Natječaj – Zakup poslovnog prostora – Kiosk 2019

12. lipnja, 2019. u 5:37:21

Općina Bol oglašava Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora: Poslovni prostor – mali kiosk na „pješačkom otoku“ kod benzinske postaje, pozicija centar, korisne površine cca 9 m2.

OPĆINA BOL

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Bol, 05. lipnja 2019. godine

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/2011), članka 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol, br. 6/06) i odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora od 05. lipnja 2019. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Bol objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

I. PREDMET NATJEČAJA: Poslovni prostor-mali kiosk na „pješačkom otoku“ kod benzinske postaje, pozicija centar, korisne površine cca 9 m2.

II. NAMJENA:
1. Obvezna djelatnost- prodaja autobusnih karata,

2. Sporedna djelatnost – iznajmljivanje garderobnog prostora.

III. ROK ZAKUPA: do 01. lipnja 2020. godine.

IV. POČETNI IZNOS ZAKUPNINE: 25.000,00 kuna za cijeli poslovni prostor kioska bez obzira na duljinu vremena korištenja kioska.

V. Rok za podnošenje pismenih ponuda je do 12. lipnja 2019. godine do 11,00 sati. U obzir će se uzeti ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene na urudžbenom zapisniku Općine Bol.

VI. NAČIN PLAĆANJA: Cjelokupni iznos zakupnine obvezuje se zakupnik uplatiti najkasnije do 01. rujna 2019. godine na žiro-račun zakupodavca broj: HR6323600001802700004 koji se vodi kod Zagrebačke banke d.d..

VII. PONUDA MORA SADRŽAVATI:

1. Podatke o sposobnosti ponuditelja i to:

– ime, prezime i adresu ponuđača odnosno tvrtku pravnog subjekta s adresom i naznaku odgovorne osobe,

2. Presliku obrtnice odnosno izvadak iz sudskog registra,

3. Navođenje poslovne djelatnosti (u skladu s utvrđenom namjenom prostora),

4. Ugovor sa pružateljem usluga autobusnog prijevoza o prodaji karata,

5. Iznos zakupnine koji se nudi,

6. Potvrdu porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariji od 30 dana (original),

7. Izjava o prihvaćanju načina plaćanja.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, sa priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine.

Pisane ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21420 Bol, sa naznakom “ZA NATJEČAJ, POSLOVNI PROSTOR – NE OTVARATI”.

Javno otvaranje ponuda izvršit će načelnik Općine Bol dana 12. lipnja 2019. godine u 11,00 sati u prostorijama Općine Bol, Uz pjacu 2. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja za navedeni poslovni prostor.

Natjecatelj ima pravo prigovora općinskom vijeću u roku 5 dana od dana prijama Odluke ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.

Poslovni prostor se daje u stanju u kojem je viđen, a rekonstrukciju i adaptaciju, koja se izvodi u cilju poboljšanja funkcionalnosti, uz prethodnu suglasnost Općine Bol, u cjelini snosi korisnik, bez prava na povrat uloženih sredstava.

Općinski načelnik pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

Dodatne informacije u svezi objavljenog natječaja mogu se dobiti u Općinskoj upravi na tel. 635-114.

OPĆINA BOL


PROČELNIK:

STIPE KARMELIĆ

Skip to content