Natječaj – Komunalni redar

20. veljače, 2020. u 9:34:39

Jedinstveni upravni odjel Općine Bol, dana 17. veljače 2020. godine raspisuje Natječaj za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel , na radno mjesto:

REFERENT – KOMUNALNI REDARvježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme, vježbenički staž traje 12 mjeseci.

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, na temelju članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18), dana 17. veljače 2020. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel , na radno mjesto:

REFERENT – KOMUNALNI REDARvježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme, vježbenički staž traje 12 mjeseci.

 

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

 

 • srednja stručna sprema IV. stupanj,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • poznavanje jednoga stranog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 

 • životopis i dokaz o radnom stažu (potvrdu nadležne područne službe HZMO-a),
 • domovnicu,
 • svjedodžbu,
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika i rada na računalu,
 • presliku vozačke dozvole.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijmu na rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj ne će se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Natječajni postupak obuhvaća obvezatnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Na web-stranici Općine Bol www.opcinabol.hr dostupan je:

 • opis poslova – Pravilnik o unutarnjem redu („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 06/2010, 10/2014, 11/2015, 1/2016 i 1/2019),
 • podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava – Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 2/2019) i Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik“ Općine Bol 6/2010, 5/2014, 10/2014, 4/2016, 1/2019, 2/2019 i 1/2020).

Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Bol bit će objavljeni podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, biti će objavljeno najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, Povjerenstvo za provedbu natječaja, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Komunalni redar – Literatura za pisanu provjeru znanja

 

Klasa: 363-01/20-01/21

Urbroj: 2104/02-20-02/02

Bol, 17. veljače 2020. godine

PROČELNIK JUO BOL:

Stipe Karmelić

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

 

Klasa: 363-01/20-01/21

Urbroj: 2104/02-20-02/01

Bol, 17. veljače 2020. godine

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol donio je

 

R J E Š E N J E

o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol 

Članak 1.

U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu referenta-komunalnog redara- vježbenika, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, na puno radno vrijeme, u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Tihomir Marinković – predsjednik

2. Matko Baković – član

3. Svjetlana Baković – član

 

Članak 2.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

– priprema i provodi postupak natječaja za prijam u službu komunalnog redara – vježbenika službenika u Jedinstveni upravni odjel,

– utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,

– utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem,

– kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,

– provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,

– podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti .

 

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PROČELNIK:

STIPE KARMELIĆ

Skip to content