Javni natječaj – Dimnjačarski poslovi

alt
30. studenoga, 2017. u 12:35:03

altJedinstveni upravni odjel Općine Bol objavljuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu koncesije. PREDMET NATJEČAJA: obavljanje komunalne djelatnosti- obavljanje dimnjačarskih poslova…

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Bol, 29. studenog 2017. godine

Na temelju članka 11. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol, br. 6/09) i odluke načelnika Općine Bol, klasa: 022-01/17-01/16, ur.broj: 2104/02-17-02/01 od 21. studenog 2017. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Bol  objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu koncesije

I. PREDMET NATJEČAJA: obavljanje komunalne djelatnosti- obavljanje dimnjačarskih poslova.

II. MJESTO IZVOĐENJA I ROK TRAJANJA UGOVORA:

Poslovi iz točke I. ovog natječaja obavljati će se na cjelovitom području Općine Bol.

Ugovor se sklapa na rok od 5 (pet) godina.

III. PRIRODA I OPSEG DJELATNOSTI KONCESIJE:

Obavljanje javne usluge i naplata cijene usluge.

IV. POČETNA CIJENA NAKNADE ZA KONCESIJU:

Minimalna cijena naknade za koncesiju je 1.000,00 kuna.

V. NAČIN ODREĐIVANJE CIJENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA, NAČIN I ROK PLAĆANJA:

Najpovoljnija ponuda je najpovoljnija ponuda prema kriterijima iz članka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Bol.

Cijena iz najpovoljnije ponude biti će ugovorena cijena.

VI. SUDJELOVANJE PONUDITELJA:

Na javni natječaj mogu se javiti ponuditelji registrirani za obavljanje predmetnih djelatnosti.

VII. PONUDA MORA SADRŽAVATI:

1. Podatke o sposobnosti ponuditelja i to:

– dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda),

– potvrde BON 1 i BON 2,

– potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije objave natječaja (Porezna uprava, RFMIO, HZZO),

– ovjerenu izjavu da direktor tvrtke – vlasnik obrta nije kažnjavan za kaznena djela iz oblasti gospodarstva,

– reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja (oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi),

– bjanko zadužnicu na 10.000,00 kuna.

2. Ponudu ponuditelja koja sadrži:

– Ponudu za godišnju naknadu za koncesiju

– Cjenik usluga za područje Općine Bol.

VIII. DOSTAVA, KRAJNJI ROK I OTVARANJE PONUDA:

Pisane ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21420 Bol, sa «NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ».

Krajnji rok predaje ponude je 18. prosinac 2017. godine do 11.00 sati.

Nepravodobne ponude i ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u natječajnoj dokumentaciji (nepotpune ponude), neće se razmatrati.

Javni natječaj i javno otvaranje ponuda, te procjenu ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja koje imenuje načelnik Općine Bol.

Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni predstavnici ponuditelja uz predočenje pisanog ovlaštenja ili punomoći.

Javno otvaranje ponuda održati će se dana 18. prosinca 2017. godine u 11,00 sati u prostorijama Općine Bol.

IX. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača su: broj izvršenih poslova, oprema, poslovni prostor, broj i struktura radnika, ponuđena cijena, uvjeti plaćanja.

Naručitelj zadržava pravo da može donijeti odluku da se ne izabere niti jedan ponuda pristigla na predmetni javni natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostaviti će se u pisanom obliku svim ponuditeljima koji su sudjelovali na javnom natječaju u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Dodatne informacije u svezi objavljenog natječaja mogu se dobiti u Općinskoj upravi na tel. 021/635-114.

PROČELNIK:

Stipe Karmelić

Skip to content