Odluka o korištenju javnih površina

26. lipnja, 2014. u 10:33:54

Na temelju članka 29. Statuta općine Bol ( Službeni glasnik 5/2009 ) i na temelju točke 7. članka 29. Zakona o financiranju lokalne samouprave ( 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 150/02 i 147/03), Općinsko vijeće općine Bol je na 4/2014 sjednici dana 03. Lipnja 2014.godine donijelo:

ODLUKA O

KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA

NA PODRUČJU OPĆINE BOL

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se oblici korištenja javnih površina, definiranje javnih površina i postupak davanja u najam javnih površina na području općine Bol.

 

Članak 2.

Uređaji za reprodukciju zvuka i slike su „glazbene linije“ za reprodukciju zvuka, za pojačavanje zvuka i za imisiju zvuka, te TV ekrani i filmska platna za reprodukciju slike sa kojih se može reproducirati slika i zvuk, mogu se postaviti samo na zakupljenim štekatima ispred ugostiteljskih objekata.

Vrijeme emitiranja slike i zvuka na javnoj površini određuje se općinskom odlukom o zaštiti od buke.

 

Članak 3.

Tezga za prodaju voća, povrća i drugih poljoprivrednih proizvoda se sastoji od stola zatvorenog sa sve četiri strane ukupne površine 2 m2 i plastične sjenice nad istom. Voće i povrće se može prodavati i sa uzdignutih konstrukcija postavljenih bočno i ispred stola ukupnih korisnih površina 5 m2. Drugi poljoprivredni proizvodi (mliječni proizvodi, med, marmelada i sl) se mogu prodavati u sklopu navedenog štanda ako su predhodno ispunjeni sanitarni uvjeti.Na području općine Bol, na javnoj površini na pjaci Joze Bodlović može se postaviti ukupno 4 tezgi za prodaju voća, povrća i drugih poljoprivrednih proizvoda

Na području općine Bol, na javnoj površini na pjaci Joze Bodlović može se postaviti jedna tezga za prodaju antikviteta .

Na području općine Bol, na javnoj površini na pjaci Joze Bodlović može se postaviti jedna tezga za prodaju meda.

 

Članak 4.

Crtanje portreta i izrada umjetničkih slika je umjetnička djelatnost sa različitim tehnikama koja podrazumjeva pravo korištenja ukupne površine od 6 m2, a u sklopu koje je moguće izlagati i prodavati već izrađene slike, te na kojoj se osigurava lokacija za umjetnika i model.

Na području općine Bol na javnoj površini može se crtati portrete, izrađivati i prodavati umjetničke slike na tri lokacije i to: na istočnom dijelu trga Studenac jedna lokacija i u centru mjesta kod Tri palme dvije lokacije.

 

Članak 5.

Štekat je otvoreni javni prostor na kojem se pružaju ugostiteljske usluge na kojem zakupac prostora može postaviti stolove, stolice, klupe i slične pojedinačne naprave sa kojih gosti konzumiraju ugostiteljsku uslugu.

Na zakupljenom štekatu se mogu postaviti aparati za prodaju sladoleda, slastica, pića i sl.

Ovi aparati koji su postavljeni na zakupljenom štekatu se posebno ne naplaćuju.

Na javnoj površini na rivi, kod Studenca, mogu se postaviti dva aparata za prodaju sladoleda. Na javnoj površinim, na rivi ispred slastičarnice „Special“može se postaviti jedan aparat za prodaju sladoleda i na rivi zapadno od ulaska u kino može se postaviti jedan aparat za prodaju sladoleda.

Na zakupljenom štekatu može se postaviti šank na otvorenom iz kojeg se može neovisno od čvrstog ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge prodaje pića, slastica i napitaka. Javna površina na kojoj se nalazi otvoreni šank se posebno naplaćuje prema odluci o naknadama za korištenje javnih površina.

Prije postavljanja šanka na javnoj površini treba ishoditi dozvolu od nadležnog ureda za prostorno uređenje.

 

Štekat se može ograditi od ostatka javne površine ili od ostalih javnih površina sa odgovarajućim pokretnim ogradama, zelenilom i sl.

Na zakupljenom štekatu mogu se postaviti suncobrani ili sjenice koji se posebno ne naplaćuju. Općina Bol će se u svojim odlukama zalagati da svi suncobrani i sjenice budu u „bež“ boji sa mogučnošću isticanja manjih logotipova i reklamnih natpisa.

Štekat mora biti otvoren sa sve četiri strane i ne može se zatvarati sa bočnih strana tako da nastaju tzv. Zimski vrtovi.

 

Štekat na javnoj površini se u pravilu nalazi uz fasadu ugostiteljskog objekta i na dijelu javne površine nasuprot ugostiteljskog objekta.

 

Članak 6.

Površine ispred prodavaonica su površine na pročelju zgrade ili uz pročelje zgrade na kojem se nalazi ulaz u samu prodavaonicu, i dio nogostupa koji se može zauzeti samo u dužini unutrašnjeg poslovnog prostora.

Na površini ispred prodavaonica se mogu postaviti samo stalci za prodaju razglednica, suvenira, rukotvorina, bižuterije i drugih sitnih ukrasa, te za izlaganje male količine robe koja se prodaje u prodavaonici.

Površina ispred prodavaonice može se koristiti na način da izložena roba može biti na javnoj površini u širini od najviše 0,25 metar udaljena od zida zgrade, uz predhodni uvjet da se mora ostaviti slobodno najmanje 1,5 metra širine pješačkog prolaza ili trotoara računajući okomito na fasadu zgrade.

Na javnoj površini je zabranjeno odlaganje ambalaže i izlagati ili prodavati poljoprivredne i druge prehrambene proizvode.

 

Članak 7.

Naprave za zabavu malodobne djece koje za vrijeme svoje upotrebe mijenjaju poziciju svojih oslonaca se mogu iznajmljivati na javnoj površini u centru mjesta.

 

Članak 8.

Iznajmljivanje automobila, motocikla, mopeda, skutera, squad-ova i bicikli je djelatnost iznajmljivanja prijevoznih sredstava različitih tipova i snage.

Ova djelatnost se može obavljati na javnoj površini na području Biline kuće.

Na prodajnom mjestu mogu se postaviti stol i stolica za najmodavca te suncobran ili sjenica i pano sa cijenikom usluge.

Ova sjenica se posebno ne naplaćuje.

Na području kod Biline kuće uslugu iznajmljivanja automobila, motocikla, mopeda, skutera, squad-ova i bicikli mogu obavljati najviše dvije pravne osobe.

Jedna pravno osoba može pružatis svoju uslugu na popločanom platou kod Biline kuće uz more (kod skulpture Zlatni rat), i istovremeno može nuditi najviše dvanaest prijevoznih sredstava za iznajmljivanje i to: jedan automobil, jedan squad, pet motocikla i pet bicikli.

Druga pravna osoba može pružati svoju uslugu na asfaltiranom dijelu završetka ulice Antuna Radića, nasuprot Biline kuće i istovremeno može nuditi najviše šest prijevoznih sredstava za iznajmljivanje i to: jedan automobil, jedan squad, dva motocikla i dvije bickle.

 

Članak 9.

Na javnoj površini se mogu pružat usluge Body paiting (djelatnost oslikavanja tijela), te pružatelj usluge, model i pripadajući stol za ovu uslugu mogu zauzeti maksimalno 4 m2, od toga stol zauzima maksimalno 1 m2.

Usluga Body paintiga se može pružati na dvije lokacije u centru mjesta.

 

Članak 10.

Na javnoj površini se može vršiti usluga prodaje brodskih karata za izlete, usmeno reklamiranje i bukiranje izleta. Prodavač karata koristi jedan stol i jednu stolicu i zauzima javne površine maksimalno 2 m2.

Ova usluga se može pružati u bolskoj luci, u neposrednoj blizini broda koji pruža reklamiranu djelatnost.

 

Članak 11.

Na pjaci Joze Bodlovića se može obavljati jednokratna prodaja u razdoblju od 01. siječnja do 30. travnja i od 01. listopada do 31. prosinca kalendarske godine, a mogu se prodavati razni alati za domaćinstvo, posuđe i pribor za jelo, proizvodi izrađeni od pruća i slame, obuća, proizdvodi od drva, keramike, tekstila, stakla, plastike, cvijeće i slično.

 

Članak 12

Na parkiralištu na ulasku u mjesto se može obavljati jednokratna prodaja putem pokretnih prodavača putem posebno uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe izvan prodavaonice i to u razdoblju od 01. siječnja do 30. travnja i od 01. listopada do 31. prosinca kalendarske godine, a ovdje se mogu prodavati voće i povrće (u vrećama) na veliko, gnjojivo u vrećama i slično.

 

Članak 13.

Zbog izvođenja građevinskih radova ili čišćenja večih količina građevinskog, kućnog ili komunalnog otpada, na javnoj površini se može postaviti kontejner za prikupljanje glomaznog otpada.

Kontejner za prikupljanje glomaznog otpada je svaki investitor gradnje, nadogradnje ili rekonstrukcije građevine dužan iznajmiti i postaviti na svom zemljištu radi odvožnje ili deponiranja otpada sa gradilišta.

Ako kontejner nije moguće postaviti na privatnom zemljištu, općina Bol osigurava prostor od 10 m2 na javnoj površini, a za čije postavljnje treba ishoditi posebno odobrenje komunalnog redara, a koja se na određenoj lokaciji u jednom tromjesečju može nalaziti najduže 5 dana, s tim da ne mogu biti postavljeni u periodu od 01.06 do 01.11. tekuće godine;

Uz fasadu zgrade, za izvođenje građevinskih radova, na javnoj površini, se može postaviti skela samo na osnovi odobrenja komunalnog redara općine Bol po pojedinom zahtjevu.

 

Članak 14.

Zbog izvođenja građevinskih radova, na javnoj površini se može privremeno pohraniti građevinski materijal (cement, žalo, pijesak…) ili postaviti kontejner kao spremište alata i materijala.

Zbog izvođenja građevinskih radova javna površina se može koristiti temeljem pisane molbe i izdatog pismenog odobrenja od strane komunalnog redara, s tim da se maksimalno može odobriti korištenje površine od 100 m2 te da je maksimalni rok korištenja 10 dana, a javna površina za ovu namjenu se ne može koristiti u razdoblju od 1. 6. do 1. 11. tekuće godine.

 

Članak 15.

Brodica se može porinuti u more ili izvaditi iz mora na istezalištu na Račiću. Kada se brodica izvadi iz mora na njoj se mogu obaviti hitni popravci u roku od 24 sata. Ako se brodica izvadi iz mora zbog držanja na suhom vezu, zbog zimovanja ili pohrane, ili zbog višednevnog popravka, mora se u roku od 24 sata odvesti sa istezališta na Račiću na privatno zemljište vlasnika brodice ili na parkiralište na ulasku u mjesto.

 

Članak 16.

Na javnoj površini se mogu postavljati reklame. Reklama je svako vizualno sredstvo za informiranje potrošača ili kupca o određenim proizvodima ili uslugama, čime se utječe na njih da kupe te proizvode ili koriste te usluge.

Reklamna sredstva mogu biti: oglasni ormarići, oglasna ploća, zastava sa natpisom ili znakom tvrtke, proizvoda ili usluge, natpisi na staklenim, metalnim, drvenim…. površinama i sl. Reklama je i natpis na sjenicama (tenda) koje se bez obzira na veličinu i broj natpisa određene usluge ili proizvoda smatra kao jedno reklamno sredstvo od 2,00 m2.

Reklamno sredstvo je i putokaz kojemu je cilj da potencijalni korisnik na najbolji mogući način dođe do sjedišta gdje se pruža određena usluga ili nudi određeni proizvod.

Plakati, oglasi, cjenici i slične pisane obavjesti mogu se postavljati samo na oglasnim pločama i ormarićima.

Reklamno sredstvo je i izložbeni ormarić u kojem se izlaže roba.

Reklama nije natpis na suncobranu, stolnjaku , čaši i sl, natpis na taksi vozilu, autobusu, turističkom vlaku, brodu ili brodici i sl.

Reklama se na javnoj površini uz lokalnu cestu može postaviti tako da ne zatvara vidni kut vozača u/na vozilu, a na lučkom području da ne ometa ukrcaj-iskrcaj putnika u luci.

Na području općine Bol se potiče postavljanje reklama u skladu s naputkom o isticanju reklama u općini Bol (Službeni glasnik općine Bol br.4/1998)

Na području općine Bol se potiče postavljanje reklama do maksimalne površine od 0,60 m2, a mogu se postaviti reklame do maksimalno 2 m2. Na javnoj površini se mogu postaviti i reklame veće od 2 m2 uz suglasnost vijeća općine Bol.

 

 

Članak 17.

Javne površine u smislu ove Odluke na području općine Bol smatraju se javne zelene površine, javno prometne površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali, trgovi, parkovi, dječja igrališta, ogradni zidovi i fasade zgrada koje graniče s javnom površinom, te lučko područje i pomorsko dobro za koje nije dana koncesija niti koncesijsko odobrenje drugim pravnim i fizičkim osobama.

 

Korištenje javne površine ne smije onemogućiti uobičajenu komunikaciju vozila i/ili ljudi

 

Članak 18.

Za korištenje javnih površina na području općine Bol plaćaju se naknade koje se utvrđuju posebnom odlukom.

Javna površina koja se naplaćuje na štekatu je minimalno ona površina koja se nalazi ispod otvorenih suncobrana ili drugih sjenica.

 

 

Članak 19.

Javne površine mogu se dati na privremeno korištenje pravnim i fizičkim osobama radi prodaje robe, pružanja usluga i drugih djelatnosti predviđenih u člancima od 2 do 17 ove Odluke, u skladu sa Zakonom i na osnovi Rješenja o korištenju javne površine.

 

Članak 20.

Načelnik općine Bol svake godine najkasnije do 1. ožujka donosi odluku o raspisivanju Oglasa za korištenje javnih površina za tekuću godinu.

Oglas se raspisuje za korištenje javnih površina za prodaju roba, pružanje usluga i drugih djelatnosti predviđenih u člancima od 2 do 18 ove odluke

Oglas mora sadržavati: rok do kojeg se primaju molbe i napomenu da dužnik prema općini Bol, Ministarstvu financija ili prema općinskim poduzećima i ustanovama ne može dobiti javnu površinu na korištenje.

 

Članak 21.

Pravne i fizičke osobe zainteresirane za privremeno korištenje javnih površina podnose molbu Načelniku općine Bol.Načelnik općine Bol je dužan molbe riješiti u roku od 15 dana od isteka roka za primanje molbi.

Načelnik općine Bol može odbiti zaprimljenu molbu ako se ispuni jedan od slijedećih uvjeta:

– ukoliko bi pozitivnim rješavanjem molbe bio ugrožen slobodan prolaz vozila i/ili ljudi,

– ukoliko pravna ili fizička osoba, podnositelj molbe ima neispunjenih novčanih obveza prema općini Bol, općinskom trgovačkom društvu Grabov rat d.o.o. ili općinskim ustanovama (Centar za kulturu, općinska knjižnica, Dječji vrtić Mali princ),

– ukoliko pravna ili fizička osoba, podnositelj molbe ima neispunjenih novčanih obveza prema Ministarstvu financija- poreznoj upravi,

– ukoliko je pravna ili fizička osoba, podnositelj molbe u predhodnom razdoblju koristila javnu površinu suprotno uvjetima iz Rješenja i uvjetima iz ove Odluke ako se nije pridržava odredbi o javnom redu i miru, ako se nije pridržava odredbi o radnom vremenu, ako je namjerno oštetila javno zelenilo na javnoj površini, ako je mijenjala građevinske uvjete javne površine, ako je javnu površinu dala u podnajam.

 

Članak 22.

Pored molbe potrebno je priložiti:

– kopiju domovnice i osobne iskaznice,

– kopiju obrtnice ili rješenja o osnivanju poduzeća ili potvrdu nadležnog Ureda za gospodarstvo da je poljoprivredni proizvođač

– potvrda Porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne starija od 30 dana

– prospekt ili nekoliko fotografija proizvoda odnosno rekvizita za pružanje usluga,

– uz molbu za postavljanje uređaja za reprodukciju slike i zvuka na javnoj površini, potrebno je dostaviti potvrdu ovlaštene pravne osobe o atestu buke u zonama mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem (50 dcb) koja je mjerena na rubu štekata, koji je najudaljeniji od izvora buke, koja nije starija od 30 dana.

– Uz molbu je potrebno priložiti skicu javne površine koja se planira koristiti. U skici treba upisati prostorne mjere (površinu), navesti sredstva koja se planiraju postaviti na javnoj površini i prikazati izgled površine koja se želi iznajmiti.

 

 

Članak 23.

Prilikom donošenja Odluke o molbi odlučivati će se na osnovi slijedećih kriterija:

1. kvaliteta ponude (radovi izrađeni ručno, domaći poljoprivredni proizvodi…),

2. dosadašnja urednost podnosioca molbe u pružanju usluga,

3. eventualno ranije sudjelovanje podnosioca molbe u financiranju komunalnog uređenja lokacije,

4. mjesne potrebe za pružanje određenih vrsta usluga,

5. raznolikost ponude.

Pravna ili fizička osoba koja priloži uvjerenje Porezne uprave ili FINA-e da je na osnovi Zakona o naplati dospjelih, a nenaplaćenih poreza sklopila postupak nagodbe o namirenju duga, neće se tretirati kao dužnik, te će se njena molba razmatrati ravnopravno kao i ostale molbe koje ispunjavanju uvjete iz natječaja.

 

Članak 24.

Rješenje o privremenom korištenju javne površine za tekuću godinu se korisniku dostavlja preporučenom poštom,a obvezno sadrži:

– rok privremenog korištenja

– skica lokacije sa određenom kvadraturom i namjenom javne površine,

– napomenu da zakupoprimatelj ne može dati javnu površinu u podnajam,

– visinu naknade i način plaćanja u skladu sa odlukom o naknadama za korištenje javnih površina.

– napomenu da je korisnik dužan javnu površinu na privremeno korištenje obvezno koristiti najmanje od 1. travnja do 01. studenog tekuće godine

– druge obveze korisnika (održavanje čistoće, održavanje javnog reda i mira, radno vrijeme, radna odjeća i slično).

– napomenu da se Rješenje o privremenom korištenju javne površine ukida na štetu korisnika ako javnu površinu koristi suprotno uvjetima iz Rješenja i uvjetima iz ove Odluke, ako se ne pridržava odredbi o javnom redu i miru, ako se ne pridržava odredbi o radnom vremenu, ako namjerno ošteti javno zelenilo na javnoj površini, ako mijenja građevinske uvjete javne površine, ako javnu površinu izda u podnajam, te ako ne plati naknadu za javnu površinu u roku navedenom u Rješenju.

– razloge za eventualno odbijanje molbe

Rješenje o privremenom korištenju javne površine potpisuje načelnik.

 

Članak 25.

Iznimno, javne površine se mogu dati na privremeno korištenje i bez javnog oglasa, i to za korištenje javne površine zbog popravka i redovnog održavanja brodica, za korištenje parkirališta na ulasku u mjesto zbog zimovanja ili višednevnog popravka brodice za izvođenje građevinskih radova, deponiranja građevnog materijala, ogrijeva i slično i za jednodnevnu prodaju voća, povrća, odjeće, obuće, plastične galanterije, tehničke robe, cvijeća i sl.

U ovim slučajevima općinska uprava izdaje račun za privremeno korištenje prema odluci o naknadama za korištenje javne površine.

Odobrenje se može izdati samo vlasnicima obrta ili poduzeća i poljoprivrednim proizvođačima, te vlasnicima brodova i brodica, a treba obvezno sadržavati rok na koji se može koristiti javna površina.

 

Članak 26.

Nadzor nad korištenjem javne površine prema ovom planu provodi komunalni redar općine Bol.

Rješenje o privremenom korištenju za tekuću godinu se može raskinuti na štetu najmoprimca po uvjetom iz članka 24. točka 5. i 7.

U slučaju da se javna površina koristi bez Rješenja ili unatoč odbijanju molbe, provodi se postupak prisilnog uklanjanja prema odredbama Odluke o komunalnom redu i u skladu sa Zakonom.

 

Članak 27.

Ukoliko pojedini oblici korištenja javnih površina ili obavljanja djelatnosti na javnoj površini nisu navedeni ili nisu predviđeni ovom Odlukom o korištenju javnih površina, zainteresirane pravnje i fizičke osobe mogu uputiti molbu načelniku općine Bol i predsjedniku vijeća općine Bol, za korištenje javne površine, a načelnik i predsjednik vijeća mogu zajednički odobriti korištenje javne površine na određeno vrijeme izdavanjem rješenja u roku od 15 dana od zaprimanja molbe.

 

Članak 28.

Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku općine Bol i stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Plan korištenja javnih površina na području općine Bol (Službeni glasnik općine Bol br. 3/2013 )

 

Klasa: 021-05/14-01/175

Ur.broj: 2104/02-14/01

Bol, 05. lipnja 2014 godine

 

Predsjednik vijeća Općine Bol

Doro Adulmar

Skip to content