JAVNI NATJEČAJ za imenovanje PROČELNIKA / PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE BOL

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje PROČELNIKA / PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE BOL
20. studenoga, 2023. u 9:41:48

Temeljem odredbe članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 98/18 i 112/19), u nastavku teksta: Zakon), Općinska načelnica Općine Bol, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje

PROČELNIKA / PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

OPĆINE BOL

1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme

uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij pravne, ekonomske ili tehničke struke
 • najmanje jedna godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • organizacijske sposobnosti
 • komunikacijske vještine
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu

Iznimno, na radno mjesto pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovana osoba sa završenim sveučilišnim prijediplomskim studijem ili stručnim prijediplomskim studijem pravne, ekonomske struke ili tehničke koja ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na Javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja.

U​ službu ne može bi­ti primljena osoba kod koje postoje zapr­eke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namješ­tenicima u lokalnoj i područnoj (region­alnoj) samoupravi (dalje u tekstu: Zakon)

Na Javni natječaj za prijam pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom Javnom natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a bez položenog državnog stručnog ispita, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, uz obvezu da ga položi u roku od godine dana od prijema u službu.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj upravi ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, za vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti prema posebnim propisima te obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.). Dodatne informacije za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene su na sljedećoj poveznici: https://www.gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Javnog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

a) životopis,
b) dokaz o hrvatskom državljanstvu (presli¬ka važećeg dokumenta kojim se dokazuje hrvatsko državljanstv¬o: domovnice ili oso¬bne iskaznice ili pu¬tovnice ili vojne is¬kaznice),
c) dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim Javnim natječajem,
d) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl., a koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove), a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
e) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
f) uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavak 1. Zakona, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objave ovog Natječaja,
g) vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona,
h) dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku potvrde o polaženju tečaja informatike, presliku svjedodžbe ako je polagao predmet informatiku ili vlastoručno potpisana izjava),
i) dokaz o položenom državnom ispitu,
j) dokaz o zdravstvenoj sposobnosti,
k) dokazi o ostvarivanju prava prvenstva,
l) vlastoručno potpisanu izjavu o suglasnosti s korištenjem osobnih podataka,
m) dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.

Isprave se mogu priložiti u neovjerenim preslikama te će izabrani kandidat predočit  izvornik isprava.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na Javni natječaj već će se ona ishoditi prije donošenja rješenja o imenovanju u službu. Kandidat je dužan pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj.

S kandidatima prijavljenim na Javni natječaj provest će se testiranje i intervju, a po potrebi i provjera praktičnog rada, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili naj­manje 50% bodova iz pisanog intervjua.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Javnog natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na mrežnoj stranici www.opcinabol.hr

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja te će isti biti obaviješteni o danu, vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere, a ta obavijest bit će istaknuta i na web stranici Općine Bol www.opcinabol.hr

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da povlači prijavu na javni natječaj.

Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu:

OPĆINA BOL

LOŽA 15

21420 BOL

s naznakom „Ne otvaraj – javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol“

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi odluka o poništenju. Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18), Općina Bol kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Svi prijavitelji su dužni ispuniti izjavu o suglasnosti s korištenjem osobnih podataka koja se može preuzeti na stranicama Općine Bol www.opcinabol.hr nastavno na ovaj natječaj.

OPĆINSKI NAČELNICA

Katarina Marčić

Podaci o opisu poslova plaći i načinu testiranja

Izjava o suglasnosti o korištenju osobnih podataka

Skip to content