Natječaj – Centar za kulturu

3. travnja, 2020. u 1:49:31

Općinsko vijeće Općine Bol na 2/2020 sjednici održanoj dana 18. ožujka 2020. godine donijelo je odluku o raspisivanju, a natječajno povjerenstvo objavljuje Natječaj za izbor ravnatelja/ice Centra za kulturu općine Bol…

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

 

Klasa: 612-05/20-01/1

Ur.broj: 2104/02-20-02/02

Bol, 30. ožujka 2020. godine

 

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 5. Odluke o osnivanju ustanove u kulturi Centar za kulturu Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 6/06 ), članka 15. Statuta Centra za kulturu („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 01/10) i članka 29. Statuta Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14, 1/15 i 1/18.) Općinsko vijeće Općine Bol na 2/2020 sjednici održanoj dana 18. ožujka 2020. godine donijelo je odluku o raspisivanju, a natječajno povjerenstvo objavljuje

 

NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice Centra za kulturu Općine Bol

 

Uvjeti:

– VSS,

– stručne, radne i organizacijske sposobnosti,

ili

– VŠS uz uvjet da su istaknuti i priznati stručnjaci na području kulture,

– 10 godina radnog staža,

– stručne, radne i organizacijske sposobnosti,

 

OPIS POSLA: Ravnatelj samostalno ili uz prethodnu suglasnost Vijeća Općine Bol obavlja slijedeće djelatnosti:

– donosi Statut i druge opće akte Centra za kulturu,

– donosi Godišnji program rada Centra,

– odlučuje o Financijskom planu i Godišnjem obračunu Centra,

– donosi odluku o izboru djelatnika Centra,

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnutku Centra, ovim Statutom i drugim općim aktima Centra,

– organizira i vodi rad i poslovanje Centra,

– predstavlja i zastupa Centar,

– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra,

– zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

– predlaže Osnivaču statusne promjene i promjenu djelatnosti Centra,

– odlučuje o zahtjevima za zaštitu prava, prigovorima i žalbama djelatnika Centra,

– izvršava godišnji program rada i razvoja i nadzire njegovo izvršenje, najmanje jednom godišnje podnosi izvješće vijeću Općine Bol o poslovanju Ustanove i realizaciji programa,

– odlučuje o raspoređivanju možebitne dobiti Centra sukladno zakonu i Odluci o osnutku Centra.

 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Nakon isteka mandata, ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

 

Uz pisanu prijavu treba obvezno priložiti:

– Životopis,

– Dokaz o stručnoj spremi,

– Presliku Domovnice,

– Dokaz o radnom stažu (potvrdu nadležne područne službe HZMO-a),

– Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak,

– Program rada za mandatno razdoblje.

 

Pisane ponude se podnose putem pisarnice Općine Bol, ili poštom na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, Bol, u roku od 15 dana od objave Natječaja u „Narodnim novinama“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječajno povjerenstvo će obaviti razgovor sa svim kandidatima koji udovoljavaju natječajnim uvjetima.

Općina Bol pridržava pravo poništenja Natječaja.

 

Obavijest o ishodu Natječaja bit će dostavljen natjecateljima u zakonskom roku.

 

Natječajno povjerenstvo

Skip to content