Odluka o naknadama za korištenje javnih površina

Odluka o naknadama za korištenje javnih površina
8. svibnja, 2012. u 12:43:25

Na temelju članak 29.Statuta općine Bol,(Službeni glasnik općine Bol br.5/2009),  na temelju Zakona o financiranju, jedinica lokalne uprave i samouprave (NN 117/93, 92/94, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) a u svezi sa člankom 7. Plana korištenja javnih površina (Službeni glasnik općine Bol br.1/2012) vijeće općine Bol je na 2/2012 sjednici, dana 11. travnja 2012. godine, donijelo

 

ODLUKU O NAKNADAMA

ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se naknade za korištenje javnih površina i naćin plaćanja naknada za korištenje javnih površina na području općine Bol.

VISINA NAKNADE

Članak 2.

Visina naknade za korištenje javne površine za određene namjene se određuje u nedjeljivom iznosu kako je određeno u ovom članku odluke, bez obzira na stvarno vrijeme korištenja, a odnosi se na vrijeme u tekućoj kalendarskoj godini, u kunama kako slijedi:

 

VRSTA NAPRAVE ILI
NAMJENA JAVNE POVRŠINE

JED. MJERA

VRIJEME ZAKUPA

IZNOS U KUNAMA

Kiosk za prodaju duhana i tiska na Studencu

kom.

godina

12.000,00 kn

Tezga za prodaju  voća i povrća na pjaci

kom.

godišnje

10.000,00 kn

Tezga za prodaju sira

kom

godišnje

8.000,00 kn

Tezga za prodaju meda

kom

godišnje

8.000,00 kn

Tezga za prodaju zdrave hrane

kom

godišnje

3.000,00 kn

Crtanje portreta

3 m2

godišnje

4.000,00 kn

Prodaja originalnih umjetničkih slika

3 m2

godišnje

4.000,00 kn

Prodaja reprodukcija umjetničkih slika

3 m2

godišnje

6.000,00 kn

Štekat ispred ugostiteljskih objekata

m2

godišnje

I zona =360,00 kn

Štekat ispred ugostiteljskih objekata

m2

godišnje

II zona =270,00 kn

Štekat ispred ugostiteljskog objekta sa montažnim šankom u prvoj zoni

m2

godišnje

20 % više nego štekat ispred ugostiteljskog objekta

Štekat ispred ugostiteljskog objekta sa montažnim šankom u druoj zoni

M2

godišnje

10 % više nego štekat ispred ugostiteljskog objekta

Površine ispred prodavaonice za izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici

1 m2

korisne

vert.pov

stalka

godišnje

I zona 1.000,00 kn/m2 stalka

II zona 600,00 kn/m2 stalka

Iznajmljivanje automobila

kom.

godišnje

5.000,00 kn

Iznajmljivanje bicikli

kom.

godišnje

700,00 kn

Iznajmljivanje motocikla, mopeda, skutera, quad-a i sl  do 50 ccm

kom.

 

 

godišnje

3.000,00 kn

motorna bicikla

kom

godišnje

1.000,00 kn

kiosk za prodaju konfekcioniranih jela, sladoleda i napitaka

kom

godišnje

6.000,00 kn

Jednokratna prodaja na Pjaci Joze B.

10m2

dnevno

60,00 kn

Jednokratna prodaja na parkiralištu na ulasku u mjesto

 

10 m2

 

dnevno

 

10,00 kn

telefonska govornica

kom.

godišnje

2.000,00 kn

Skela

m2

dnevno

5,00 kn

kontejneri za glomazni otpad

kom.

dnevno

30,00 kn

odlaganje građevinskog materijala

m2

dnevno

5,00 kn

spremište za alat

m2

dnevno

1,00 kn

Reklama u prvoj zoni

kom.

 

 

godišnje

do 0,30m2 = 500,00 kn

do 0,60m2 = 1.000,00 kn

do 1,0m2 = 1.500,00 kn

do 2,0m2 = 3.000,00 kn

Reklama u drugoj zoni

kom.

 

godišnje

50% od gornjeg iznosa

Reklama na fasadi poslovnog prostora

kom.

godišnje

500,00 kn

aparat za kompj. izradu razglednica

kom.

godišnje

5.000,00 kn

body paiting

 

godišnje

5.000,00 kn

prodaja originalnih suvenira, T-shirt majica i slično

 

godišnje

5.000,00 kn

prezentacija proizvodnje i prodaja kamenih suvenira

 

godišnje

15.000,00 kn

izrada pečatnjaka

 

godišnje

3.000,00 kn

prodaja karata za izlete

 

godišnje

4.000,00 kn

Aparati za prodaju sladoleda, slastica, pica i slično koji se postavljaju na zakupljenom štekatu

kom

godišnje

8.000,00 kn

 

Ukoliko se javna površina koristi za namjenu koja nije određena ovom tablicom, naplaćivat će se naknada koja je najsličnija namjeni iz ove odluke.

Značenje pojmova, vrsta naprave ili  namjena javnih površina u članku 2.ove odluke su navedeni u smislu članka 2., 3. i 4. Plana korištenja javnih površina na području općine Bol (Službeni glasnik općine Bol br. 2/2012).

 

Članak 3.

Zone u smislu ove odluke određuju se kako slijedi:

–          I zona zahvaća prostor uz more od zgrade turističke zajednice prema zapadu do plaže Zlatni rat i u nju spada posebno prostor Velog mosta, ispod Lože, prostor bolskog glavnog trga do Župne crkve i početka ulice Frane Radića, bašta hotela Kaštil, Balauštra kod taverne Rive, Trg Studenac, ulica Vladimira Nazora do južnih fasada zgrada na rivi, šetnica i okolini prostor šetnice Put Zlatnog rata.

–          II zona zahvaća svu ostalu javnu površinu na području općine Bol, u nju posebno spada prostor od zgrade turističke zajednice prema istoku do Martinice

 

Članak 4

Vrsta naprava i namjena javnih površina se određuje Planom korištenja javnih površina na području općine Bol.

 

Članak 5.

Reklame i stalci za prodaju obješeni na pročelju zgrada koje neposredno graniče s javnom površinom naplaćuju se u iznosu koji je određen za korištenje javnih površina.

Reklame istaknute u skladu s Naputkom o isticanju  reklama u općini Bol ( Službeni glasnik općine Bol 4/98) se naplaćuju u iznosu od 50% od gore određenog iznosa.

Na području općine Bol se ne može istaknuti reklama veća  od 2 m2.

Na lučkom području se ne mogu isticati reklame.

Reklame istaknute prema Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama(NN 87/02) se ne naplaćuju.

 

Članak 6.

Naknada za korištenje javne površine se ne plaća ako se javnom površinom koristi pravna osoba kojoj je osnivač općina Bol, humanitarna ustanova, odnosno udruga koja se krbi o odgoju i zaštiti djece, mladeži, invalida i starijih osoba, vjerska organizacija, te u drugim slučajevima ukoliko je korištenje javne površine od interesa za općinu Bol, o čemu zaključak donosi načelnik općine Bol.

 

Članak 7.

Naknada za korištenje javne površine se ne plaća ako je općina Bol naručitelj radova za čije je izvršenje potrebno koristiti javnu površinu.

 

Članak 8.

Naknada za korištenje javne površine se ne naplaćuje prvog dana korištenja javne površine u slučaju korištenja javne površine za građevinsku skelu, kontejner za glomazni otpad, odlaganje građevinskog materijala, spremište za alat i brodicu zbog popravka.

 

Članak 9.

Javna površina za sportske manifestacije, reklamne kampanje i prezentacije pojedinih proizvoda i usluga i slično, (koje traju kraće vrijeme) može se odobriti na osnovi posebne odluke načelnika općine Bol

Načelnik općine Bol u slučaju iz stavka 1. ovog članka određuje mikrolokaciju, vrijeme trajanja zakupa, naknadu i druge uvijete korištenja javne površine.

 

Članak 10.

Načelnik općine Bol na osnovi zamolbe može odobriti prigodno proširivanje postojećih štandova ili postavljanja novih štandova i drugih naprava na javnoj površini u vrijeme proslave dana općine Bol i u vrijeme ribarskih većeri.

Načelnik općine Bol u slučaju iz stavka 1. ovog članka određuje mikrolokaciju, vrijeme trajanja zakupa, naknadu i druge uvijete korištenja javne površine.

 

NAČIN PLAĆANJA NAKNADE

 

Članak 11.

Naknada za korištenje javne površine utvrđuje se za tekuću kalendarsku godinu ili za rok privremenog korištenja, bez obzira na stvarno vrijeme korištenja lokacije, te se utvrđeni iznos ne može dijeliti zbog kraćeg vremena korištenja javne površine.

 

Članak 12.

Naknada za korištenje javne površine koja se daje na privremeno korištenje na osnovi ove Odluke  se plaća u jednom obroku i to najkasnije 15 dana od zaprimanja rješenja o privremenom korištenju javne površine.

Naknade se plaćaju na žiro-račun općine Bol  2360000-1802700004, poziv na broj 5738  ili OIB korisnika.

 

Članak 13.

Rješenje o korištenju javne površine potpisuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Rješenje o privremenom korištenju javne površine se radi u tri primjerka od kojih po jedan zadržavaju općina i korisnik, a jedan primjerak se dostavlja Poreznoj upravi- Ispostava Supetar.

 

Članak 14.

Ako obveznik dospjeli iznos naknade ne plati u propisanom roku, pokreče se postupak prisilnog uklanjanja stvari i naprava sa javne površine, na teret vlasnika ili korisnika postavljenih stvari.

Naknada za korištenje javne površine se prisilno naplaćuje prema odredbama Zakona.

 

Članak 15.

Naprave na javnoj površini koje su postavljenje u suprotnosti sa Planom korištenja javnih površina, i ako se javna površina koristi bez Rješenja o privremenom korištenju javne površine, će biti uklonjene na teret vlasnika ili korisnika naprave.

 

Članak 16.

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem naknade za korištenje javnih površina provodi računovodstveni djelatnik, pročelnik i komunalni redar općine Bol.

 

Članak 17.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku općine Bol.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka naknadama za korištenje javnih površina od 26. ožujka 2010.  (Službeni glasnik br. 2/2010)

 

Klasa: 400-01/12-01/25

Ur.broj: 2104/02-12/01

Bol, 11. travnja 2012. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Jakša Marinković Šimić

 

Skip to content