Javna nabava: Zid Sv.Lucija

24. siječnja, 2015. u 12:29:01

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda za postupak javne nabave za izgradnju potpornih zidova u ulici put Sv. Lucije…

REPUBLIKA    HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/15-01/14

Ur.broj: 2104/02-15-02/03

Bol,  26. siječnja 2015. godine

 

1) Obrt „Bilić“, vl. Tonči Cvitanić, Gornje Podborje 10, Bol, OIB: 03230039246

2) Berica d.o.o. , Industrijska 74, 21423 Nerežišća, OIB: 53350217371

3) Adamas d.o.o., Zgon 25, 21210 Solin, OIB: 56201907043

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Izgradnja potpornih zidova u ulici put Sv. Lucije sukladno građevinskom projektu izrađenom od tvrtke PGN projekt d.o.o. oznaka T. D. 25/13 od listopada 2013. godine.

Potporni zidovi sa temeljnom stopom visine cca H= 2,5 m predviđaju se sa južne strane ceste u dužini od cca 160 metara, diletacije se postavljaju svakih 6 metara.

 

Procijenjena vrijednost nabave: 480.000,00 kuna.

 

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– način izvršenja: ODJEDNOM,

– rok izvršenja:  3. travnja 2015. godine,

– rok trajanja ugovora: 45 dana,

– rok valjanosti ponude: 60 dana,

– mjesto izvršenja: Općina Bol, čest. zem.2717, 2718, 2720 i 2721, sve k.o. Bol

– rok, način i uvjeti plaćanja: 30 % NAKON ZAKLJUČENJA UGOVORA, 70 %  U ROKU OD 15 DANA OD DANA OBAVLJENE USLUGE, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol, s naznakom “Račun za predmet nabave: Izgradnja potpornog zida na dijelu ceste Sveta Lucija. “,

– cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;

cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):

– najniža cijena,

DOKAZI SPOSOBNOSTI :

– dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar,

– potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskih subjekata,

– popis značajnih usluga sličnog karaktera pruženih u posljednje 3 godine – navedeni dokaz pruža se u obliku popisa.

 

– OSTALO: Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 10 posto od vrijednosti ugovora. Navedeno jamstvo ponuditelj je dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora. Jamstvo za otklanjanje nedostataka podnosi se u obliku bianco zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, a aktivira se u slučaju da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Jamstveni rok za uklanjanje nedostataka je godina dana od dana završetka radova.

 

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

– Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Dokazi (traženi dokumenti)

 

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu, a koji je potrebno dostaviti ispunjen i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog  Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

– rok za dostavu ponude: 10. veljače 2015. godine do 11.00 sati

– način dostave ponude: osobno na protokol ili poštom preporučeno

– mjesto dostave ponude: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol

Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:

Javno otvaranje ponuda u uredu Općine Bol, dana 10. lipnja 2015. godine u 11.00 sati

 

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: komunalni redar Zdravko Bartulović (mob. 099/717-040).

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

OPĆINA BOL

Načelnik:

Tihomir Marinković

 

Prilozi:

Ponudbeni list – Obrazac 3

Ponudbeni list – Obrazac 4

Troškovnik – Obrazac 5a

Troškovnik – Obrazac B

Skip to content