Katalog informacija – odluka

Katalog informacija – odluka
13. prosinca, 2012. u 13:30:53

Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03), članka 34. Statuta Općine Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol broj 01/06) Općinsko Poglavarstvo Općine Bole, na 3. redovnoj sjednici održanoj 22. veljače 2008. godine, donijelo je

ODLUKU

o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Bol

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Bol, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija, u smislu članka 1. ove Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija – Katalog informacija Općine Bol, a koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama utvrđen je Odlukom o određivanju Službenika za informacije, KLASA: 022-01/08-01/11, UR. BROJ: 2104/08-02/01 od 22. veljače 2008. godine.

Članak 4.

Ovlaštenik prava na informacije kojem je omogućen pristup informaciji, izradom preslike dokumenta koji sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 2,00 kune, po stranici preslike, kao i naknadu materijalnih troškova u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije (manipulativni troškovi u svezi vođenja postupka, poštarine i sl.) u iznosu od 30,00 kuna.

Naknada iz prethodnog stavka uplaćuje se u korist proračuna Općine Bol, žiro-račun: 2360000-1802700004, poziv na broj: 22 5703-jmbg, za fizičke osobe i 21 5703- mb, za pravne osobe, označavanjem svrhe uplate: naknada za uvid u Katalog informacija.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku« Općine Bol.

 

Klasa: 022-01/08-01/10

Ur. broj: 2104/08-02/01

Bol, 23. veljače 2008. godine

 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE BOL

Načelnik:

Tihomir Marinković

 

 

KATALOG INFORMACIJA OPĆINE BOL

 

I . OPĆI AKTI

1. Općinsko vijeće Općine Bol,

2. Općinsko poglavarstvo Općine Bol.

Svi akti objavljeni su u glasilu »Službeni glasnik« Općine Bol.

 

II. POJEDINAČNI AKTI

1. Općinsko vijeće Općine Bol,

2. Općinsko poglavarstvo Općine Bol.

Svi akti nalaze se u pismohrani Općine Bol.


III. DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA Općinskog vijeća Općine Bol i sjednica Općinskog poglavarstva Općine Bol.

Sva dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Bol.

IV. DOKUMENTACIJA OPĆINSKE IMOVINE

Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Bol, Jedinstvenom upravnom odjelu odnosno kod Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Supetru, a sastoji se od podataka o zemljištu, poslovnim prostorima i pokretninama.

 

V. DOKUMENTACIJA U SVEZI PROSTORNOG PLANIRANJA, PROMETA, INFRASTRUKTURE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Bol te Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol.

 

VI. DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNOPRAVNIH ODNOSA Općine Bol s pravnim i fizičkim osobama

Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Bol te u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol.

 

VII. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA sa provedenim postupkom javne nabave, postupkom javnih natječaja i prikupljanjem ponuda

Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Bol te u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol.

 

VIII. DOKUMENTACIJA O OBVEZNICIMA DOPRINOSA I NAKNADA OPĆINE BOL

Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Bol te u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, a pravo na pristup tim informacijama propisano je Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine« broj 103/03).

 

IX. DOKUMENTACIJA U SVEZI S FINANCIJSKIM POSLOVANJEM OPĆINE BOL

Navedena dokumentacija nalazi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol.

 

X. DOKUMENTACIJA O DUŽNOSNICIMA I DRUGIM IZABRANIM OSOBAMA TE SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA OPĆINE BOL

Navedena dokumentacija nalazi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, a pravo na pristup informacijama propisano je Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine« broj 103/03).

Navedena dokumentacija nalazi se u Jedinstvenom upravno odjelu Općine Bol.

Skip to content