Natječaj za prijam u službu Referent – komunalno – pomorski redar

natječaj placeholder natjecaj javni poziv savjetovanje
4. ožujka, 2024. u 11:12:01

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, na temelju članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), dana 04. ožujka 2024. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel , na radno mjesto:

REFERENT – KOMUNALNO-POMORSKI REDARvježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme, vježbenički staž traje 12 mjeseci.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

– gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno obrazovanje

– bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od 12 mjeseci,

– vozačka dozvola B kategorije 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

  • životopis i dokaz o radnom stažu (potvrdu nadležne područne službe HZMO-a),
  • domovnicu,
  • svjedodžbu,
  • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca),
  • presliku vozačke dozvole.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijmu na rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj ne će se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Natječajni postupak obuhvaća obvezatnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata (pisanu i intervju).

Na web-stranici Općine Bol www.opcinabol.hr dostupan je:

  • opis poslova – Pravilnik o unutarnjem redu („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 7/2023),
  • podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava – Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 2/2019) i Odluka o  koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 6/2010, 5/2014, 10/2014, 4/2016, 1/2019, 2/2019, 1/2020, 8/2020, 5/2023 i 6/2023).

Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Bol bit će objavljeni podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, biti će objavljeno najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Bol, Loža 15, Povjerenstvo za provedbu natječaja, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-02/24-01/001

URBROJ: 2181-18-03-24-02

Bol, 4.3.2024.

 

PROČELNIK JUO BOL:

Kristian Bačić

Izjava o suglasnosti o korištenju osobnih podataka

Literatura za pisanu provjeru znanja

Skip to content