Odluka o izmjenama i dopunama plana korištenja javnih površina

Odluka o izmjenama i dopunama plana korištenja javnih površina
25. ožujka, 2011. u 11:45:41

Na temelju članka 29. Statuta općine Bol (Službeni glasnik općine Bol br.5/01) i na temelju točke 7 članka 29. Zakona o financiranju lokalne samouprave (117/93, 69/97, 33/00, 73/00 127/00 59/01, 150/02 i 147/03, te na temelju članka 2. Odluke o naknadama za korištenje javnih površina, vijeće općine Bol je na 1. sjednici dana 11. ožujka 2011 .godine donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
plana korištenja javnih površina
na području općine Bol

1. Plan korištenja javnih površina na području općine Bol (Službeni glasnik općine Bol br.1/2010) se nadopunjuje u članku 4. tako da se dodaju nove lokacije koje su namjenjene za iznajmljivanje kao javne površine.

68 ispred prodavaonice kod crkvice Sv.Antuna, stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, maksimalno 3 m2 korisne površine uz fasadu prodavaonice, prema uvjetima iz točke 9. članka 2. Plana korištenja javnih površina.
69  ispred prodavaonice kod turističke agencije Bol Tours, na adresi Ante Radića 7  stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, maksimalno 3 m2 korisne površine uz fasadu prodavaonice, prem auvjetima iz točke 9. članka 2 Plana korištenja javnih površina
70  ispred prodavaonice kod turističke agencije Bol Tours, na adresi Ante Radića 7  stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, maksimalno 3 m2 korisne površine uz fasadu prodavaonice, prema  uvjetima iz točke 9. članka 2. Plana korištenja javnih površina

       

2. Ove izmjene i dopune plana korištenja javnih površina stupaju na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku općine Bol.

Klasa:021-05/11-01/77
Ur.broj:2104/11-02/01
Bol, 14. ožujka 2011.godine                           

predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić

Skip to content