Javna rasprava UPU-a Murvica

30. srpnja, 2012. u 11:50:41


REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

OPĆINA BOL

Klasa:021-05/11-01/372

Ur.broj: 2104/02-12-02/02

Bol, 26.srpnja 2012. godine

 

Na temelju članaka 85., 86., 87., 88., 89. 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) Općina Bol poziva nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, tijela susjednih jedinica lokalne samouprave i građane na

 

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu UPU-a naselja Murvica

 

Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Murvica će se održati u zgradi Doma kulture, Frane Radića 18, Bol. U vremenu od 10.kolovoza do 10. rujna 2012. godine.

Prijedlog prostornog plana je dostupan svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 sati.

Javno izlaganje o prijedlogu UPU-a naselja Murvica će se održati dana 23. kolovoza 2012.godine (četvrtak) sa početkom u 11.00 sati.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana se mogu dostaviti do 10. rujna 2012. godine putem pošte na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21 420 Bol, ili upisom u knjigu primjedbi koja je priložena uz prijedlog plana.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Pročelnik:

Stipe Karmelić

Skip to content