Natječaj: Ravnatelj Centra za kulturu

Natječaj: Ravnatelj Centra za kulturu
10. veljače, 2016. u 9:58:17

Općinsko vijeće Općine Bol na 11/2015 sjednici održanoj dana 16. prosinca 2015. godine donijelo je odluku o raspisivanju, a natječajno povjerenstvo objavljuje natječaj za izbor ravnatelja/ice Centra za kulturu Općine Bol…

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/16-01/7

Ur.broj: 2104/02-16-02/01

Bol, 10. veljače 2016. godine

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 5. Odluke  o osnivanju ustanove u kulturi Centar za kulturu Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 6/06 ), članka 15. Statuta Centra za kulturu („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 02/07) i članka 29. Statuta Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15.)  Općinsko vijeće Općine Bol na 11/2015 sjednici održanoj dana 16. prosinca 2015. godine donijelo je odluku o raspisivanju, a natječajno povjerenstvo objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor ravnatelja/ice Centra za kulturu Općine Bol

Uvjeti:

– VSS,

– stručne, radne i organizacijske sposobnosti,

ili

– VŠS uz uvjet da su istaknuti i priznati stručnjaci na području kulture,

– 10 godina radnog staža,

– stručne, radne i organizacijske sposobnosti,

OPIS POSLA: Ravnatelj samostalno ili uz prethodnu suglasnost Vijeća Općine Bol obavlja slijedeće djelatnosti:

–          donosi Statut i druge opće akte Centra za kulturu,

–          donosi Godišnji program rada Centra,

–          odlučuje o Financijskom planu i Godišnjem obračunu Centra,

–          donosi odluku o izboru djelatnika Centra,

–          obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnutku Centra, ovim Statutom i drugim općim aktima Centra,

–          organizira i vodi rad i poslovanje Centra,

–          predstavlja i zastupa Centar,

–          poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra,

–          zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

–          predlaže Osnivaču statusne promjene i promjenu djelatnosti Centra,

–          odlučuje o zahtjevima za zaštitu prava, prigovorima i žalbama djelatnika Centra,

–          izvršava godišnji program rada i razvoja i nadzire njegovo izvršenje, najmanje jednom godišnje podnosi izvješće vijeću Općine Bol o poslovanju Ustanove i realizaciji programa,

–          odlučuje o raspoređivanju možebitne dobiti Centra sukladno zakonu i Odluci o osnutku Centra.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Nakon isteka mandata, ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Uz pisanu prijavu treba obvezno priložiti:

–          Životopis,

–          dokaz o stručnoj spremi,

–          presliku Domovnice,

–          dokaz o radnom stažu (potvrdu nadležne područne službe HZMO-a),

–          Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak,

–          program rada za mandatno razdoblje.

Pisane ponude se podnose putem pisarnice Općine Bol, ili poštom na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, Bol, u roku od 15 dana od objave Natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječajno povjerenstvo će obaviti razgovor sa svim kandidatima koji udovoljavaju natječajnim uvjetima.

Općina Bol pridržava pravo poništenja Natječaja.

Obavijest o ishodu Natječaja bit će dostavljen natjecateljima u zakonskom roku.

NATJEČAJNO POVJERENSTVO:

Zvonko Marić

Skip to content