Javni natječaj – Kameno stepenište

16. prosinca, 2017. u 14:28:36

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda za izradu i ugradnju kamenih stepenica (kamen Zečevo) s prednje strane zaobljenih, a ploha gazišta fino štokovana i antikirana…

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/17-01/231

Ur.broj: 2104/02-17-02/03

Bol, 12. prosinca 2017. godine

1) UFO BIANCO d.o.o., Put Radonje 4, 21425 Selca

2) Obrt „Bijeli kamen“, Ivica Ivelić, Pražnica

3) Obrt za oblikovanje i postavljanje kamena, BERICA MARMI , 21423 NEREŽIŠĆA,

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Izrada i ugradnja kamenih stepenica (kamen zečevo) s prednje strane zaobljenih, a ploha gazišta fino štokovana i antikirana.

Procijenjena vrijednost nabave: 150.000,00 kuna.

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– rok izrade: 90 dana od dana zaključenja ugovora,

– rok, način i uvjeti plaćanja: 30 % NAKON ZAKLJUČENJA UGOVORA, 70 % U ROKU OD 15 DANA OD DANA OBAVLJENE USLUGE.

– cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;

cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):

– najniža cijena.

DOKAZI SPOSOBNOSTI :

– dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar,

– račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj za 2016. ili 2017. godinu,

– potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskih subjekata,

– popis značajnih radova sličnog karaktera pruženih u posljednje 3 godine – navedeni dokaz pruža se u obliku popisa.

Sve dokaze o sposobnosti ponuditelji su obvezni dostaviti u izvorniku ili presliku.

Sve izjave koje ponuditelj prilaže ponudi također moraju biti ovjerene pečatom ponuditelja i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

OSTALO:

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 10 posto od vrijednosti ugovora. Navedeno jamstvo ponuditelj je dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora. Jamstvo za otklanjanje nedostataka podnosi se u obliku bianco zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, a aktivira se u slučaju da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Jamstveni rok za uklanjanje nedostataka je godina dana od dana završetka radova.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

– Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Dokazi (traženi dokumenti)

– Jamstva

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu, a koji je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

– rok za dostavu ponude: do 22. prosinca 2017. godine do 11.00 sati

– način dostave ponude: osobno na protokol ili poštom preporučeno

– mjesto dostave ponude: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol

Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:

Javno otvaranje ponuda u uredu Općine Bol, dana 22. prosinca 2017. godine u 11.00 sati.

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: komunalni redar Općine Bol Zdravko Bartulović broj mob. 099/4453399.

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

PRILOZI:

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5a

Troškovnik

PROČELNIK:

STIPE KARMELIĆ

Skip to content