Javna nabava-Potporni zid Sv.Lucija

alt
19. siječnja, 2017. u 20:34:50

altNaručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda za izgradnja zida put sv. Lucije u dužini od cca 25 metara…

REPUBLIKA    HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/17-01/3
Ur.broj: 2104/02-17-02/03
Bol, 17. siječnja 2017. godine

  

1) Obrt „BILIĆ“ vlasnik Tonči Cvitanić , Gornje Podbarje 10, Bol

2) Berica d.o.o., Industrijska 73, Nerežišća

3) Obrt „ZEBA“, vlasnik Juro Zeba, Sesvete, Omladinska 23, Žerjavinec

  

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Izrada armiranobetonskih temelja i zidova u dužini od cca od 25 metara betonom marke c 25/30 te armiranje rebrastom i mrežastom armaturom B500.

Procijenjena vrijednost nabave: 110.000,00 kuna.

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– način izvršenja: izvođenje radova,

– Rok početka i završetka izvođenja radova/isporuka roba/pružanja usluga: POČETAK RADOVA 1. VELJAČE 2017. GODINE, ZAVRŠETAK RADOVA 1. TRAVNJA 2017. GODINE.

– Planirano trajanje ugovora*: 60 dana.

– Mjesto izvođenja radova/isporuke robe/pružanja usluga*: OPĆINA BOL.

– Rok, način i uvjeti plaćanja*: 30 % NAKON ZAKLJUČENJA UGOVORA, 70 %  U ROKU OD 15 DANA OD DANA OBAVLJENE USLUGE.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):

– najniža cijena,

DOKAZI SPOSOBNOSTI :

– dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar,

– potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskih subjekata,

– popis značajnih usluga sličnog karaktera pruženih u posljednjih 5 godine – navedeni dokaz pruža se u obliku popisa,

– OSTALO:

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 10 posto od vrijednosti ugovora. Navedeno jamstvo ponuditelj je dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora. Jamstvo za otklanjanje nedostataka podnosi se u obliku bianco zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, a aktivira se u slučaju da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Jamstveni rok za uklanjanje nedostataka je godina dana od dana završetka radova.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

– Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Dokazi (traženi dokumenti)

-Jamstva

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog  Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

– rok za dostavu ponude: 2. veljače 2017. godine.

– način dostave ponude: osobno na protokol ili poštom preporučeno

– mjesto dostave ponude: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol

Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:

Javno otvaranje ponuda u uredu Općine Bol, dana 2. veljače 2017. godine u 11.00 sati

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: načelnik Općina Bol Tihomir Marinković (mob. 098/422519).

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

PRILOZI:

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5a

Troškovnik

PROČELNIK:

STIPE KARMELIĆ

Skip to content