Odluka: Modernizacija javne rasvjete

20. svibnja, 2015. u 11:51:39

Na osnovi članka 23. i 24. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) zastupnik Općine Bol, načelnik Tihomir Marinković, donosi sljedeću:  ODLUKU o modernizaciji  javne rasvjete Šetnice od Biline kuće do Zlatnog rata, CPV oznaka: 31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke)

alt
REPUBLIKA    HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

KLASA: 363-01/15-01/157
URBROJ: 2104/02-15-02/01

Bol, 15. svibnja 2015. godine

 

Na osnovi članka 23. i 24. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) zastupnik Općine Bol, načelnik Tihomir Marinković, donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o modernizaciji  javne rasvjete Šetnice od Biline kuće do Zlatnog rata
CPV oznaka: 31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke)

 

1)      Podaci o javnom naručitelju: Općina Bol, Uz Pjacu 2, 21 420 Bol, MB: 2604975, OIB: 88849172829,

2)      Predmet nabave:   modernizacija  javne rasvjete šetnice od Biline kuće do Zlatnog rata, CPV oznaka: 31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke)

3)      Procijenjena  vrijednost nabave:  782.507,00 kuna bez PDV-a,

4)      Izvor planiranih sredstava: Proračun Općine Bol, Fond za zaštitu okoliša i energetsku uičinkovitost,

5)      Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave ili za ugovora o javnim uslugama: -,

6)      Odabrani postupak javne nabave: otvoreni postupak javne nabave,

7)      Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja su: Stipe Karmelić, Svjetlana Baković, Alenka Kojdić.

8)      Odgovorna osoba javnog naručitelja: Tihomir Marinković.

 

Odgovorna osoba:

Načelnik Tihomir Marinković

Skip to content