Natječaj – Prijevoz putnika cestovnim vlakom

11. travnja, 2019. u 18:23:36

Jedinstveni upravni odjel objavljuje JAVNI NATJEČAJ za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom na području općine Bol…

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/19-01/5
Ur.broj: 2104/02-10-02/02
Bol, 10. travnja 2019. godine


Na temelju članka 5. Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom u Općini Bol (“Službeni glasnik Općine Bol” broj 5/14) i Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju Natječaja Klasa: 363-01/19-01/, Ur.broj: 2104/02-14-02/01 od 10. travnja 2019. godine Jedinstveni upravni odjel objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom na području općine Bol

1. Predmet javnog natječaja je obavljanje prijevoza putnika sa dva cestovna vlaka na području Općine Bol.

Ugovor za obavljanje prijevoza osoba cestovnim vlakom na području Općine Bol može zaključiti samo pravna ili fizička osoba koja ima mjesto stalnog prebivališta ili sjedišta isključivo na području Općine Bol.

Jedna fizička ili pravna osoba može zaključiti jedan Ugovor za obavljanje prijevoza osoba cestovnim vlakom na području Općine Bol

2. Ugovor se sklapa na vrijeme od 5 godina (i to za 2019., 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu) uz godišnju naknadu u iznosu 50.000,00 kuna .

3. Visina jamčevine utvrđuje se u iznosu od 25.000,00 kn koja se uplaćuje na žiro račun Proračuna Općine Bol (dalje u tekstu Općina) broj HR6323600001802700004 uz poziv na broj HR68 9016 + OIB.

4. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje prijevoza putnika.

5. Cijenu usluge prijevoza cestovnim vlakom (cjenik) određuje Općinski načelnik.

Prijevoz putnika cestovnim vlakom se odvija u skladu s općim planom organizacije javnog prometa po naseljima Općine Bol.

Plan javnog prijevoza putnika cestovnim vlakom (red vožnje, stajališta i dr.) donosi načelnik Općine Bol svojim zaključkom.

Ukrcaj-iskrcaj putnika se može vršiti samo na označenim stajalištima.

6. Pisana ponuda mora sadržavati:

a) ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude, s naznakom prebivališta ili sjedišta, OIB, žiro račun i naziv poslovne banke za povrat jamčevine,

b) dokaz o uplaćenoj jamčevini,

c) dokaz da ponuditelj posjeduje sredstvo za obavljanje djelatnosti, tj. da u svom vlasništvu ima cestovni vlak sa priključnim vozilima,

d) isprave kojima ponuditelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom (izvadak iz Registra Trgovačkog suda ili Obrtnog registra).

e) potvrda porezne uprave, da je kao domaća osoba ispunila sve obveze plaćanja poreza i doprinosa,

f) potvrdu Upravnog odjela Općine da nema dospjelih a nepodmirenih obveza prema Općini po bilo kojoj osnovi,

g) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (prometna dozvola za vučno vozilo i priključna vozila),

h) Osim zakonom predviđenih uvjeta, ponuditelj mora dokazati da cestovni vlak:

– ima osigurano najmanje jedno mjesto za invalide i dječja kolica kao posebno priključno vozilo (cestovni vlak koji ne zadovoljava uvjete iz ove točke mora, u prelaznom roku od 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora sa Općinom Bol, uskladiti tehničke karakteristike vozila sa odredbama propisanim Odlukom o načinu obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom),

i) Izjava da je upoznat sa tekstom i uvjetima natječaja te da ih prihvaća.

Sve isprave i dokumente podnose se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Ukoliko Ponuditelj ne priloži isprave i dokumente kako je navedeno, ponuda nije valjana te se neće uzeti u razmatranje.

7. Ponude se u zatvorenoj omotnici dostavljaju na adresu Općine Bol, Uz Pjacu 2, 21420 Bol, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz naznaku – “NE OTVARATI- PONUDA NA NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA CESTOVNIM VLAKOM” preporučenom pošiljkom ili dostavom na pisarnicu Općine. Ponude se dostavljaju zaključno do 25.04.2019. do 11,00 sati, bez obzira na način dostave ponude.

8. Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo dana 25.04.2019. u 11,00 sati u Vijećnici Općine Bol.

Postupku otvaranja ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz predočenje pisanog dokaza ovlasti i osobe statusom ili bez statusa zainteresirane osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja.

9. Najpovoljnija ponuda utvrdit će se, uz ispunjenje uvjeta iz natječaja, na temelju kriterija estetskog izgleda cestovnog vlaka.

Prednost pri odabiru ponude, uz ispunjenje uvjeta iz natječaja, ima raniji pružatelj usluge prijevoza cestovnim vlakom.

10. Ponude se mogu povući najkasnije do trenutka otvaranja ponuda u protivnom se gubi pravo na povrat jamčevine.

11. Odluka o izboru ponuditelja dostavlja se svim ponuditeljima u roku od osam (8) dana od dana donošenja.

Općinski načelnik zadržava pravo da ne prihvati ni jednu prispjelu ponudu odnosno da poništi natječaj bez posebnog obrazloženja.

12. Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od osam (8) dana od dana zaključivanja natječaja, dok se onom ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji uračunava u naknadu.

Ponuditelju koji odustane od ponude do javnog otvaranja ponuda, uplaćena jamčevina vratit će se u roku osam (8) dana od dana zaprimanja izjave o odustanu od ponude.

Ponuditelj koji odustane od ponude nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

13. Ponuditelj, kojega je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, sklapa s Općinom Ugovor u roku od osam (8) dana od dana konačnosti Odluke o najpovoljnijoj ponudi.

Ako ponuditelj iz stavka 1. ovog članka ne sklopi Ugovor, smatra se da je odustao od ponude, ne vraća se jamčevina, te se u tom slučaju raspisuje ponovni natječaj.

Ugovorom se uređuje način obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom .

Ugovor se sklapa nakon podmirivanja ponuđenog godišnjeg iznosa u natječaju (jamčevina se uračunava u iznos naknade).

Ugovor prestaje istekom vremena na koji je sklopljen.

Ugovor može prestati i prije isteka vremena na koji je sklopljen u slučajevima:

– ako ugovaratelj prestane ispunjavati uvjete za obavljanje djelatnosti,

– ako ugovaratelj ne plaća naknadu,

– prestankom pravne ili smrću fizičke osobe ugovaratelja,

– otkazom ugovora,

– sporazumom stranaka.

Ugovor će se otkazati i ukoliko se ugovaratelj ne pridržava odredbi ove Odluke drugih pozitivnih propisa koji reguliraju obavljanju predmetne djelatnosti.

Ukoliko se ugovor otkaže krivnjom ponuditelja, Općina neće vratiti uplaćenu naknadu.

14. Ovaj natječaj objavit će sa na oglasnoj ploči Općine Bol i na www.opcinabol.hr.

Pročelnik

Stipe Karmelić

Skip to content