Odluka o dodjeli stipendija

Odluka o dodjeli stipendija
9. svibnja, 2011. u 7:31:30

Temeljem članka 12. Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 01/10 i 4/10) i  članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09) načelnik Općine Bol dana  05. svibnja 2010. godine donio je

O D L U K U
o dodjeli stipendija učenicima i studentima
za školsku/akademsku godinu 2010/2011

Članak 1.

Općina Bol za školsku/akademsku godinu 2010/2011 dodjeljuje novčanu pomoć slijedećim učenicima i studentima:

Novčana pomoć u iznosu od 4.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 4,50 do 5,00:

1.    Vinko Karmelić, Uz Ložu 1, Bol
2.    Jerko Hrabar, Petra Hektorovića 9, Bol
3.    Mia Dubravčić, Obala 24, Bol
4.    Dominika Kale, Blato 6, Bol
5.    Milan Matić, Blato 22, Bol
6.    Elizabeta Marinković, Tina Ujevića 8, Bol
7.    Lucijana Kusanović, Hrvatskih domobrana 24 B, Bol
8.    Mirna Martinić, Zadarska 7, Bol
9.    Ivana Karmelić, Novi put 20 A, Bol
10.    Marijana Ivelić, Blato 7, Bol

Novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 3,50 do 4,49:

1.    Petar Bodlović, Ante Radića 10, Bol
2.    Maja Plavčić, Zadarska 4, Bol
3.    Ivana Buljan, Blato 26, Bol
4.    Ana Bodlović, Ante Radića 12, Bol
5.    Andrea Cvitanić, Gornje Podbarje 10, Bol
6.    Petra Cvitanić, Gornje Podbarje 10, Bol
7.    Marina Marinković, Novi put 16, Bol
8.    Miljenko Baković, Petra Hektorovića 31, Bol
9.    Borkica Jugović, Loža 7, Bol
10.    Mara Okmažić, David cesta 26, Bol
11.    Kristian Bačić, Ivana Gundulića 14, Bol
12.    Boško Botica, Blato 24, Bol
13.    Jere Kukoč, Iza Lože 5, Bol
14.    Marina Pašalić, Zadarska 8, Bol
15.    Olga Marinković, Donja obala 10, Bol
16.    Luka Karan, Dubrovačka 3, Bol
17.    Nikolina Vodanović, Blato 18, Bol
18.    Nikica Trutanić, Težački put 10, Bol
19.    Nives Serventi, Uz Poljanu 18, Bol
20.    Lidija Halilović, Splitska 6, Bol
21.    Marćelo Keškić, Blato 8, Bol
22.    Juro Žuvić, Stara cesta 8, Bol

Novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena do 3,49:

1.    Mario Marinković, Hrvatskog preporoda 11, Bol
2.    Andrea Pavišić, Hrvatskog preporoda 11, Bol
3.    Stanko Mikulić, Blato 26, Bol
4.    Jozica Eterović, Blato 22, Bol
5.    Kristina Marinković, Račić 5, Bol
6.    Juri Karmelić, Marka Marulića 2, Bol
7.    Filip Jerčić, Uz Gospojicu 14, Bol
8.    Martina Lukrecija Bonačić, Uz pjacu 6, Bol
9.    Frane Marinković, Gospe od sniga 2, Bol
10.    Josip Prlić, Blato 20, Bol
11.    Jure Plavčić, Zadarska 4, Bol
12.    Kristina Mikulić, Blato 22, Bol
13.    Franka Ivičević, Blato 18, Bol
14.    Ines Vukoja, Zadarska 13, Bol
15.    Ante Trutanić, Mirka Vrsalovića, 26, Bol
16.    Toni Žuvić, Stara cesta 8, Bol

Novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna za srednjoškolce sa područja Općine Bol koji se školuju izvan općine u školskim programima kojih nema na području Općine Bol:

1.    Adrijana Vrsalović, Domovinskog rata 62, Bol
2.    Ketrin Marinković, Tina Ujevića 8, Bol
3.    Stjepan Kraljević, Blato 9 A, Bol
4.    Marin Jozanović, Blato 35, Bol
5.    Petra Šarić, Blato 7, Bol

Članak 2.

Ova  odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Klasa: 022-01/11-01/18
Ur. broj: 2104/02-11-02/01

Bol, 05. svibnja 2011. godine

NAČELNIK OPĆINE BOL:

Tihomir Marinković

Skip to content