Javni poziv – Nerazvrstane ceste

6. srpnja, 2019. u 10:47:12

Javni poziv kojim se obavještavaju nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste – ulica Uz Paklinu i Ulica Tina Ujevića u naselju BOL u k.o. BOL, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Uz pjacu 2, 21420 Bol

Klasa: 363-03/19-01/163

Ur.broj: 2104/19-02/01

Bol, 01. srpnja 2019.

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste – ulica Uz Paklinu i Ulica Tina Ujevića u naselju BOL u k.o. BOL, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Bol.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta: ulice Uz Paklinu i Ulice Tina Ujevića izradit će tvrtka LENO d.o.o. za geodetske poslove, 21 000 Split, Poljička cesta 9.

Općina Bol utvrdila je granice zemljišta na kojem su izgrađene nerazvrstane ceste, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja,

dana 19. srpnja 2019. u vremenu od 9:00 do 11:00 sati u prostorijama Doma kulture, Frane Radića 18, 21420 Bol.

Načelnik:

Tihomir Marinković

Skip to content