Obavijest o testiranju za prijem u JUO Bol

10. veljače, 2014. u 12:14:55

Obavijest o testiranju za postupak prijema u Jedinstveni upravni odjel općine Bol.

Testiranje se vrši za radno mjesto: 

REFERENT – KOMUNALNI REDAR – zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, na određeno vrijeme od 6 mjeseci, za 0,5 radnog vremena.

REPUBLIKA    HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Povjerenstvo za provedbu natječaja
za prijam u službu

KLASA: 363-01/14-01/21
URBROJ: 2104/02-14-12/02
Bol, 10. veljače 2012. godine

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJEMA

U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BOL


Naziv tijela koje provodi testiranje i intervju (razgovor):

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Naziv radnog mjesta:

REFERENT – KOMUNALNI REDARzbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, na određeno vrijeme od 6 mjeseci, za 0,5 radnog vremena.

Oglas objavljen:

Na službenim stranicama nadležne službe za zapošljavanje i na web stranicama Općine Bol dana 28. veljače 2014. godine.

Na temelju članka 19. stavka 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, br. 86/08) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno, te ispunjavaju formalne uvjete u javnom natječaju

o b a v j e š t a v a j u   s e

da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima referent-komunalni redar održati dana  17. veljače 2014. (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Bol, Bol, Uz pjacu 2 (Općinska vijećnica).

Formalne uvjete javnog natječaja za gore navedeno radno mjesto ispunjavaju, a time ujedno ostvaruju i pravo pristupa testiranju slijedeći prijavljeni kandidati:

1. Alenka Kojdić, Murvica

2. Zorka Ivičević, Blato 18, Bol

Kandidati koji pristupaju testiranju obavještavaju se da će provjera znanja rada na osobnom računalu održati istog dana u prostorijama Općine Bol.

Intervju (razgovor) s kandidatima za radno mjesto komunalnog redara koji uspješno polože test, bit će obavljen neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja, a rezultati će se objaviti

kandidatima dana  21. veljače 2012. u 10,00 sati.


POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
NATJE
ČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

Skip to content