Javna nabava: Strategija turističkog razvoja

24. travnja, 2015. u 9:24:07

Naručitelj Općina Bol upućuje poziv na dostavu ponuda za predmet: Izrada Strategije turističkog razvoja Općine Bol za razdoblje 2016-2021.

REPUBLIKA    HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/15-01/130

Ur.broj: 2104/02-15-02/03

Bol, 23. travnja 2015. godine

1.  INSTITUT ZA TURIZAM, Vrhovec 5,  10000 Zagreb

2. Horwath HTL, Horwath Consulting Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 A / 14,   10000 Zagreb

3. CERADO d.o.o., Centar za integralni razvoj srednjodalmatinskih otoka d.o.o.,  Polježice 2,   21410 Postira

4. INVEST CONSULTING, Put mira 43 A,  SOLIN

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Izrada Strategije turističkog razvoja Općine Bol za razdoblje 2016-2021.

Ponuda mora sadržavati minimalno sljedeći okvirni sadržaj:

1. UVOD

1.1.  Ciljevi projekta

1.2.  Metoda izrade projekta

1.3.  Pristup izrade projekta

2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

2.1. Prostorna i geografska obilježja područja

2.2. Demografska obilježja

2.3. Analiza prostorno planske dokumentacije s gledišta turizma

2.4. Analiza korištenja turističkih resursa

2.5. Analiza dosadašnjeg razvoja bolskog turizma

2.6. Analiza strategije gospodarskog razvoja općine

2.7. Analiza glavnih trendova na turističkom tržištu

2.8. Analiza gospodarske strukture općine

3. SWOT ANALIZA

3.1. SWOT  analiza

3.2. Analiza faktora uspjeha

4. VALORIZACIJA TEMELJNIH ČIMBENIKA RAZVOJA TURIZMA

4.1. Valorizacija prirodnih resursa

4.2. Valorizacija privlačnosti

4.3. Valorizacija prometne povezanosti

4.4. Valorizacija prostornih mogućnosti razvoja turizma

4.5. Okviri zaštite okoliša

5. VIZIJA RAZVOJA TURIZMA

5.1. Tržišno pozicioniranje turizma Bola

5.2. Razvoj i stvaranje bogatstva putem turizma

5.3. Stavovi o etno-eko selu Murvica

5.4. Razvoj izletničkog turizma

5.5. Organizirano korištenje bolskih plaža

5.6. Aerodrom u funkciji bolskog turizma

5.7. Žičara u funkciji bolskog turizma

5.8. Vidova gora u funkciji bolskog turizma

5.9. Športska ponuda u funkciji bolskog turizma

5.10. Kulturna ponuda u funkciji bolskog turizma

5.11. Prirodne ljepote i zaštita okoliša u funkciji bolskog turizma

6. TURISTIČKA ORGANIZACIJA BOLA

6.1. Turistička zajednica

6.2. Turističke agencije i udruge

6.3. Trgovina i promet

6.4.. Različite  usluge

7.  STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA

7.1. Strategija turističkog razvoja, što su turistički proizvodi Bola ?

7.2. Ciljevi razvoja

7.3  Turistička ponuda

7.4. Turistička potražnja

7.5. Turistički proizvod

7.6. Marketing

7.7. Brend koncept

7.8. Prostor i okoliš – zaštitne mjere

7.8. Ključne poluge za ostvarivanje strategije

8. UPRAVLJANJE TURISTIČKOM DESTINACIJOM

9.AKCIJSKI PLAN RAZVOJA

9.1. Projekti i aktivnosti i terminski plan za pet ključnih turističkih projekata u suglasju s naručiteljem

9.2. Upute za implementaciju

Strategija turističkog razvoja općine Bol obuhvaća prikupljanje i analizu postojećih statističkih podataka i baza podataka relevantnih institucija (lokalnih, regionalnih i nacionalnih) te poslovnih podataka subjekata s područja Općine Bol,  održavanje radionice s ključnim predstavnicima Naručitelja, s ciljem utvrđivanja trenutnog stanja kroz strukturiranu raspravu s nadležnim dionicima javnog i privatnog sektora, obilazak terena općine Bol; intervjuiranje ključnih gospodarskih i javnih dionika Općine Bol; dostava elektronične verzije strateškog plana na uvid radi uvažavanja eventualnih sugestija i primjedbi, prezentaciju Općinskom  vijeću, Izrada konačne verzije Strateškog plana razvoja turizma općine Bol i njegovo uvezivanje i oblikovanje u finalni dokument –  četiri komada knjiga i u elektronskom obliku – i prezentacija Strateškog plana razvoja turizma općine Bol javnosti.

Predloženi sadržaj strategije razvoja bolskog turizma i raspored sadržaja se može u manjem dijelu mijenjati, u dogovoru između općine Bol i izrađivača dokumenta.

Procijenjena vrijednost nabave: 150.000,00 kuna.

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– način izvršenja: pružanje usluga,

– Rok početka i završetka izvođenja radova/isporuka roba/pružanja usluga: POČETAK PRUŽANJA USLUGA NAKON ZAKLJUČENJA UGOVORA, ZAVRŠETAK PRUŽANJA USLUGA  150 DANA NAKON ZAKLJUČENJA UGOVORA.

– Planirano trajanje ugovora*: 150 dana.

– Mjesto izvođenja radova/isporuke robe/pružanja usluga*: OPĆINA BOL.

– Rok, način i uvjeti plaćanja*: 1/3 OSAM DANA NAKON SKLAPANJA UGOVORA, 1/3 OSAM DANA NAKON DOSTAVE ELEKTRONIČKE VERZIJE I PREZENTACIJE OPĆINSKOM VIJEĆU RADI UVAŽAVANJA EVENTUALNIH SUGESTIJA I 1/3 OSAM DANA NAKON PRIHVAĆANJA KONAČNE VERZIJE  STRATEGIJE NA OPĆINSKOM VIJEĆU.

– cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;

cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):

– najniža cijena,

DOKAZI SPOSOBNOSTI :

– dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar,

– potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskih subjekata,

– popis značajnih usluga sličnog karaktera pruženih u posljednje 3 godine – navedeni dokaz pruža se u obliku popisa,

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

– Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Dokazi (traženi dokumenti)

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog  Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

– rok za dostavu ponude: 8. svibanj 2015. godine do 11.00 sati

– način dostave ponude: osobno na protokol ili poštom preporučeno

– mjesto dostave ponude: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol

Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:

Javno otvaranje ponuda u uredu Općine Bol, dana 8. svibnja 2015. godine u 11.00 sati

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: načelnik Općina Bol Tihomir Marinković (mob. 098/422519).

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

PRILOZI:

Ponudbeni list

Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti

PROČELNIK:
STIPE KARMELIĆ

Skip to content