Odluka o imenovanju Povjerenstva za pregled i ocjenu ponuda na pomorskom dobru

Odluka o imenovanju Povjerenstva za pregled i ocjenu ponuda na pomorskom dobru
27. ožujka, 2024. u 10:22:50

Na temelju članka 29. Plana upravljanja pomorskim dobrom  na području Općine Bol za razdoblje od pet godina odnosno od 2024. do 2028. godine („Službeni glasnik“ Općine Bol br. /24) i članka 51. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 3/21, 4/22), načelnica Općine Bol dana 27. ožujka 2024. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za pregled i ocjenu ponuda na pomorskom dobru

Članak 1.

Imenuje se Povjerenstvo za pregled i ocjenu ponuda na pomorskom dobru slijedećem sastavu:

  1. Nataša Paleka Jakšić
  2. Kristian Bačić
  3. Zdravko Bartulović
  4. Drago Jerkin
  5. Dalibor Pavošević

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

KLASA: 342-02/24-01/080

URBROJ: 2181-18-02-24-01

Bol, 27.3.2024.

NAČELNICA:

Katarina Marčić

Skip to content