Natječaj: Zakup poslovnog prostora

4. svibnja, 2015. u 11:11:29

Jedinstveni upravni odjel Općine Bol  objavljuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostor.  Poslovni prostor – Planinarski dom „Vladimir Nazor“ na Vidovoj Gori.


alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Bol, 4. svibnja 2015. godine

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 91/96, 124/97 I 174/04), članka 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol, br. 3/08) i odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora od 4. svibnja 2015. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Bol  objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

I. PREDMET NATJEČAJA: Poslovni prostor – Planinarski dom „Vladimir Nazor“ na Vidovoj Gori, koja u naravi predstavlja prizemnu kuću u površini od cca 200 m2, a sastoji se od jedne velike prostorije s kominom, u kojoj je šank s lijeve strane od ulaznih vrata i pomoćne sobe iza šanka, te dvorište u kojem se nalazi prostor za usluživanje gostiju ispred kuće, s lijeve strane kuće WC-a za muškarce i žene, kućice s prostorom za pečenje, kao i jednog zoga za balote, a što sve predstavlja poslovni prostor.

Navedeni poslovni prostor se nalazi na zapadnom dijelu čest. zem. 1396/2 i na istočnom dijelu čest. zem. 1396/1 k.o. Bol.

Poslovni prostor nije slobodan od osoba i stvari i daje se u stanju u kojem je viđen.

Eventualnu rekonstrukciju i adaptaciju, koja se izvodi u cilju poboljšanja funkcionalnosti, uz prethodnu suglasnost Općine Bol, u cjelini snosi korisnik, bez prava na povrat uloženih sredstava.

Zakupoprimac je dužan plaćati režijske troškove vezane uz korištenje poslovnog prostora (el. energija, voda, komunalna naknada, odvoz smeća itd.).

II. NAMJENA: 1. Obvezna djelatnost- ugostiteljstvo,

2. Sporedna djelatnost –  prodaja autohtonih suvenira.

III. ROK ZAKUPA: do 31. prosinca 2018. godine, uz mogućnost produženja do 31. prosinca 2020. godine.

IV. POČETNI IZNOS ZAKUPNINE: 15,00 kn/m2 mjesečno za 1m2 korisne površine (korisna površina iznosi 200 m2).

V. ROK ZA PODNOŠENJE PISMENIH PONUDA je do 18. svibnja 2015. godine do 11,00 sati. U obzir će se uzeti ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene  na urudžbenom zapisniku Općine Bol.

VI. NAČIN PLAĆANJA: Izabrani ponuditelj je dužan zakupninu za svaki mjesec platiti najkasnije do 10.-tog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Zakupnina se plaća od dana stupanja u posjed poslovnog prostora.

VII. PONUDA MORA SADRŽAVATI:

1. Podatke o sposobnosti  ponuditelja i to:

– ime, prezime i adresu ponuđača odnosno tvrtku pravnog subjekta s adresom i naznaku odgovorne osobe,

2.  Presliku obrtnice odnosno izvadak iz sudskog registra, obrt ili tvrtka moraju biti osnovane najkasnije do kraja 2010. godine, obrt ili tvrtka moraju biti registrirane za  poslovne djelatnosti u skladu s utvrđenom namjenom prostora,

3. Izjavu ili drugi dokaz da odgovorna osoba ima iskustva u ugostiteljsko-hotelijerskoj djelatnosti najmanje 5 godine,

4.  Iznos mjesečne zakupnine koji se nudi,

5. Potvrdu Porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariji od 30 dana (original), eventualna dugovanja su razlog za isključenje ponude,

6. Potvrda Općine Bol i općinske tvrtke Grabov rat d.o.o. o nepostojanju dugovanja, eventualna dugovanja su razlog za isključenje ponude,

7. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 100.000,00 kuna, na žiro-račun Općine Bol br. HR6323600001802700004, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup poslovnog prostora,  poziv na broj: 7811+OIB.

Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu.

Ako izabrani zakupoprimac ne stupi u posjed poslovnog prostora jamčevina će biti vraćena.

Ukoliko izabrani ponuditelj nakon izvršenog natječaja odustane od sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, izgubit će pravo na povrat jamčevine,

8. Izjava o prihvaćanju načina plaćanja zakupnine,

9. Izjava o prihvaćanju obveze zakupoprimca o održavanju poslovnog prostora u funkcionalnom stanju (nužni popravci),

10. Izjava o prihvaćanju obveze zakupoprimca o provođenju nadzora nad stanjem poslovnog prostora u toku cijele godine.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, sa priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine.

Pisane ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Bol, Uz Pjacu 2, 21420 Bol, sa naznakom “ZA NATJEČAJ, POSLOVNI PROSTOR – NE OTVARATI”.

Javno otvaranje ponuda izvršit će načelnik Općine Bol u ponedjeljak dana 18. svibnja 2015. godine u 11,00 sati u prostorijama Općine Bol, Uz Pjacu 2. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja za navedeni poslovni prostor.

Natjecatelj ima pravno prigovora općinskom vijeću u roku 5 dana od dana prijama Odluke ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.

Općinski načelnik pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

Dodatne informacije u svezi objavljenog natječaja mogu se dobiti u Općinskoj upravi na tel. 635-114.

OPĆINA BOL

Pročelnik:

Stipe Karmelić

Skip to content