JAVNI POZIV za dodjelu kompostera za kompostiranje i/ili kanti za odvojeno sakupljanje otpada

20. ožujka, 2024. u 12:02:30

Na temelju Odluke, KLASA: 363-07/23-01/003, URBROJ: 2181-18-02-23/001 od 08. studenog 2023. godine, načelnica Općina Bol objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu kompostera za kompostiranje
i/ili kanti za odvojeno sakupljanje otpada

• Predmet Javnog poziva je dodjela:
– kompostera od 400 litara (dimenzija 70x70x83 cm)
Pogodni su za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta.
Konstrukcija kompostera omogućuje njegovu uporabu ljeti i zimi. Jednostavno se montiraju bez uporabe alata. Komposter nema dno (zbog kontakta sa zemljištem, pristupa mikroorganizama i sl.) kako bi se mogao postavljati na zemljanu podlogu. Ima jedna vrata za vađenje komposta

– seta kanti za odvojeno sakupljanje otpada.
U setu su 3 kante (za papir, plastiku i staklo), svaka zapremnine 40 litara.
Kante je moguće preuzeti samo u setu od 3 komada.

• Cilj Javnog poziva je osiguranje potrebne opreme za odvojeno sakupljanje otpada te poticanje kućnog kompostiranja na području Općine Bol s ciljem smanjenja količine proizvedenog komunalnog otpada.

• Pravo na dodjelu besplatnih kompostera za kompostiranje i kanti za odvojeno sakupljanje otpada iz ovog Javnog poziva ima pravna osoba ili obrtnik koji podnese zahtjev te zadovoljava sljedeće uvjete:
1. ima sjedište ili prebivalište i stvarno boravište na području Općine Bol,
2. obveznik je plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor na adresi sjedišta ili prebivališta,
3. nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Bol i KJP Grabov rat d.o.o. s bilo koje osnove.

Način dostave zahtjeva

Zahtjev za dodjelu kompostera i/ili kanti dostavlja se na e mail: svjetlana.bakovic@opcinabol.hr s naznakom u predmetu maila „Prijava na javni poziv – komposteri i kante“ ili podredno poštom ili osobno u prostorije Općine Bol, na adresi Loža 15, 21420 Bol.
U Zahtjevu je potrebno navesti naziv, adresu prebivališta, OIB podnositelja zahtjeva (obveznika plaćanja komunalne naknade).
Rok za dostavu zahtjeva započinje objavom javnog poziva 20. ožujka 2024. godine, a završava podjelom svih raspoloživih kompostera i setova kanti o čemu se objavljuje obavijesti o zatvaranju Javnog poziva na službenim mrežnim stranicama Općine Bol.
Komposteri i kante se dodjeljuju korisnicima prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva (vrijeme podnošenja zahtjeva) do isteka svih raspoloživih kompostera i kanti.
Podnositelj zahtjeva koji udovoljava općim uvjetima Javnog poziva te je ostvario pravo na dodjelu kompostera i/ili kanti potpisuje Zapisnik o primopredaji kompostera i/ili kanti.
Korisnici kojima se odobri dodjela kompostera i/ili kanti dužni su: koristiti komposter i /ili kante u svrhu provođenja kućnog kompostiranja ili odvojenog sakupljanja otpada na području Općine Bol, komposter i/ili kante osigurati od krađe na način da ga postave na neizloženo mjesto, pristati na povremenu kontrolu načina korištenja i održavanja kompostera i/ili kanti.

Načelnica Općine Bol:
Katarina Marčić

Skip to content