N A T J E Č A J za izbor ravnatelja/ice Centra za kulturu Općine Bol

N A T J E Č A J za izbor ravnatelja/ice Centra za kulturu Općine Bol
5. ožujka, 2024. u 10:56:45

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

KLASA: 610-03/24-01/006
URBROJ: 2181-18-01-24-01
Bol, 5.3.2024.

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 5. Odluke  o osnivanju ustanove u kulturi Centar za kulturu Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 6/06 ), članka 15. Statuta Centra za kulturu („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 01/10) i članka 31. Statuta Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 3/21,4/22)  Općinsko vijeće Općine Bol na 1/2024 sjednici održanoj dana 26. veljače 2024. godine donijelo je odluku o raspisivanju, a natječajno povjerenstvo objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor ravnatelja/ice Centra za kulturu Općine Bol

Uvjeti:

Za ravnatelja Centra za kulturu Općine Bol (dalje u tekstu: Centar), može se imenovati osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
 • koja ispunjava ostale uvjete sukladno zakonu i Statutu Centra.

OPIS POSLA: Ravnatelj samostalno ili uz prethodnu suglasnost Vijeća Općine Bol obavlja slijedeće djelatnosti:

 • donosi Statut i druge opće akte Centra za kulturu,
 • donosi Godišnji program rada Centra,
 • odlučuje o Financijskom planu i Godišnjem obračunu Centra,
 • donosi odluku o izboru djelatnika Centra,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnutku Centra, ovim Statutom i drugim općim aktima Centra,
 • organizira i vodi rad i poslovanje Centra,
 • predstavlja i zastupa Centar,
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra,
 • zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
 • predlaže Osnivaču statusne promjene i promjenu djelatnosti Centra,
 • odlučuje o zahtjevima za zaštitu prava, prigovorima i žalbama djelatnika Centra,
 • izvršava godišnji program rada i razvoja i nadzire njegovo izvršenje, najmanje jednom godišnje podnosi izvješće vijeću Općine Bol o poslovanju Ustanove i realizaciji programa,
 • odlučuje o raspoređivanju možebitne dobiti Centra sukladno zakonu i Odluci o osnutku Centra.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Nakon isteka mandata, ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Uz pisanu prijavu treba obvezno priložiti:

 • Životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • presliku Domovnice,
 • dokaz o radnom stažu (potvrdu nadležne područne službe HZMO-a),
 • Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak,
 • program rada za mandatno razdoblje.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaja dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages…

Pisane ponude se podnose putem pisarnice Općine Bol, ili poštom na adresu: Općina Bol, Loža 15, Bol, u roku od 30 dana od objave Natječaja u „Narodnim novinama“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječajno povjerenstvo će obaviti razgovor sa svim kandidatima koji udovoljavaju natječajnim uvjetima.

Općina Bol pridržava pravo poništenja Natječaja.

Obavijest o ishodu Natječaja bit će dostavljen natjecateljima u zakonskom roku.

NATJEČAJNO POVJERENSTVO:

Skip to content