Odluka o poništenju javne nabave

17. lipnja, 2015. u 20:17:54

Odluka o poništenju javne nabave za: Modernizacija javne rasvjete šetnice od Biline kuće do Zlatnog rata.

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A  BOL

KLASA: 363-01/15-01/157

URBROJ: 2104/02-15-02704

Bol, 15. lipnja 2015. godine

 

Temeljem čl. 100. st. 3. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine broj 90/11,83/11 i 143/13) i čl. 47. Statuta Općine Bol (Službeni glasnik općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) Općinski načelnik dana 15. lipnja 2015. godine, donosi slijedeću

ODLUKU

O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

 

Članak 1.

I. JAVNI NARUČITELJ I PREDMET NABAVE ZA KOJI SE DONOSI ODLUKA PONIŠTENJU

Poništava se otvoreni postupak javne nabave javnog naručitelja Općine Bol, Uz Pjacu 2, 21420 Bol, OIB: 88849172829 (u daljnjem tekstu: javni naručitelj) JN-03/15, br. objave 2015/S 002-0020629, objavljen dana 22. svibnja 2015. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske za predmet nabave: Modernizacija javne rasvjete šetnice od Biline kuće do Zlatnog rata.

II. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA PONIŠTENJA

Članak 2.

Odlukom Načelnika Klasa: 36301/15-01/157, Urbroj: 2104/02-15-02/01 od 15. svibnja 2015. godine, imenovani su ovlašteni predstavnici naručitelja za provedbu otvorenog postupka javne nabave za nabavu i ugradnju materijala za Modernizaciju javne rasvjete šetnice od Biline kuće do Zlatnog rata.

Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem objave 2015/S 002-0020629.

Javno otvaranje ponuda, a pristigle je jedna ponuda, održano je 12. lipnja 2015. godine uz prisutnost ovlaštenih predstavnika ponuditelja, tvrtke Elektrocentar Petek d.o.o. iz Ivanić Grada.

Nakon pregleda i analize pristigle ponuda, ovlašteni predstavnici javnog Naručitelja u postupku javne nabave utvrdili su da je cijena jedine ponude veća od osiguranih sredstava za nabavu ponuda te predložili poništenje postupka nabave.

Razlog poništenja otvorenog postupka javne nabave opisanog u čl. 1. ove Odluke temelji se na članku 100. st. 3. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine broj 90/11,83/11 i 143/13).

III. ROK MIROVANJA

Članak 3.

Sukladno čl. 101. st. 7. Zakona o javnoj nabavi, rok mirovanja je 10 (deset) dana od dana dostave odluke o poništenju ponuditeljima.

Članak 4.

Ova Odluka objaviti će se na internetskoj stranici javnog naručitelja (www.opcinabol.hr) te će se dostaviti ponuditelju poštom preporučeno.

IV. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Članak 5.

Sukladno čl. 146. Zakona o javnoj nabavi u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti žalba se izjavljuje u roku od 5 (pet) dana i to od dana:

-primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Sukladno čl. 145. Zakona o javnoj nabavi žalba se izjavljuje Državnoj komisiji. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku, dostavlja se neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom glasniku općine Bol“.

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Tihomir Marinković

Skip to content