Javna rasprava o prijedlogu UPU Podbarje

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL
NAČELNIK

KLASA: 350-01/18-01/8

URBROJ: 2104/18-02/24

Bol, 14. rujna.2018.godine

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13. i 65/17.) i Zaključka Načelnika Općine Bol (KLASA: 350-01/18-01/8, URBROJ: 2104/18-02/22, od 14. rujna 2018. godine) Jedinstveni upravni odjel Općine Bol kao Nositelj izrade objavljuje:

Javnu raspravu

o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Bol za dio Podbarja i s tim u vezi 5. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bol

1) Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol za dio Podbarja (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna UPU-a) i s tim u vezi 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna PPU-a) trajat će od 27. rujna do 12. listopada 2018. godine.

2) Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a bit će izložen u prizemlju Doma kulture, na adresi: Frane Radića 16, 21 420 Bol, od 27. rujna 2018. do 12. listopada 2018., svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati.

3) Javno izlaganje održat će se 04. listopada 2018. (četvrtak) u 18,00 sati u prizemlju Doma kulture, na adresi: Frane Radića 16, 21 420 Bol.

4) Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s 12. listopada 2018. godine.

5) Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu s člankom 100. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13. i 65/17.):

– nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbe.

– građani i udruge svoje primjedbe i prijedloge na prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a mogu upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti u prostoriji s izloženim planovima, mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, mogu dati primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili mogu uputiti nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

– prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi samo u svezi s predmetnim izmjenama i dopunama.

6) Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21 420 Bol, u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnik

Stipe Karmelić

Skip to content