Javni natječaj: Povjeravanje komunalnih poslova

Javni natječaj: Povjeravanje komunalnih poslova
17. lipnja, 2015. u 20:22:04

Jedinstveni upravni odjel Općine Bol  objavljuje JAVNI NATJEČAJ o povjeravanju komunalnih poslova.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 022-01/15-01/10

Ur.broj: 2104/02-15-02/03

Bol,  17. lipnja 2015. godine

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba i 178/04), članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora (“Službeni glasnik” Općine Bol, br. 2/07) i odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti od  8. lipnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Bol  objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

o povjeravanju komunalnih poslova

I. PREDMET NATJEČAJA:

obavljanje komunalne djelatnosti temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za:

–          odvodnju atmosferskih voda,

–          održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

–          održavanje javnih površina,

–          održavanje nerazvrstanih cesta,

–          održavanje groblja,

–          održavanje javne rasvjete.

II.                MJESTO IZVOĐENJA I ROK TRAJANJA UGOVORA

Poslovi iz točke I. ovog natječaja obavljati će se na cjelovitom području Općine Bol.

Ugovor se sklapa na rok od 4 (četiri) godine.

III.             VRSTA I OPSEG POSLOVA, NAČIN ODREĐIVANJE CIJENE

Vrsta i opseg poslova te cijena za obavljanje poslova iz predmetnog natječaja sadržana je u Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  u 2015. godini (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 14/14).

IV.             SUDJELOVANJE PONUDITELJA

Na javni natječaj mogu se javiti ponuditelji registrirani za obavljanje predmetnih djelatnosti.

Ponuditelji se mogu javiti samo na cjelokupan predmet natječaja, odnosno mogu podnijeti jedinstvenu ponudu  za sve grupe poslova iz predmeta natječaja.

V.                PONUDA MORA SADRŽAVATI:

1. Podatke o sposobnosti  ponuditelja i to:

– dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda),

– potvrde BON 1 i BON 2,

– ovjerenu izjavu da direktor tvrtke nije kažnjavan za kaznena djela iz područja gospodarstva,

– potvrdu da se protiv direktora ne vodi istražni, odnosno kazneni postupak,

– reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja (oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi),

– bjanko zadužnicu na 100.000,00 kuna.

2. Ponudu ponuditelja koja sadrži:

– detaljan plan rada za 2015. godinu temeljen na Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  u 2015. godini (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 14/14),

– cijenu radnog sata za obavljanje navedenih poslova,

– ukupnu vrijednost ponude za 2015. godinu.

VI.             DOSTAVA, KRAJNJI ROK I OTVARANJE PONUDA

 Pisane ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21420 Bol, sa naznakom “PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI – NE OTVARATI”.

Krajnji rok predaje ponude je do dana 2. srpnja 2015. godine do 11,00 sati. U obzir će se uzeti ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene  na urudžbenom zapisniku Općine Bol.

Nepravodobne ponude i ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u natječajnoj dokumentaciji (nepotpune ponude), neće se razmatrati.

Javni natječaj i javno otvaranje ponuda, te procjenu ponuda provodi nadležno Povjerenstvo Općine Bol.

Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni predstavnici ponuditelja uz predočenje pisanog ovlaštenja ili punomoći.

Javno otvaranje ponuda održati će se dana 2. srpnja 2015. godine u 11,00 sati u prostorijama Općine Bol.

VII.          KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača su: ponuđena cijena, stručna i tehnička opremljenost, referentna lista i uvjeti plaćanja.

Naručitelj zadržava pravo da može donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla na predmetni javni natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostaviti će se u pisanom obliku svim ponuditeljima koji su sudjelovali na javnom natječaju u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Dodatne informacije u svezi objavljenog natječaja mogu se dobiti u Općinskoj upravi na tel. 635-114.

PROČELNIK:

STIPE KARMELIĆ

Skip to content