Katalog informacija – službenik

Katalog informacija – službenik
13. prosinca, 2012. u 13:34:41

Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03), članka 34. Statuta Općine Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol 01/06), na svojoj redovnoj 3. sjednici Općinskog poglavarstva Općine Bol održanoj 22. veljače 2008. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o određivanju službenika za informacije

 

Članak 1.

Određuje se,  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol Stipe Karmelić za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

 

Članak 2.

Službenik za informacije obavlja sljedeće poslove:

– rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama,

– obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,

– unapređuje način obrade, klasificiranje, čuvanje i objavljivanje informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

– osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava utvrđenim Zakonom,

– poduzima sve radnje i mjere urednog vođenja Kataloga informacija.

 

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Općini Bol.

Pisani zahtjev može se podnijeti putem pošte na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2 ili se može dostaviti neposredno u prijemnoj pisarnici Općine Bol, na istoj adresi, odnosno putem telefaksa na broj: 021/653-044.

Usmeni zahtjev se može podnijeti neposredno kod Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol te putem telefona, na telefonski broj: 021/635-114.

Jedinstveni upravni odjel Općine Bol će o prihvaćenom zahtjevu sastaviti službenu zabilješku.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku« Općine Bol.

 

Klasa: 022-01/08-01/11

Ur. broj: 2112-02/3-08-01

Bol, 22. veljače 2008. godine

 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE BOL

Načelnik:

Tihomir Marinković

Skip to content