NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA VODITELJ KULTURNIH PROJEKATA I PROGRAMA

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA VODITELJ KULTURNIH PROJEKATA I PROGRAMA
17. lipnja, 2022. u 14:46:34

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, NN 98/19), članka 2.  Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, 16/14,60/14,47/17 i NN 17/19), članka 26. Statuta Općinske knjižnice – „Hrvatska čitaonica”, Bol od 5. ožujka 1998. godine, te na temelju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta  u Općinskoj knjižnici  „Hrvatska čitaonica” Bol , ravnateljica Općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica”, Bol, dana 17. lipnja 2022. godine raspisuje 


NATJEČAJ

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

VODITELJ KULTURNIH PROJEKATA I PROGRAMA m/ž, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme – 0,5 radnog vremena

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, te posebne uvjete sukladno Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta  u Općinskoj knjižnici  „Hrvatska čitaonica” Bol

Uvjeti:

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog, humanističkog usmjerenja koji ispunjava sljedeće uvjete:
· 3 godine radnog iskustva na zadanim poslovima
· komunikacijske i prezentacijske vještine u govoru i pismu
· visoka informatička pismenost
· vještine rukovođenja projektima
· sklonost timskom radu

ili

diplomirani knjižničar ili viši knjižničar ili knjižničarski savjetnik.

Uz molbu za prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti :

  • životopis;
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice);
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
  • dokaz o traženom radnom iskustvu
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja);
  • Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a  imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji  ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja pristupiti će usmenom razgovoru/intervjuu, u svrhu provjere radnih sposobnosti i vještina.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: Općinska knjižnica „Hrvatska čitaonica” – Porat bolskih pomoraca 9, 21420 Bol, s naznakom “Natječaj za voditelja kulturnih projekata i programa Općinske knjižnice – „Hrvatska čitaonica”, Bol – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Zadržava se pravo poništenja javnog natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset pet (45) dana od dana  isteka roka za podnošenje prijava.

RAVNATELJICA:

Jadranka Nejašmić

Skip to content