Obavijest: Porez na kuće za odmor

26. srpnja, 2019. u 9:05:41

Općina Bol je Odlukom o porezima preuzela obvezu evidentiranja i naplate poreza na kuće za odmor od 1. siječnja 2019. godine. Ovdje donosimo objašnjenja zasnovana na zakonima Republike Hrvatske…

Općina Bol je Odlukom o porezima preuzela obvezu evidentiranja i naplate poreza na kuće za odmor od 1. siječnja 2019. godine.

Općinska uprava je za ovu godinu napravila oko 920 Rješenja i dostavlja ih poreznim obveznicima putem pošte.

Do 2019. godine ovaj općinski porez je naplaćivala Porezna uprava – Ispostava Supetar i ona je godišnje zaduživala maksimalno 380 obveznika.

Razlika u broju izdanih Rješenja je nastala zbog činjenice da općina raspolaže podacima o kućama i stanovima iz evidencije o komunalnoj naknadi, a Porezna uprava je raspolagala sa podacima koje su vlasnici ili korisnici morali dostavljati Poreznoj upravi.

U zadnjih nekoliko dana općinska uprava je „zatrpana“ telefonskim pozivima u kojima se traže objašnjenja na temelju kojih kriterija je općina dostavila pojedincima rješenje o porezu na kuću za odmor.

Ovdje donosimo objašnjenja zasnovana na zakonima RH:

Osnovni kriterij za određivanje kuće za odmor za koju treba plaćati godišnji porez na kuću za odmor je utvrđivanje činjenice koristi li se kuća, zgrada, dio zgrade ili stan (dalje u tekstu: kuća za odmor) povremeno ili sezonski, odnosno služi li za stalno stanovanje ili ne. Porezni obveznik je vlasnik ili korisnik kuće za odmor.

Porezni obveznik poreza na kuću za odmor je vlasnik ili korisnik kuće koju koristi manje od 183 dana u kalendarskoj godini.

Ako se u kući ne živi najmanje 183 dana u kalendarskoj godini, formalno prijavljeno prebivalište na adresi gdje se nalazi kuća za odmor ne oslobađa vlasnika od obveze plaćanja poreza na kuće za odmor

Sve činjenice i okolnosti koje smanjuju ili ukidaju porez na kuću za odmor treba dostaviti porezni obveznik, zajedno sa žalbom koju mora podnijeti u roku od 30 dana od dana primitka Rješenja.

Kada porezni obveznik na nekretnini ima formalno prijavljeno prebivalište, a trajno radi i boravi u inozemstvu ili na drugoj adresi u RH, sama prijava prebivališta ne oduzima kući status kuće za odmor te ona podliježe plaćanju poreza na kuće za odmor.


Nije predviđeno oslobođenje od plaćanja poreza na kuće za odmor u dijelu koji se iznajmljuje gostima i na koji se plaća porez na dohodak u paušalnom iznosu.


Porez na kuće za odmor i porez na dohodak u paušalnom iznosu od djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima utvrđuju se s dva različita zakona i dvije različite osnove, jer porez na kuće za odmor utvrđuje se s osnove vlasništva kuće za odmor, a porez na dohodak u paušalnom iznosu s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja.

PROČELNIK:

STIPE KARMELIĆ

Skip to content