greške u uvjetima za izgradnju stanova POS-a.
 • Druge izmjene i dopune čije se donošenje pokaže opravdanim u tijeku javne rasprave.
 • Omogućavanje građenja jednostavnih građevina uz postojeće stambene građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta kao i uz stambene građevine koje su prema Zakonu o gradnji ili posebnim propisima s njima izjednačene, koje su izgrađene izvan građevinskog područja određenog ovim Planom, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15 i 75/15) i to pod slijedećim uvjetima:

a)       Cisterna za vodu i septička jama do 27 m3, ukopane u tlo

b)      Vrtna sjenica do 20 m2

c)       Slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 15 m2, izvan gabarita postojeće zgrade,

d)      Ograda visine do 1,60  m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu

e)      Ogradni zid visine do 1,6 m  i potporni zid visine do 1,0 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke ograde odnosno zida

f)        Pješačka staza

g)       Boćalište, jedna staza

h)      Bazen tlocrtne površine do 40 m2, ukopan u tlo

i)        Sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske odnosno električne energije bez mogućnosti predaje u mrežu,

 • Omogućavanje građenja jednostavnih građevina izvan građevinskog područja određenog ovim Planom u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15 i 75/15) i to pod slijedećim uvjetima:

a)       Nadstrešnica za sklanjanje domaćih životinja (kokošarnik, kunićarnik…) s prostorom zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviše tri strane, maksimalne površine 18 m2, pod uvjetom da je ova građevina udaljena od granice građevinske zone minimalno 100 metara i udaljena od mora minimalno 100 metara.

b)      Građevina i oprema namijenjene biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru kao što je cisterna za vodu zapremnine do 27 m3, oprema za dugogodišnje nasade (vinograde, voćnjake maslinike) i rasadnike ukrasnog bilja te vodnog i vinogradarskog sadnog materijala, što uključuje konstrukciju nasada bez obzira na materijal (stupovi, zatega, žice, podupore) ovisno o uzgojnom obliku, protugradnu mrežu sa podkonstrukcijom i ograđivanje poljoprivrednih površina prozračnom ogradom sa stupovima, bez trakastog temeljenja uz uvjet da se oprema za dugogodišnje nasade ukloni kada prestane proizvodnja na toj poljoprivrednoj površini.

c)       Građevine i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru kao što su plastenik i staklenik prema uvjetima iz članka 4. točke 12. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama, maksimalne površine 30 m2 pod uvjetom da je ova građevina udaljena od granice građevinske zone minimalno 100 metara i da je udaljena od mora minimalno 100 metara.

 • Omogućavanje izgradnje i ostalih jednostavnih i drugih građevina izvan građevinskog područja općine Bol prema uvjetima iz Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ako to nije zabranjeno prostornim planom ili na drugi način protivno prostornom planu.
 • Onemogućavanje postavljanja montažnih, drvenih, željeznih i sličnih građevina (Kamp kućice, mobile house, brvnare, kontejneri i sl.)  na području općine Bol, a omogućavanje postavljanja kioska za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga samo na temelju odluke nadležnog tijela općine Bol.

 Obuhvat plana je područje općine Bol

 

 III. Obvezni sadržaj strateške studije

 

Strateška studija sadrži osobito:

 • kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva Plana i odnosa s drugim odgovarajućim strategijama, planovima i programima
 • podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez provedbe Plana
 • okolišne značajke područja na koja provedba Plana može značajno utjecati
 • postojeće okolišne probleme koji su važni za Plan, posebno uključujući one koji se odnose na područja posebnog ekološkog značaja, primjerice područja određena u skladu s posebnim propisima o zaštiti prirode
 • ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma, koji se odnose na strategiju, plan odnosno program, te način na koji su ti ciljevi i druga pitanja zaštite okoliša uzeti u obzir tijekom izrade Plana
 • vjerojatno značajne utjecaje (sekundarne, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne, stalne i privremene, pozitivne i negativne) na okoliš, uključujući bioraznolikost, stanovništvo i zdravlje ljudi, tlo, vodu, more, zrak, klimu, materijalnu imovinu, kulturno-povijesnu baštinu, krajobraz, uzimajući u obzir njihove međuodnose
 • mjere zaštite okoliša uključujući mjere sprječavanja, smanjenja i ublažavanja nepovoljnih utjecaja provedbe Plana na okoliš
 • kratki prikaz razloga za odabir razmotrenih razumnih alternativi, obrazloženje najprihvatljivije razumne alternative Plana na okoliš uključujući i naznaku razmatranih razumnih alternativi i opis provedene procjene, uključujući i poteškoće (primjerice tehničke nedostatke ili nedostatke znanja i iskustva) pri prikupljanju potrebnih podataka
 • opis predviđenih mjera praćenja
 • ostale podatke i zahtjeve kako se utvrdi prilikom određivanja sadržaja strateške studije u posebnom postupku prema Uredbi

Poglavlje glavna ocjena prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu:

1. podaci o ekološkoj mreži:

– opis ekološke mreže na koje provedba strategije, plana ili programa može utjecati

– kartografski prikaz područja ekološke mreže u odgovarajućem mjerilu sukladno mjerilu kartografskog prikaza strategije, plana ili programa

2. opis mogućih značajnih utjecaja provedbe strategije, plana ili programa na ekološku mrežu:

– vjerojatnost, trajanje, učestalost, jačina i kumulativna priroda (procjena rizika) mogućih utjecaja provedbe strategije, plana ili programa na ekološku mrežu

3. prijedlog mjera ublažavanja negativnih utjecaja provedbe strategije, plana ili programa na ekološku mrežu

4. zaključak:

– konačna ocjena prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu uz primjenu predloženih mjera ublažavanja iz točke 3.

 • ne-tehnički sažetak podataka iz podstavaka 1. do 10. ovoga Priloga uključujući sažetak glavne ocjene prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu ako je bila obvezna prema posebnom propisu iz područja zaštite prirode te naznaku razmatranih razumnih alternativa.

 Strateška studija dodatno sadrži analizu mjera u okviru ciljeva i prioriteta definiranih Planom.

 U rješenju Uprave za prirodu, Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Klasa: UP/I-612-07/16-71/565, Ur.broj: 517-07-2-2-16-3 od 30. rujna 2016. godine) uz obrazloženje je navedeno da da se ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je za isti  obvezna provedba glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

 

IV. Popis tijela i subjekata od kojih je zatraženo mišljenje o sadržaju i razini obuhvata

strateške studije

HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE

Središnji ured, Odjel za razvoj i planiranje

Vončinina 3, 10000 Zagreb

 

HRVATSKE CESTE, d.o.o. Tehnička ispostava Split

Ruđera Boškovića 22, 21000 Split

 

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE – Split

Ruđera Boškovića 22, 21000 Split

 

VODOVOD BRAČ d.o.o.

21400  Supetar

 

HRVATSKE VODE

Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje dalmatinskih slivova

Odjel razvoja

Vukovarska 35, 21000 Split

 

MUP – PU SPLITSKO-DALMATINSKA

Sektor civilne zaštite

Trg hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split

 

HEP-DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb

DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja

Poljička cesta bb, 21000 Split

 

HEP-PRIJENOS d.o.o. Zagreb

Prijenosno područje Split

Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split

 

HT-TKC SPLIT, Odjel razvoja

Sinjska 4, 21000 Split

 

T-MOBILE d.o.o.

Sektor za planiranje i izgradnju

Ulica Grada Vukovara 23, 10000 Zagreb

 

VIP-NET d.o.o.

Lička 12, 21000 Split

 

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

Županijski zavod za prostorno uređenje

Bihačka 1, 21000 Split

 

ŽUPANIJA SPLITSKO_DALMATINSKA

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Domovinskog rata 2, 21000 Split

 

MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Splitu

Porinova 1, 21000 Split

 

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA i PRIRODE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

 

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA i PRIRODE

Uprava za zaštitu prirode

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

 

Tijekom zakonskog roka slijedeća tijela i pravni subjekti dostavili su mišljenja i/ili prijedloge na sadržaj:

 • Hrvatske ceste, Sektor za studije i projektiranje, Odjel za studije, zakonsku i tehnički regulativu
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
 • Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša,
 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana.

 

V. Informiranje javnosti

U svrhu informiranja javnosti o pokretanju postupka Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol na okoliš,  na internetskim stranicama općine Bol objavljena je Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol.

 

VI. Osnovni podaci o izrađivaču Strategije

Nositelj izrade Plana  je općina Bol, a postupak strateške procjene provodi Jedinstveni upravni odjel općine Bol.

 

VII. Nadležnost za izradu strateške studije

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Pravilnikom o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 57/10) stratešku studiju mora izraditi pravna osoba koja ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i to poslova izrade studije o značajnom utjecaju plana i programa na okoliš, odnosno ovlaštenik.

 

VIII. Objava Odluke o sadržaju strateške studije

Sukladno odredbama članka 160. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša, članka 11. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i članka 5 stavka 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, općina Bol na propisan način objavit će ovu Odluku na svojoj internetskoj stranici u svrhu informiranja javnosti. Ova odluka će se objaviti u Službenom glasniku Općine Bol.

KLASA:  350-01/17-01/14

URBROJ:  2104/17-02/01

BOL, 22. veljače  2016.

 

NAČELNIK

Tihomir Marinković

Skip to content