Odluk o izradi UPU Podbarje

Odluk o izradi UPU Podbarje
18. veljače, 2018. u 15:58:40

Općinsko vijeće Općine Bol na 1/18. sjednici, održanoj 31. siječnja 2018. godine, donosi Zajedničku odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol za dio Podbarja i s tim u vezi 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol…

alt

Na temelju članka 86. stavak 3. i 89. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13 i 65/17) i članka 29. Statuta Općine Bol (Službeni glasnik Općine Bol broj 15/09., 11/14 i 1/15), Općinsko vijeće Općine Bol na 1/18. sjednici, održanoj 31. siječnja 2018. godine, donosi

ZAJEDNIČKU ODLUKU

o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol za dio Podbarja i s tim u vezi

5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Zajednička odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Bol za dio Podbarja i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol, u daljnjem tekstu: „Zajednička odluka“.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANOVA

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol za dio Podbarja i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol je Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17), Statut Općine Bol (Službeni glasnik Općine Bol broj 15/09., 11/14 i 1/15) i ova Odluka.

Članak 3.

Nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Bol za dio Podbarja, u daljnjem tekstu:“ID UPU“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO-a, u daljnjem tekstu: „ID PPUO“, je Općina Bol.

RAZLOZI ZA IZRADU UPU-a I IZMJENA I DOPUNA PPUO-a

Članak 4.

Prostornim planom uređenja Općine Bol (Službeni glasnik Općine Bol broj 8/07, 7/13, 6/15) definirane su namjene prostora za područje Podbarje u kojem uz dvije zone K3 (gospodarska namjena – poslovna – gospodarsko servisna) većinu pokriva površina određena kao izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja naselja.

Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Bol (Službeni glasnik Općine Bol broj 6/15) određena je uz zone K3 i namjena M1 (mješovita namjena – pretežito stambena) i u manjem dijelu namjena M2 (mješovita namjena – pretežito poslovna).

Veći dio južnije locirane zone K3, u vlasništvu je tvrtke HOTELI ZLATNI RAT d.d., u kojoj su smještene zgrade uprave, kotlovnice, pekarnice i praonice.

Kako u ovom momentu nema potrebe za svim navedenim djelatnostima a prisutna je potreba za osiguranjem smještaja sezonskih radnika, nužno je ukloniti i planirati nove građevine, odnosno omogućiti nadogradnju onih koje se zadržavaju.

Da bi se omogućila gradnja zgrade za smještaj sezonskih radnika (hostel), potrebno je kroz izmjene PPU Općine Bol utvrditi za područje istočnog dijela južne zone K3 namjenu M1 (mješovita namjena – pretežito stambena).

Izrada Izmjena i dopuna UPU-a naselja Bol za dio Podbarja i s tim u vezi izrada Izmjena i dopuna PPUO-a Bola će se provesti radi određivanja uvjeta gradnje, rekonstrukcije i uređenja prostora obuhvata sukladno zakonskim propisima, te uvjetima i smjernicama propisanim Prostornim planom Splitsko dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 1/03, 8/04, 5/05,5/06, 13/07 i 9/13).

Ovom Odlukom se u skladu s člankom 89., stavak 2. Zakona o prostornom uređenju određuje uži obuhvat ID UPU-a od obuhvata određenog PPUO-om, i to za područje određeno u grafičkom prilogu, unutar vlasničke cjeline HOTELA ZLATNI RAT d.d..

OBUHVAT ID UPU-a I IZMJENA I DOPUNA PPUO-a

Članak 5.

Obuhvat ID UPU-a i ID PPUO-a određen je sukladno grafičkom prikazu u mjerilu 1:5000, koji je sastavni dio ove Odluke.

OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU-a I IZMJENE I DOPUNE PPUO-a

Članak 6.

Unutar obuhvata su u razdoblju od 70-ih godina prošlog stoljeća do danas realizirani sadržaji uprave tvrtke HOTELI ZLATNI RAT d.d., kotlovnica, pekarnica, skladišni prostori i praonica i parkirališni prostor na otvorenome.

Na prostoru zgrada kotlovnice i praonice, koje su građene tako da je njihova adaptacija i rekonstrukcija neostvariva, potrebno je njihovim uklanjanjem omogućiti novu gradnju zgrade (hostela) za smještaj sezonskih radnika.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 7.

Izmjene i dopune UPU-a i Izmjena i dopuna PPUO-a će se izraditi temeljem uvjeta, smjernica i odredbi utvrđenih u Zakonu o prostornom uređenju, drugim propisima koji se odnose na predmetnu namjenu i prostor unutar zaštićenog obalnog područja, PPSDŽ-u i ovoj Odluci, s ciljem detaljnijeg određenja osnovnih prostornih i funkcionalnih rješenja, te uvjeta izgradnje i oblikovanja unutar obuhvata.

ID PPUO-a će se:

– izgrađeni dio južne K3 zone Podbarje definirati kao zonu mješovite namjene M1 – pretežito stambene

– odredbe i planska rješenja uskladiti s propisima relevantnim za predmetnu namjenu i prostor u kojoj se ista nalazi s preispitivanjem prostornih parametara koji moraju biti ispunjeni na razini zone i dijelova zahvata iste (ZOP, prostor ograničenja), pri čemu uvjete gradnje uskladiti sa Zakonom o prostornom uređenju, ID UPU-a će se u skladu s ID PPUO, te u skladu s posebnim uvjetima javno pravnih tijela odrediti osobito:

– prostorna organizacija zone s određivanjem dijelova za rekonstrukciju i novu gradnju,

– uklopiti i korekcije obuhvata zone koje proizlaze iz usklađenja katastarskih međa,

– uvjeti uređenja i korištenja površina i građevina, određivanje građevinskih čestica,

– mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti,

– po potrebi drugi elementi značajni za prostorno uređenje područja obuhvata.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 8.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU-a naselja Bol za dio Podbarja i Izmjene i dopune PPUO-a, stručne podloge (sociološko, demografsko, ekonomsko, energetsko, graditeljsko, hortikulturno, estetsko i drugo obilježje) – nisu potrebne i neće se pribavljati.

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) provest će se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš namjena i zahvata koji su predmet izrade Izmjena i dopuna UPU-a i Izmjena i dopuna PPUO-a. Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš provest će Općina Bol u suradnji s Upravnim odjelom za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

U izradi će se koristiti raspoloživa dokumentacija vezana za rješenje zahvata koji su predmet izrade ove planske dokumentacije, kao i druga dokumentacija koju iz svog djelokruga osiguravaju tijela i pravne osobe određene posebnim propisima.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Izmjene i dopune UPU će se izraditi na geodetskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

Izmjene i dopune PPUO-a će se izraditi na geodetskoj podlozi na kojoj je izrađen PPUO (1:25000 i 1:5000).

Izmjene i dopune UPU-a i Izmjene i dopune PPUO-a će se izraditi sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu prostornih planova („Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI UPU-a I IZMJENA I DOPUNA PPUO-a

Članak 11.

U izradi Izmjena i dopuna UPU-a i Izmjenama i dopunama PPUO-a, u smislu davanja zahtjeva (podataka, planskih smjernica, propisanih dokumenata) sudjelovat će:

– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije, Porinova bb, 21000 Split;

– Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;

– Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000 Split;

– MUP – Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice br. 9, 21000 Split;

– Splitsko-dalmatinska županija, Županijska uprava za ceste, R. Boškovića 22, 21000 Split;

– HEP – Operator distribucijskog sustava (HEP ODS) d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Brač, Ulica Vrilo 7, 21400 Supetar;

– HAKOM, R. Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

– Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split, Moliških Hrvata 1, 21000 Split;

– Vodovod-Brač d.o.o., Mladena Vodanovića 23, 21 400 Supetar;

– Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Ulica Domovinskog rata 2, 21000 Split

– Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Domovinskog rata 2, 21000 Split

Članak 12.

Tijelima i pravnim osobama iz članka 11. Nositelj izrade dostavit će ovu Zajedničku Odluku odmah po donošenju, s pozivom da mu u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke dostave zahtjeve za izradu UPU-a i Izmjena i dopuna PPUO-a.

Ukoliko navedena tijela i pravne osobe ne dostave svoje zahtjeve u navedenom roku, smatrat će se da ih nemaju.

ROKOVI U POSTUPKU IZRADE UPU-a I IZMJENA I DOPUNA PPUO-a

Članak 13.

Za izradu Izmjena i dopuna UPU-a i Izmjena i dopuna PPUO-a, utvrđuju se slijedeći maksimalni rokovi:

– za dostavljanje zahtjeva iz članka 11.: 15 dana

– za izradu Nacrta prijedloga: 20 dana od dana dostave zahtjeva tijela i pravnih osoba iz članka 11. ove Odluke

– javna rasprava će se provesti u trajanju od 30 dana za UPU i 15 dana za Izmjene i dopune PPUO-a

– za izradu i objavu Izvješća o javnoj raspravi, 10 dana

– za izradu Nacrta konačnog prijedloga planova: maksimalno 8 dana od dana objave Izvješća o javnoj raspravi

– utvrđivanje Konačnog prijedloga planova i upućivanje planova u postupak ishođenja mišljenja od strane JU Zavoda za prostorno uređenje za Izmjene i dopune PPUO-a i suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za Izmjene i dopune PPUO-a i UPU-a, maksimalno 20 dana od dana objave Izvješća o javnoj raspravi,

– za dostavu izvornika plana: 8 dana od dana objave Odluke o donošenju plana u Službenom glasniku Općine Bol.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU-a I IZMJENA I DOPUNA PPUO-a

Članak 14.

Izradu UPU-a i Izmjena i dopuna PPUO-a financira podnositelj inicijative za izradu planske dokumentacije HOTELI ZLATNI RAT d.d.

Članak 15.

Ova Zajednička Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku OpćineBol“.

KLASA: 350-01/18-01/8

URBROJ: 2104/18-01/1

U Bolu, 31. siječnja 2018.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matko Baković

Skip to content