Natječaj za zakup poslovnog prostora – kiosk

15. lipnja, 2018. u 14:03:15

Općina Bol raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora –mali kiosk na „pješačkom otoku“ kod benzinske postaje, pozicija jug, korisne površine cca 12 m2.

alt

OPĆINA BOL

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Bol, 11. lipnja 2018. godine


Na temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/2011), članka 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol, br. 6/06) i odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora od 11. lipnja 2018. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Bol objavljuje


JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora


I. PREDMET NATJEČAJA: Poslovni prostor-mali kiosk na „pješačkom otoku“ kod benzinske postaje, pozicija jug, korisne površine cca 12 m2.


II. NAMJENA: 1. Obvezna djelatnost- djelatnost turističke agencije,

2. Sporedna djelatnost – prodaja suvenira.


III. ROK ZAKUPA: 31. prosinca 2018. godine.


IV. POČETNI IZNOS ZAKUPNINE: 35.000,00 kuna godišnje za cijeli poslovni prostor kioska.

Uz navedeni iznos zakupnik je dužan platiti naknadu za koncesijsko odobrenje koje prema sadašnjim cijenama iznosi 600,00 kn/m2 odnosno 7.200,00 kuna godišnje za predmetni kiosk.


V. Rok za podnošenje pismenih ponuda je do 19. lipnja 2018. godine do 11,00 sati. U obzir će se uzeti ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene na urudžbenom zapisniku Općine Bol.


VI. NAPOMENA: Za potrebe komunalnog poduzeća Grabov rat (odjel praćenja prometa) u kiosku ostaje prostor za video rekorder.

Za potrebe Turističke zajednice odvaja se prostor unutar objekta, za postavljanje info- panoa veličine TV prijamnika dijagonale 80 cm, koji se postavlja uz staklo, na zapadnoj strani kioska, donji rub TV ekrana u visini cca 140 cm.


VII. NAČIN PLAĆANJA: Jamčevina u iznosu od 17.000,00 kuna se obračunava za zakup poslovnog prostora. Izabrani ponuditelj je dužan preostali iznos zakupnine platiti do 1. rujna 2018. godine.

Koncesijsku naknadu je dužan platiti u roku od 8 dana od dana dostave računa za koncesijsku naknadu.


VIII. PONUDA MORA SADRŽAVATI:


1. Podatke o sposobnosti ponuditelja i to:

– ime, prezime i adresu ponuđača odnosno tvrtku pravnog subjekta s adresom i naznaku odgovorne osobe,


2. Presliku obrtnice odnosno izvadak iz sudskog registra,


3. Navođenje poslovne djelatnosti (u skladu s utvrđenom namjenom prostora)


4. Iznos zakupnine koji se nudi,


5. Potvrdu porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariji od 30 dana (original),


6. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 17.000,00 kuna, na žiro-račun Općine Bol br. HR6323600001802700004, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup poslovnog prostora, poziv na broj: HR68 5819+OIB.

Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu.

Ukoliko izabrani ponuditelj nakon izvršenog natječaja odustane od sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, izgubit će pravo na povrat jamčevine.


7. Izjava o prihvaćanju načina plaćanja.


Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, sa priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine.

Pisane ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21420 Bol, sa naznakom “ZA NATJEČAJ, POSLOVNI PROSTOR – NE OTVARATI”.


Javno otvaranje ponuda izvršit će načelnik Općine Bol dana 19. lipnja 2018. godine u 11,00 sati u prostorijama Općine Bol, Uz pjacu 2. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.


O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja za navedeni poslovni prostor.


Natjecatelj ima pravo prigovora općinskom vijeću u roku 5 dana od dana prijama Odluke ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.


Poslovni prostor se daje u stanju u kojem je viđen (u kiosk je instalirana struja, voda, telefonska linija, Internet), a rekonstrukciju i adaptaciju, koja se izvodi u cilju poboljšanja funkcionalnosti, uz prethodnu suglasnost Općine Bol, u cjelini snosi korisnik, bez prava na povrat uloženih sredstava.

Općinski načelnik pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

Dodatne informacije u svezi objavljenog natječaja mogu se dobiti u Općinskoj upravi na tel. 635-114.


OPĆINA BOL

Skip to content